Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον Γιάννη Μιχαηλίδη

«Η επι­κίν­δυ­νη για τη ζωή του, κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκε­ται ο Γιάν­νης Μιχαη­λί­δης λόγω της πολυ­ή­με­ρης απερ­γί­ας πεί­νας επι­βάλ­λει την άμε­ση παρέμ­βα­ση της κυβέρνησης.

Ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και του αρμό­διου Υπουρ­γεί­ου είναι η εξα­σφά­λι­ση των δικαιω­μά­των των κρα­του­μέ­νων, όπως οι αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες κρά­τη­σης, οι άδειες, οι δυνα­τό­τη­τες εργα­σί­ας, εκπαί­δευ­σης, ουσια­στι­κής επανένταξης.

Κι αυτά τα δικαιώ­μα­τα δεν μπο­ρούν να ανα­γνω­ρί­ζο­νται επι­λε­κτι­κά, αλλά αφο­ρούν όλους τους κρα­τού­με­νους, ακό­μα και στις περι­πτώ­σεις εκεί­νων που έχουν κατα­δι­κα­στεί για πρά­ξεις που είναι κατα­δι­κα­σμέ­νες στις συνει­δή­σεις του λαού και της νεο­λαί­ας, για­τί δια­χρο­νι­κά αξιο­ποιού­νται από το κρά­τος και τις κυβερ­νή­σεις για να συκο­φα­ντούν τους λαϊ­κούς αγώ­νες και να ενι­σχύ­ουν το νομο­θε­τι­κό και κατα­σταλ­τι­κό οπλο­στά­σιο ενά­ντια στο λαϊ­κό κίνη­μα» τονί­ζει ανα­κοί­νω­ση του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ για την απερ­γία πεί­νας του Γ. Μιχαη­λί­δη και καταλήγει:

«Κατα­δι­κά­ζου­με οποια­δή­πο­τε δια­κρι­τι­κή και αυθαί­ρε­τη μετα­χεί­ρι­ση σε βάρος οποιου­δή­πο­τε κρα­του­μέ­νου και υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τα δικαιώ­μα­τά τους ενά­ντια στη δια­χρο­νι­κή επί­θε­ση που δέχο­νται από όλες τις μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις, κατ’ εφαρ­μο­γή των κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο