Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξαγγελίες που αφορούν την Παιδεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

«Οι εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την αλλα­γή στο σύστη­μα εισα­γω­γής στα πανε­πι­στή­μια και μάλι­στα από φέτος, δικαί­ως προ­κα­λούν μεγά­λη αγα­νά­κτη­ση σε μαθη­τές, γονείς και εκπαι­δευ­τι­κούς. Είναι απα­ρά­δε­κτο να υπάρ­ξει οποια­δή­πο­τε τέτοια αλλα­γή που θα επη­ρε­ά­σει όσους πασχί­ζουν να τα βγά­λουν πέρα στις φετι­νές πρω­τό­γνω­ρες συν­θή­κες» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

Όπως ανα­φέ­ρει, «είναι εντε­λώς υπο­κρι­τι­κές έως και ψεύ­τι­κες οι ανα­φο­ρές του πρω­θυ­πουρ­γού ότι με αυτόν τον νέο τρό­πο πρό­σβα­σης, οι υπο­ψή­φιοι μαθη­τές θα εισά­γο­νται σε τμή­μα­τα που πραγ­μα­τι­κά επι­θυ­μούν. Το επι­χεί­ρη­μα αυτό βγαλ­μέ­νο από το οπλο­στά­σιο της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουρ­γί­ας Γαβρό­γλου, είναι σαθρό, για­τί οι νέοι που δεν θα εισά­γο­νται στα τμή­μα­τα που θα είναι στις πρώ­τες ‑πολύ περιο­ρι­σμέ­νες σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση- επι­λο­γές τους, τελι­κά θα επι­λέ­ξουν άλλα τμή­μα­τα που έχουν μεί­νει κενά».

Τονί­ζει ότι «το προ­τει­νό­με­νο σύστη­μα πρό­σβα­σης είναι απα­ρά­δε­κτο, για­τί ανα­γκά­ζει δεκά­δες χιλιά­δες υπο­ψή­φιους για εισα­γω­γή στα πανε­πι­στή­μια να “τζο­γά­ρουν” για τις προ­ο­πτι­κές των σπου­δών τους, ενώ περιο­ρί­ζει τις επι­λο­γές και τις δυνα­τό­τη­τες τους. Στρώ­νει το έδα­φος για να εντα­θεί η κατη­γο­ριο­ποί­η­ση πανε­πι­στη­μια­κών σχο­λών και απο­φοί­των, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας νέο γύρο συγ­χω­νεύ­σε­ων και κλει­σί­μα­τος τμη­μά­των, την ώρα μάλι­στα που έχει ήδη συν­δέ­σει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των ιδρυ­μά­των με την αξιο­λό­γη­ση των επι­δό­σε­ών τους».

Το ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει ότι «συνέ­χεια αυτής της πολι­τι­κής απο­τε­λούν και τα σχέ­δια για την ίδρυ­ση “Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας” και την έντα­ση της κατα­στο­λής. Ήδη χιλιά­δες μέλη ΔΕΠ, φοι­τη­τές, εργα­ζό­με­νοι στα πανε­πι­στή­μια, όπως και πολ­λά ακα­δη­μαϊ­κά όργα­να, δια­τρα­νώ­νουν την ενα­ντί­ω­σή τους με την προ­ώ­θη­ση του δόγ­μα­τος “νόμος και τάξη” στα ΑΕΙ που καμία σχέ­ση δεν έχει με την αντι­με­τώ­πι­ση υπαρ­κτών προ­βλη­μά­των λει­τουρ­γί­ας των πανεπιστημίων.

Αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται άλλω­στε από την από­φα­ση να δια­τε­θούν εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για οτι­δή­πο­τε άλλο εκτός από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των φοι­τη­τών και των ιδρυ­μά­των, για να δια­σφα­λι­στεί η επα­να­φο­ρά σε κανο­νι­κή λει­τουρ­γία, για τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση δε δίνει δεκάρα».

«Όσοι ορέ­γο­νται να δουν τα σχο­λεία και τα πανε­πι­στή­μια να λει­τουρ­γούν σαν επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, με τα τμή­μα­τα να επι­λέ­γουν ποιος είναι κατάλ­λη­λος να σπου­δά­σει, με security στην είσο­δο και όργα­να κατα­στο­λής να προ­στα­τεύ­ουν την επι­χει­ρη­μα­τι­κή τους λει­τουρ­γία, θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και τη δυνα­μι­κή αντί­δρα­ση όσων πλήτ­το­νται από τα νέα αντι­δρα­στι­κά κυβερ­νη­τι­κά σχέδια.

Η σπου­δή της κυβέρ­νη­σης να υιο­θε­τή­σει και να προ­ω­θή­σει σχε­δόν κάθε πρω­το­βου­λία για την ανώ­τα­τη ‑και όχι μόνο- εκπαί­δευ­ση που άφη­σε ημι­τε­λή η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ (από την ανα­γνώ­ρι­ση των κολε­γί­ων μέχρι το σύστη­μα πρό­σβα­σης, κι από τα δίδα­κτρα σε προ­πτυ­χια­κά και μετα­πτυ­χια­κά μέχρι τη θέσπι­ση δομών κατάρ­τι­σης κατ’ επι­τα­γή του ΣΕΒ) απο­δει­κνύ­ει την αγα­στή σύμπλευ­ση των αστι­κών κομ­μά­των με τις επι­τα­γές του κεφα­λαί­ου για τις ανα­διαρ­θρώ­σεις στην εκπαί­δευ­ση» ανα­φέ­ρει επί­σης η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ και κατα­λή­γει τονίζοντας:

«Οι αλλα­γές της κυβέρ­νη­σης θα πρέ­πει να συνα­ντή­σουν τη μαχη­τι­κή απά­ντη­ση της νεο­λαί­ας, των εκπαι­δευ­τι­κών, όλου του λαού».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο