Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη δολοφονία ομογενών στην Ουκρανία

«Επι­βε­βαιώ­νει τους κιν­δύ­νους που απορ­ρέ­ουν από την εμπλο­κή της Ελλά­δας σ’ αυτή τη σύγκρου­ση, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη δολο­φο­νία δύο Ελλή­νων ομο­γε­νών στην Ουκρα­νία από ουκρα­νούς στρατιώτες.

Ανα­φέ­ρει:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη δολο­φο­νία των δύο Ελλή­νων ομο­γε­νών και τον τραυ­μα­τι­σμό άλλων δύο από Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες σε χωριό της Ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας. Η κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας είναι υπό­λο­γη και υπεύ­θυ­νη για την ασφά­λεια των Ελλή­νων ομο­γε­νών, που έχουν και στο παρελ­θόν στο­χο­ποι­η­θεί. Τόσο η oυκρα­νι­κή, όσο και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, οφεί­λουν να δώσουν άμε­σα πλή­ρεις εξη­γή­σεις για τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες συνέ­βη αυτό το τρα­γι­κό περιστατικό.

Αυτές τις κρί­σι­μες ώρες, που η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία στην περιο­χή, βρί­σκε­ται λίγο πριν την πολε­μι­κή σύγκρου­ση, το τρα­γι­κό αυτό περι­στα­τι­κό δημιουρ­γεί πρό­σθε­τες ανη­συ­χί­ες και προ­βλη­μα­τι­σμούς και επι­βε­βαιώ­νει τους κιν­δύ­νους που απορ­ρέ­ουν από την εμπλο­κή της Ελλά­δας σ’ αυτή τη σύγκρου­ση, με ευθύ­νη της κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των δύο Ελλή­νων ομογενών.»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο