Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις αλλαγές στο Λύκειο

“Το σχέ­διο που έδω­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ για το Λύκειο είναι κατα­δι­κα­σμέ­νο στη συνεί­δη­ση της πλειο­ψη­φί­ας των μαθη­τών, των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Και μόνο το γεγο­νός ότι φέρ­νει αλλα­γές για τη σημε­ρι­νή Β’ Λυκεί­ου, δυο μόλις μήνες πριν τη λήξη του σχο­λι­κού έτους, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας τους μαθη­τές σαν πει­ρα­μα­τό­ζωα και φορ­τώ­νο­ντας με επι­πλέ­ον άγχος τις οικο­γέ­νειές τους, δεί­χνει το άγχος της κυβέρ­νη­σης να φτιά­ξει ένα Λύκειο-φρο­ντι­στή­ριο-εξε­τα­στι­κό κέντρο” ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

“Η ουσία είναι ότι το Λύκειο που θέλει να φτιά­ξει η κυβέρ­νη­ση θα είναι ακό­μα πιο ταξι­κό και με τη βού­λα, ένα Λύκειο-φρο­ντι­στή­ριο, όπου θα γενι­κευ­τεί ένας ατε­λεί­ω­τος εξε­τα­στι­κός μαρα­θώ­νιος και η όποια γενι­κή μόρ­φω­ση θα στα­μα­τά ουσια­στι­κά στην Α’ Λυκεί­ου, την ίδια στιγ­μή που είναι τόσα πολ­λά όσα πρέ­πει να μάθουν και να γνω­ρί­σουν οι νέοι μέχρι τα 18 τους χρό­νια, ανε­ξάρ­τη­τα από το επάγ­γελ­μα στο οποίο θα κατα­λή­ξουν” τονί­ζει το ΚΚΕ προ­σθέ­το­ντας “το Λύκειο που θέλει να φτιά­ξει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ θα κοι­τά­ει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τους μαθη­τές στην τσέ­πη, χωρί­ζο­ντας και κατη­γο­ριο­ποιώ­ντας τους μαθητές”.

Στην ανα­κοί­νω­ση χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως “εντε­λώς υπο­κρι­τι­κό” το ενδια­φέ­ρον της κυβέρ­νη­σης για “την πάτα­ξη της παρα­παι­δεί­ας και τα χρή­μα­τα που δαπα­νά- η ρημαγ­μέ­νη από τα απα­νω­τά μνη­μό­νια- λαϊ­κή οικο­γέ­νεια για φρο­ντι­στή­ρια” και επι­ση­μαί­νε­ται πως “είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι οι μεγά­λες αλυ­σί­δες φρο­ντι­στη­ρί­ων πανη­γυ­ρί­ζουν για τις προ­τά­σεις της κυβέρ­νη­σης για το Λύκειο και βλέ­πουν νέα αύξη­ση της πελα­τεί­ας τους”, ενώ “χρό­νια τώρα, με ευθύ­νη τόσο αυτής της κυβέρ­νη­σης όσο και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, δε λει­τουρ­γούν ουσια­στι­κά η ενι­σχυ­τι­κή διδα­σκα­λία και η πρό­σθε­τη διδα­κτι­κή στή­ρι­ξη στο δημό­σιο Γυμνά­σιο και Λύκειο”.

“Το άγχος των μαθη­τών του Λυκεί­ου, η απώ­λεια του μορ­φω­τι­κού ρόλου του, έχουν τις ρίζες τους στην κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης και των ταξι­κών φραγ­μών, που υπη­ρε­τεί η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ” ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ υπο­γραμ­μί­ζο­ντας στη συνέ­χεια ότι “το ενδια­φέ­ρον για το Λύκειο που πράγ­μα­τι έχει χάσει την μορ­φω­τι­κή του απο­στο­λή, μπο­ρεί να γίνει γόνι­μο αν τεθεί στο επί­κε­ντρο η ανά­γκη για άμε­ση επέ­κτα­ση της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας της εκπαί­δευ­σης στα 12 χρό­νια, για ουσια­στι­κή απε­μπλο­κή του Λυκεί­ου από τη δια­δι­κα­σία πρό­σβα­σης στην ανώ­τα­τη εκπαίδευση”.

“Το ΚΚΕ παλεύ­ει και προ­τεί­νει σήμε­ρα ένα δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο πρό­σβα­σης, έστω ως μέτρο ανα­κού­φι­σης, ως μέτρο ενί­σχυ­σης της προ­σπά­θειας των μαθη­τών των λαϊ­κών οικογενειών:

- Με απε­ριό­ρι­στη δυνα­τό­τη­τα πολ­λα­πλών επι­λο­γών προτίμησης

- Με δικαί­ω­μα επα­νά­λη­ψης της δια­δι­κα­σί­ας όσες φορές επι­θυ­μούν οι υποψήφιοι

- Με δυνα­τό­τη­τα κατο­χύ­ρω­σης βαθ­μο­λο­γί­ας μαθη­μά­των και για τις επό­με­νες χρονιές.

Τις προ­τά­σεις αυτές τις έχει κατα­θέ­σει στη Βου­λή το ΚΚΕ και η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ τις έχει απορ­ρί­ψει” σημειώ­νει επί­σης η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ καλεί τους μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κούς και γονείς “να μην πιστέ­ψουν ούτε λέξη από την προ­πα­γάν­δα της κυβέρ­νη­σης, να απορ­ρί­ψουν τους σχε­δια­σμούς της και να βρε­θούν σε θέση μάχης παλεύ­ο­ντας για ένα σχο­λείο που θα δου­λεύ­ει στα­θε­ρά, με όλα και για όλα τα παι­διά, ανα­πτύσ­σο­ντας όλες τις κλί­σεις, τα ενδια­φέ­ρο­ντα, τα ταλέ­ντα, που θα καλ­λιερ­γεί τη δίψα για μόρ­φω­ση και τις νεα­νι­κές ανη­συ­χί­ες. Το σχο­λείο των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των της επο­χής μας”.

“Η αγα­νά­κτη­ση, ο θυμός των νέων, των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, μπο­ρούν να συνα­ντη­θούν με την πρό­τα­ση του ΚΚΕ, να γίνουν δύνα­μη ανα­τρο­πής. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά και στις κάλ­πες και στη ζωή” κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του Κόμματος.

Αλλα­γές στο Λύκειο: Τι ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση για απο­λυ­τή­ριο και εισα­γω­γή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ – Από πότε ισχύουν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο