Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις εξε­λί­ξεις στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς οξύ­νει τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και βάζει σε κιν­δύ­νους και περι­πέ­τειες το λαό μας. Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κές και σε αυτό το συμπέ­ρα­σμα συγκλί­νουν τα εξής γεγονότα:

Πρώ­το, η τουρ­κι­κή αμφι­σβή­τη­ση του Πρω­το­κόλ­λου του 1926, επί της ουσί­ας της Συν­θή­κης της Λοζά­νης του 1923, που έχουν καθο­ρί­σει τα σύνο­ρα στον Έβρο, αξιο­ποιώ­ντας την περί­ο­δο της υπο­χώ­ρη­σης των νερών του ποτα­μού και την πρε­μού­ρα της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να επε­κτεί­νει το Φρά­κτη στον Έβρο.

Δεύ­τε­ρο, οι συνε­χείς και κλι­μα­κού­με­νες υπερ­πτή­σεις τουρ­κι­κών αερο­σκα­φών πάνω από ελλη­νι­κά νησιά και οι δηλώ­σεις του υπουρ­γού Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας Ακάρ, που θέτουν θέμα νομι­μο­ποί­η­σης των υπερ­πτή­σε­ων και αμφι­σβή­τη­σης των ελλη­νι­κών θαλάσ­σιων συνόρων.

Τρί­το, οι απει­λές του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Τσα­βού­σο­γλου περί έντα­σης των προ­σφυ­γι­κών ροών στα νησιά και ενδε­χο­μέ­νως προς τον Έβρο, το επό­με­νο διά­στη­μα, στο πλαί­σιο των παζα­ριών ΕΕ — Τουρ­κί­ας για την απα­ρά­δε­κτη συμ­φω­νία των δύο μερών για το προ­σφυ­γι­κό, μετα­να­στευ­τι­κό πρόβλημα.

Τέταρ­το, η συνέ­χι­ση των γεω­τρή­σε­ων τουρ­κι­κού γεω­τρύ­πα­νου στην Κυπρια­κή ΑΟΖ.

Πέμ­πτο, η συμ­φω­νία της λιβυ­κής κυβέρ­νη­σης Σάρατζ με την κρα­τι­κή εται­ρεία πετρε­λαί­ου της Τουρ­κί­ας, στα πλαί­σια του ανυ­πό­στα­του τουρ­κο-λιβυ­κού Συμ­φώ­νου για τον αυθαί­ρε­το καθο­ρι­σμό των θαλάσ­σιων ζωνών στην περιο­χή και το ενδε­χό­με­νο έναρ­ξης ερευ­νών Νοτί­ως της Κρή­της, σε συν­θή­κες συνέ­χι­σης του πολέ­μου στη Λιβύη και πολι­τι­κο-στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν στις δυνά­μεις του Σάρατζ.

Έκτο, η στή­ρι­ξη του ΝΑΤΟ στην τουρ­κι­κή επέμ­βα­ση στη Λιβύη και της κυβέρ­νη­σης Σάρατζ, δια μέσου των δηλώ­σε­ων του γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας Στόλτενμπεργκ.

Επί της ουσί­ας πρό­κει­ται για έντα­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού των αστι­κών τάξε­ων της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας και τη συμ­με­το­χή των δύο κρα­τών στο γενι­κό­τε­ρο ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό για τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών πηγών και αγω­γών, με στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστι­κών κομμάτων.

Οι ευθύ­νες τους είναι μεγά­λες, οι δια­ξι­φι­σμοί τους είναι άσφαι­ροι και απο­σκο­πούν στην παρα­πλά­νη­ση του λαού. Οι εθνι­κι­στι­κές κραυ­γές που τρο­φο­δο­τού­νται και απ’ τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης και άλλων κομ­μά­των, δίνουν άλλο­θι σε επι­κίν­δυ­νους τυχοδιωκτισμούς.

Η Ελλά­δα και η Τουρ­κία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, συμ­με­τέ­χουν μαζί στη λήψη των απο­φά­σε­ων της λυκο­συμ­μα­χί­ας κατά των λαών. Οι μύθοι ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν την ειρή­νη στην περιο­χή και τα κυριαρ­χι­κά — εδα­φι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, έχουν καταρριφθεί.

Η κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας συμ­βα­δί­ζει με τα παζά­ρια για τη συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαί­ου και περιο­χών της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να επα­γρυ­πνεί και να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να για:

- Τη μη αλλα­γή των συνόρων.

- Την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τα σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιο­χή και την απο­χώ­ρη­ση από όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.

- Την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, το κλεί­σι­μο της βάσης της Σού­δας και των άλλων αμε­ρι­κα­νι­κών βάσεων.

- Την ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας για το Προ­σφυ­γι­κό, τον απε­γκλω­βι­σμό των προ­σφύ­γων από τα νησιά και τη μετά­βα­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο