Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Κινέτας

Σε ανα­κοί­νω­σή του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες στην περιο­χή της Κινέ­τας, ανα­φέ­ρει:

«Οι μεγά­λες κατα­στρο­φές στην περιο­χή της Κινέ­τας, μετά τη χθε­σι­νο­βρα­δι­νή βρο­χό­πτω­ση, με πλημ­μυ­ρι­σμέ­να σπί­τια, εγκλω­βι­σμέ­νους ανθρώ­πους και απο­κλει­σμέ­νους δρό­μους, είναι απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής η οποία δεν έχει ως προ­τε­ραιό­τη­τα τις λαϊ­κές ανά­γκες, όπως είναι η προ­στα­σία της ζωής του λαού, αλλά μόνο τα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Στην περιο­χή της Κινέ­τας, όπου περί­που πριν 1,5 χρό­νο εκδη­λώ­θη­καν μεγά­λες πυρ­κα­γιές, έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πρό­χει­ρα και απο­σπα­σμα­τι­κά έργα απο­κα­τά­στα­σης, με απο­τέ­λε­σμα τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να να είναι πιο συχνά και πιο έντο­να. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η περιο­χή από τις πυρ­κα­γιές του καλο­και­ριού του 2018 έχει πλημ­μυ­ρί­σει τρεις φορές και αυτή τη φορά παρου­σιά­ζει πιο εκτε­τα­μέ­νες ζημιές σε σχέ­ση με τις προηγούμενες.

Είναι μεγά­λες οι ευθύ­νες όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων και των περι­φε­ρεια­κών αρχών, καθώς δεν έχει γίνει διευ­θέ­τη­ση ρεμά­των από τότε που χτί­στη­καν οικι­σμοί στην περιο­χή, ενώ κανέ­να ρέμα δεν εκβά­λει στη θάλασ­σα, εκτός από το ρέμα της Πίκας, που όμως η τομή του (από την παλιά Εθνι­κή μέχρι τη θάλασ­σα) είναι πολύ μικρή σε σχέ­ση με τον όγκο των υδάτων.

Την ίδια στιγ­μή, τα απα­ραί­τη­τα έργα στον ορει­νό όγκο για την ανά­σχε­ση των υδά­των καρ­κι­νο­βα­τούν, ενώ όσα έχουν με προ­χει­ρό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί όχι μόνο δεν λύνουν το πρό­βλη­μα, αλλά έγι­ναν μέρος του.

Το πλαί­σιο πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας από τις πλημ­μύ­ρες που δημο­σί­ευ­σε πρό­σφα­τα η κυβέρ­νη­ση, ανα­πα­ρά­γει τα αδιέ­ξο­δα μιας πολι­τι­κής, η οποία κάνει συνε­χείς εκπτώ­σεις σε ανα­γκαία μέτρα και υπο­δο­μές για την πρό­λη­ψη και προ­στα­σία του πλη­θυ­σμού από αντί­στοι­χες καταστροφές.

Τώρα χρειά­ζε­ται να εκφρα­στεί η αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη στους πλη­γέ­ντες της Κινέ­τας. Να δια­σφα­λι­στεί η άμε­ση και ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη και απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γέ­ντων με απο­ζη­μιώ­σεις στο 100% των ζημιών. Να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή θωρά­κι­ση της περιο­χής, με την απα­ραί­τη­τη κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για την υλο­ποί­η­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νου επι­στη­μο­νι­κού σχε­δια­σμού με κρι­τή­ρια την ασφά­λεια, την προ­στα­σία του λαού και του περιβάλλοντος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο