Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταστολή

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις δια­δη­λώ­σεις στις ΗΠΑ ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα και την κατα­στο­λή σημειώνει:

«Το ΚΚΕ ενώ­νει τη φωνή του με τους χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας στις ΗΠΑ, που δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα και την κατα­στο­λή της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους των ΗΠΑ. Η οργή και ο απο­τρο­πια­σμός εκα­τομ­μυ­ρί­ων σε όλον τον κόσμο ξεχει­λί­ζει για τις δολο­φο­νί­ες Αφρο­α­με­ρι­κα­νών και διαδηλωτών.

Οι εικό­νες της παν­δη­μί­ας, από τη μία μεριά, με τους ομα­δι­κούς τάφους και την παντε­λή έλλει­ψη του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, που έχει στοι­χί­σει ήδη τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 100.000 ανθρώ­πους, και η μαζι­κή ανερ­γία, η φτώ­χεια, η κατα­στο­λή, ο ρατσι­σμός, από την άλλη, ξεγυ­μνώ­νουν το περί­φη­μο αμε­ρι­κα­νι­κό όνει­ρο, δεί­χνουν τη σαπί­λα του καπι­τα­λι­σμού και μάλι­στα στη μητρό­πο­λή του.

Η κυβέρ­νη­ση Τραμπ, όπως και αυτή του προ­κα­τό­χου του, Ομπά­μα, και όλες οι έως τώρα αμε­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις, Ρεπου­μπλι­κα­νών και Δημο­κρα­τι­κών, έχουν μεγά­λες ευθύ­νες, για­τί τα ρατσι­στι­κά εγκλή­μα­τα, η αστυ­νο­μι­κή βία και κατα­στο­λή δεν στα­μά­τη­σαν ποτέ.

Ταυ­τό­χρο­να, με τους πολέ­μους και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις που διε­ξά­γουν στο εξω­τε­ρι­κό, τρο­φο­δο­τούν το φυλε­τι­κό και εθνι­κι­στι­κό μίσος, προ­κα­λούν αιμα­το­κυ­λί­σμα­τα, σπέρ­νουν μεγά­λα βάσα­να για τους λαούς. Γι’ αυτό και εκτί­θε­νται για ακό­μη μια φορά η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα, που θεω­ρούν τις ΗΠΑ “σύμ­μα­χο” του ελλη­νι­κού λαού, εμπλέ­κο­ντας τη χώρα στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο