Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την European Super League και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

«Μονα­δι­κή λύση απέ­να­ντι σε αυτή τη σήψη, που δημιουρ­γεί και ενι­σχύ­ει την απο­στρο­φή του φίλα­θλου κόσμου, είναι να απαλ­λα­γεί το ποδό­σφαι­ρο και συνο­λι­κά ο αθλη­τι­σμός από τη θηλιά της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης», τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις εξε­λί­ξεις στο Ευρω­παϊ­κό Ποδό­σφαι­ρο, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι  η πρό­τα­ση για κλει­στή λίγκα δικαιο­λο­γη­μέ­να συνα­ντά την αντί­δρα­ση φιλά­θλων και αθλη­τών και πως η αντι­πα­ρά­θε­ση UEFA — European Super League είναι για τα υπέ­ρο­γκα κέρδη.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Η πρό­τα­ση για συγκρό­τη­ση κλει­στής λίγκας στο ευρω­παϊ­κό ποδό­σφαι­ρο έχει δικαιο­λο­γη­μέ­να συνα­ντή­σει την αντί­δρα­ση φιλά­θλων και αθλη­τών σε όλη την Ευρώ­πη και αυτό για­τί η συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση δεν έχει καμία σχέ­ση με το αγα­πη­μέ­νο τους άθλη­μα, τις παρα­δό­σεις και τις συγκι­νή­σεις που αυτό προ­σφέ­ρει. Είναι το απο­τέ­λε­σμα του εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου ποδο­σφαί­ρου, μια εξέ­λι­ξη που αφο­ρά μόνο το ύψος και τη μοι­ρα­σιά των κερ­δών ανά­με­σα σε ιδιο­κτή­τες — μεγα­λο­με­τό­χους, κάτι το οποίο κυνι­κά ομο­λο­γεί­ται και απ’ τους ίδιους.

Η αντι­πα­ρά­θε­ση έχει να κάνει με το ποια διορ­γά­νω­ση (UEFA — European Super League) θα δια­σφα­λί­ζει περισ­σό­τε­ρα κέρ­δη, αλλά και με το πώς και σε ποιους θα μοι­ρά­ζο­νται τα υπέ­ρο­γκα κέρ­δη από την αγο­ρά του ποδο­σφαί­ρου. Σχε­τί­ζε­ται επί­σης με την αντι­πα­ρά­θε­ση ευρω­παϊ­κών και αμε­ρι­κα­νι­κών κεφα­λαί­ων, που έχουν διεισ­δύ­σει σε ευρω­παϊ­κές ομά­δες. Οι εξε­λί­ξεις αυτές αντι­στρα­τεύ­ο­νται το ενδια­φέ­ρον και την αγά­πη του φίλα­θλου κόσμου για το παι­χνί­δι και τους συλ­λό­γους. Αντί­στοι­χα, κλει­στή λίγκα συγκρο­τή­θη­κε και στο μπά­σκετ πριν από λίγα χρό­νια, με τα γνω­στά αρνη­τι­κά αποτελέσματα.

Οι αντι­δρά­σεις των κυβερ­νή­σε­ων σε αυτό το σχέ­διο είναι υπο­κρι­τι­κές, μέρος της παρα­πά­νω κάλ­πι­κης αντι­πα­ρά­θε­σης. Άλλω­στε με την πολι­τι­κή τους υπη­ρε­τούν αυτήν ακρι­βώς την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο καπι­τα­λι­σμός δεν αφή­νει καμία ανθρώ­πι­νη δρα­στη­ριό­τη­τα έξω από τα αδη­φά­γα σχέ­διά του. Μονα­δι­κή λύση απέ­να­ντι σε αυτή τη σήψη, που δημιουρ­γεί και ενι­σχύ­ει την απο­στρο­φή του φίλα­θλου κόσμου, είναι να απαλ­λα­γεί το ποδό­σφαι­ρο και συνο­λι­κά ο αθλη­τι­σμός από τη θηλιά της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δράσης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο