Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξαγγελίες Τσίπρα από την 83η ΔΕΘ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την ομι­λία του Αλ. Τσί­πρα στη ΔΕΘ το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η ομι­λία του κ. Τσί­πρα στη ΔΕΘ θα μπο­ρού­σε να είχε τίτλο “τα μνη­μό­νια τώρα δικαιώ­νο­νται” και υπό­τι­τλο “νέο ξέπλυ­μα του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπεριαλισμού”.

Όλα τα υπό­λοι­πα, που περιέ­χο­νται στις βαρύ­γδου­πες εξαγ­γε­λί­ες, απο­δεί­χτη­καν “άνθρα­κες”. Ο λαός μπο­ρεί να δει ότι πίσω από τις δήθεν ελα­φρύν­σεις, βρί­σκο­νται η μονι­μο­ποί­η­ση όλου του μνη­μο­νια­κού πλαι­σί­ου και του αντερ­γα­τι­κού οικο­δο­μή­μα­τος, που θεμε­λί­ω­σαν οι ΝΔ — ΠΑΣΟΚ και ενί­σχυ­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι αυτό, άλλω­στε κι έδω­σε δια­βε­βαιώ­σεις στους εταί­ρους του, σε ΕΕ και ΔΝΤ, ότι “θα τηρή­σει τα συμφωνηθέντα”.

Πρό­κει­ται για ψίχου­λα ‑κι αυτά σε βάθος τετρα­ε­τί­ας- τα οποία θα εξα­νε­μι­στούν και με το παρα­πά­νω από τη μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του και των συντά­ξε­ων, αλλά και από τα άλλα μέτρα που έχει ήδη ψηφί­σει η κυβέρνηση.

Η όποια αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, αν και εφό­σον το επι­τρέ­ψει η κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου, θα γίνε­ται με κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση, όπως προ­βλέ­πει ο αντερ­γα­τι­κός νόμος των ΝΔ — ΠΑΣΟΚ και θα συνο­δεύ­ε­ται με μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας και νέα προ­νό­μια για τους ομί­λους. Από­δει­ξη ότι η μερί­δα του λέο­ντος από τις ελα­φρύν­σεις αφο­ρά το κεφά­λαιο και όχι τους εργα­ζό­με­νους, τα λαϊ­κά στρώματα.

Το “όρα­μα” του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που έχει συμ­φω­νή­σει με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το κεφά­λαιο κι αυτό το “όρα­μα” το μόνο που έχει να προ­σφέ­ρει στο λαό είναι διαιώ­νι­ση της φτώ­χειας, της εκμε­τάλ­λευ­σης και μεγα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους από την εμπλο­κή της χώρας στους αμε­ρι­να­κο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχεδιασμούς.

Ένας τρό­πος υπάρ­χει για να “αισθαν­θεί” ο λαός ότι τέλειω­σαν τα μνη­μό­νια κι αυτός είναι η κατάρ­γη­ση όλων των μνη­μο­νια­κών νόμων, των φόρων που δεν γίνο­νται δικαιό­τε­ροι, η ανά­κτη­ση των απω­λειών του κι αυτό μπο­ρεί μόνο ο ίδιος να το επι­βά­λει με τον αγώ­να του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο