Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τη δολο­φο­νία της 28χρονης στους Αγί­ους Αναργύρους:

«Δεν μπο­ρεί να χωρέ­σει ο ανθρώ­πι­νος νους ότι μια 28χρονη γυναί­κα δολο­φο­νεί­ται από πρώ­ην σύντρο­φό της και μάλι­στα έξω από ένα Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα, όπου είχε κατα­φύ­γει για να ζητή­σει βοή­θεια και προστασία.

Επι­βε­βαιώ­νει με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο τον “Γολ­γο­θά” που συχνά αντι­με­τω­πί­ζουν γυναί­κες σε παρό­μοια περι­στα­τι­κά, από την αστυ­νο­μι­κή αυθαι­ρε­σία και αδια­φο­ρία, ακό­μη και για στοι­χειώ­δη μέτρα προ­στα­σί­ας, όπως η συνο­δεία ενός περι­πο­λι­κού μέχρι τις χρο­νο­βό­ρες πολυ­δά­πα­νες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες και τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε συμ­βου­λευ­τι­κά κέντρα και ξενώ­νες για κακο­ποι­η­μέ­νες γυναίκες.

Είναι πρό­κλη­ση η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ να δια­φη­μί­ζει μέτρα, όπως το panic button, που είναι ανε­παρ­κή, αφή­νο­ντας τις γυναί­κες απρο­στά­τευ­τες ακό­μα και με κίν­δυ­νο την ίδια τους τη ζωή. Απο­τε­λεί δε δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων που λογα­ριά­ζουν ως “κόστος” τα ανα­γκαία μέτρα ολό­πλευ­ρης κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας των γυναι­κών από την πολύ­μορ­φη βία.

Απαι­τεί­ται να διε­ρευ­νη­θούν όλες οι συν­θή­κες του εγκλή­μα­τος, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ευθυ­νών των αστυ­νο­μι­κών αρχών».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο