Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη συνάντηση Ερντογάν — Μητσοτάκη

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η σημε­ρι­νή συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη-Ερντο­γάν, οι προη­γού­με­νες συνα­ντή­σεις και οι συνο­μι­λί­ες για την απο­κα­λού­με­νη “θετι­κή ατζέ­ντα”, κινού­νται στις επι­κίν­δυ­νες ράγες του απο­κα­λού­με­νου “Οδι­κού Χάρ­τη” για τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, που απο­φα­σί­στη­κε στη ΝΑΤΟϊ­κή Σύνο­δο Κορυ­φής, τον Ιού­λη του 2023 και υλο­ποιεί­ται με τις σχε­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις υπό την επο­πτεία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Πρό­κει­ται για εξε­λί­ξεις που δικαιο­λο­γη­μέ­να εντεί­νουν τις λαϊ­κές ανη­συ­χί­ες για τις συνέ­πειες στην κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, για­τί, ανε­ξάρ­τη­τα από τους ισχυ­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης, που υιο­θε­τούν ουσια­στι­κά και τα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου, ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων είναι η ενί­σχυ­ση της Νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, για να προ­ω­θη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων, σε συν­θή­κες κλι­μά­κω­σης του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και την Μέση Ανα­το­λή και όξυν­σης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού στα Βαλκάνια.

Μάλι­στα, στις προ­κλή­σεις της Τουρ­κί­ας ήρθαν να προ­στε­θούν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες κι άλλες — πάλι από “σύμ­μα­χα” ΝΑΤΟϊ­κά κρά­τη — όπως η Αλβα­νία και η Βόρεια Μακε­δο­νία, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τον επι­κίν­δυ­νο χαρα­κτή­ρα του ΝΑΤΟ, που απο­τε­λεί παρά­γο­ντα επι­θε­τι­κό­τη­τας και απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης σε βάρος των λαών, όπου εναλ­λάσ­σο­νται τα παζά­ρια και οι επι­θε­τι­κές ενέργειες.

Οι προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης να καλ­λιερ­γή­σει προσ­δο­κί­ες και αβά­σι­μο εφη­συ­χα­σμό, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ψευ­δαί­σθη­ση των “ήρε­μων νερών”, δια­ψεύ­στη­καν για ακό­μα μια φορά. Στα τετε­λε­σμέ­να και τις διεκ­δι­κή­σεις της τουρ­κι­κής ηγε­σί­ας έχουν προ­στε­θεί οι νέες προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες, όπως οι αντι­δρά­σεις στην χωρο­θέ­τη­ση θαλάσ­σιων πάρ­κων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, οι νέες NAVTEX στην καρ­διά του Αιγαί­ου, στο πλαί­σιο του κατα­σκευά­σμα­τος περί “γκρί­ζων ζωνών” και του δόγ­μα­τος της “Γαλά­ζιας Πατρί­δας”, αλλά και η επι­μο­νή στις ανα­φο­ρές για “τουρ­κι­κή μειο­νό­τη­τα” στην Θρά­κη και η θέση των “δύο κρα­τών” στο Κυπρια­κό, που διαιω­νί­ζει τις συνέ­πειες της 50χρονης κατοχής.

Η, δε, προ­σή­λω­ση του κ. Μητσο­τά­κη στο να στη­ρί­ζει ακό­μα και τώρα το κρά­τος κατα­κτη­τή του Ισρα­ήλ στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού, όχι μόνο επι­τρέ­πει στον Ερντο­γάν να καπη­λεύ­ε­ται τον αγώ­να των Παλαι­στι­νί­ων, ενώ είναι κι αυτός επι­κε­φα­λής ενός κατο­χι­κού κρά­τους, αλλά ουσια­στι­κά νομι­μο­ποιεί την πολι­τι­κή της εισβο­λής, κατο­χής και του εποι­κι­σμού που βιώ­νει και ο Κυπρια­κός λαός.

Ο λαός να επα­γρυ­πνεί, καμιά υπο­χώ­ρη­ση από την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τα ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια, να δυνα­μώ­σει η κοι­νή πάλη του ελλη­νι­κού και του τουρ­κι­κού λαού, των λαών της περιοχής.»

Όλα τα θέματα στο «τραπέζι» με «οδικό άξονα» τους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς

Βάζο­ντας μπρο­στά την «θετι­κή ατζέ­ντα» που αφο­ρά κυρί­ως τις μπίζ­νες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης και ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, απο­φά­σι­σαν να «πυκνώ­σουν» τις επα­φές τους, με «οδι­κό άξο­να» τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς για επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις στην περιοχή.

Από τις κοι­νές δηλώ­σεις που έγι­ναν προ­κύ­πτει ότι τέθη­καν όλα τα ζητή­μα­τα στο «τρα­πέ­ζι», με τον Ρ. Τ. Ερντο­γάν να δηλώ­νει πως «συζη­τή­σα­με και τα αλλη­λέν­δε­τα προ­βλή­μα­τα στις διμε­ρείς σχέ­σεις», γεγο­νός που επι­βε­βαιώ­νει τις ανη­συ­χί­ες ότι με όχη­μα αυτού του είδους τις επα­φές δρο­μο­λο­γού­νται εξε­λί­ξεις που στρέ­φο­νται σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιωμάτων.

«Δεν υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα τόσο μεγά­λο μετα­ξύ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας που να μην μπο­ρεί να λυθεί», είπε ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, σημειώ­νο­ντας πως «πρό­κει­ται για μια δια­δι­κα­σία που θα πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει επι­με­λώς για να έχει περισ­σό­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα». Υπο­στή­ρι­ξε δε πως σε κάθε συνά­ντη­ση, «οι ελπί­δες μας για το μέλ­λον της συνερ­γα­σί­ας αυξά­νο­νται περισσότερο».

Ο Ρ. Τ. Ερντο­γάν έθε­σε θέμα τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας στη Θρά­κη. «Προ­σμέ­νου­με η θετι­κή ατμό­σφαι­ρα στη σχέ­ση μας να συμ­βά­λει στην πλή­ρω­ση των δικαιω­μά­των της τουρ­κι­κής μει­νο­νό­τη­τας στην Ελλά­δα», δήλωσε.

Για τη Μονή της Χώρας επέ­μει­νε στην λει­τουρ­γία της ως τζα­μί, λέγο­ντας είναι «ανοι­χτή για επί­σκε­ψη από όλους».

Συζή­τη­ση έγι­νε και για το Κυπρια­κό, με τον Ερντο­γάν να δηλώ­νει πως προ­σμέ­νει σε μια «δίκαιη και μόνι­μη λύση στο Κυπρια­κό, στη βάση των πραγ­μα­τι­κο­τή­των στο νησί», δηλα­δή την κατοχή.

Δήλω­σε επί­σης πως «η κατα­πο­λέ­μη­ση τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων βρέ­θη­κε ψηλά στην ατζέ­ντα. Είμα­στε σύμ­φω­νοι πως δεν υπάρ­χει θέση για αυτές στην περιο­χή μας».

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης επέ­μει­νε στον «οδι­κό άξο­να» που συμ­φω­νή­θη­κε στην προη­γού­με­νη συνά­ντη­ση, όταν και υπο­γρά­φτη­κε κοι­νή δια­κή­ρυ­ξη: Δηλα­δή, πολι­τι­κός διά­λο­γος, θετι­κή ατζέ­ντα, Μέτρα Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης που προ­ε­τοι­μά­ζουν τον μεγά­λο συμ­βι­βα­σμό. Ενώ εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­ση του ότι αυτή η δια­δι­κα­σία της «προ­σέγ­γι­σης» μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει «κανο­νι­κό­τη­τα».

«Αυτή η προ­σέγ­γι­ση έχει οδη­γή­σει σε χει­ρο­πια­στά απο­τε­λέ­σμα­τα», είπε, χαι­ρε­τί­ζο­ντας την ίδρυ­ση ελλη­νο­τουρ­κι­κού επι­χει­ρη­μα­τι­κού συμ­βου­λί­ου, καθώς και την αύξη­ση του εμπο­ρί­ου και των επεν­δύ­σε­ων ανά­με­σα στις δύο χώρες.

Κατά την διάρ­κεια της συνά­ντη­σης έγι­νε συζή­τη­ση για τις γενι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή και ιδί­ως για την σφα­γή στη Γάζα. Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης δήλω­σε προ­κλη­τι­κά πως «το Ισρα­ήλ έχει κάθε δικαί­ω­μα να αμυν­θεί σε μια αιμα­τη­ρή τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο έδα­φος του», ενώ ο Ρ. Τ. Ερντο­γάν σημεί­ω­σε πως «στο θέμα αυτό δεν είμα­στε σύμ­φω­νοι», καθώς η Χαμάς είναι αντι­στα­σια­κή οργάνωση.

Πηγή: 902.gr

 

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο