Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη φωτιά στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

«Η φωτιά που ξέσπα­σε στο πλοίο “Ελ. Βενι­ζέ­λος” και έθε­σε αντι­μέ­τω­πους με σοβα­ρούς κιν­δύ­νους επι­βά­τες και ναυ­τερ­γά­τες, είναι απο­τέ­λε­σμα της έντα­σης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής των κυβερ­νή­σε­ων και της εφο­πλι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, με μεί­ω­ση κατά 40% του στό­λου και του ναυ­τερ­γα­τι­κού δυνα­μι­κού, μεί­ω­ση οργα­νι­κών συν­θέ­σε­ων, εξα­ντλη­τι­κά δρο­μο­λό­για και εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια εργα­σί­ας, παρα­βί­α­ση των κανό­νων ασφα­λεί­ας στα πλοία, που τελι­κά θέτουν σε κίν­δυ­νο τη ζωή επι­βα­τών και ναυ­τερ­γα­τών» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ, κατα­λή­γο­ντας «αντί­στοι­χα μεγά­λες είναι και οι ελλεί­ψεις σε βασι­κές υπο­δο­μές, απα­ραί­τη­τες για την ασφα­λή διά­σω­ση και απο­βί­βα­ση στο λιμά­νι του Πει­ραιά, το οποίο όπως και πριν έτσι και σήμε­ρα, με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή του, λει­τουρ­γεί με κρι­τή­ριο το κέρδος».

***

Η φωτιά εκδη­λώ­θη­κε από αδιευ­κρί­νι­στη μέχρι τώρα αιτία– στο γκα­ράζ του, ενώ έπλεε 8 ναυ­τι­κά μίλια ανοι­χτά της νησί­δας του Αγ. Γεωρ­γί­ου. Το Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, με 140 μέλη πλη­ρώ­μα­τος, είχε ανα­χω­ρή­σει από το λιμά­νι του Πει­ραιά στις 22.00 με προ­ο­ρι­σμό τα Χανιά.

Το πλοίο επέ­στρε­ψε στον Πει­ραιά περί τις 04.00 και αφού έδε­σε στο λιμά­νι της κρουα­ζιέ­ρας, στην ακτή Ξαβε­ρί­ου, ξεκί­νη­σε με τη χρή­ση κλί­μα­κας της πυρο­σβε­στι­κής υπη­ρε­σί­ας η απο­βί­βα­ση των επιβατών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο