Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη φωτιά στην Πεντέλη

Το ΚΚΕ, με ανα­κοί­νω­σή του, εκφρά­ζει τη συμπα­ρά­στα­σή του στους κατοί­κους της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, της Παλ­λή­νης, του Πικερ­μί­ου, του Γέρα­κα, της Πεντέ­λης και όλων των περιο­χών που δοκι­μά­ζο­νται από την πυρ­κα­γιά, όπως επί­σης και στο προ­σω­πι­κό της Πυρο­σβε­στι­κής και τους εθε­λο­ντές που επι­χει­ρούν σε πολύ δύσκο­λες συνθήκες.

«Καλού­με τα μέλη και τους φίλους του Κόμ­μα­τος να συνε­χί­σουν να συμ­βάλ­λουν στο έργο της πυρό­σβε­σης, στην αλλη­λεγ­γύη και τη στή­ρι­ξη όσων έχουν ανά­γκη, όπως κάνουν από την πρώ­τη στιγ­μή», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση και προσθέτει:

«Είναι αδια­νό­η­το μία δασι­κή πυρ­κα­γιά να εισχω­ρεί με αυτόν τον τρό­πο μέσα στον αστι­κό ιστό της πρω­τεύ­ου­σας και να φτά­νει σε κεντρι­κούς δρό­μους, όπως η Αττι­κή οδός και η Λεω­φό­ρος Μαρα­θώ­νος, όπου πέρα απ’ τα χιλιά­δες σπί­τια, υπάρ­χουν βιο­μη­χα­νί­ες που αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο ενός πολύ επι­κίν­δυ­νου ατυχήματος.

Ο λαός της περιο­χής έχει κάθε λόγο να αισθά­νε­ται οργή και αγα­νά­κτη­ση, βλέ­πο­ντας να κιν­δυ­νεύ­ουν ανθρώ­πι­νες ζωές, να χάνο­νται κόποι μιας ζωής, να κατα­στρέ­φε­ται το φυσι­κό περι­βάλ­λον, βλέ­πο­ντας τα περι­πο­λι­κά να είναι περισ­σό­τε­ρα από τα πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα και τις υδρο­φό­ρες. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που κάθε χρό­νο είναι στο “ίδιο έργο θεατής”».

«Για μία ακό­μη φορά ζού­με τη διά­ψευ­ση των κυβερ­νη­τι­κών δια­βε­βαιώ­σε­ων για “την πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα και επάρ­κεια του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού”. Ζού­με τις τρα­γι­κές συνέ­πειες σ’ αυτό το διαρ­κές έγκλη­μα που συντε­λεί­ται με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων. Αυτές οι ευθύ­νες δεν μπο­ρούν πια να κρύ­βο­νται πίσω απ’ τις δικαιο­λο­γί­ες για τα “ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να” και την “κλι­μα­τι­κή κρί­ση” που εξε­λίσ­σο­νται σε ένα βολι­κό άλλο­θι για την ανυ­παρ­ξία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης δασών με επί­κε­ντρο την ΠΡΟΛΗΨΗ.

Αυτή είναι η βασι­κή αιτία για μία ακό­μη κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη, σε συν­δυα­σμό με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης που έχει οδη­γή­σει σε μει­κτές ζώνες ‑οικι­στι­κές και δασι­κές- λει­τουρ­γώ­ντας ως εύφλε­κτη ύλη» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ.

«Απαι­τού­με από την κυβέρ­νη­ση να πάρει άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα ‑αυτά που έπρε­πε να έχει ήδη πάρει και δεν το έκα­νε- προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα, καθώς η αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος είναι ακό­μη μπρο­στά. Εδώ και τώρα:

- Να εξα­σφα­λι­στούν οι ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές και τα μέσα, με έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση απ’ τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

- Να δια­σφα­λι­στεί η στέ­γα­ση, φιλο­ξε­νία και στή­ρι­ξη για τις άμε­σες ανά­γκες των πυρό­κλη­κτων περιοχών.

- Να υπάρ­ξει άμε­ση κατα­γρα­φή των ζημιών, απο­κα­τά­στα­ση και απο­ζη­μί­ω­ση των πλη­γέ­ντων», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο