Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη

Σε ανα­κοί­νω­ση για τον θάνα­το της Μάρ­θας Καρα­γιάν­νη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά την Μάρ­θα Καρα­γιάν­νη, η οποία συνέ­δε­σε το όνο­μά της με την “λαμπε­ρή” επο­χή του “παλιού” ελλη­νι­κού κινηματογράφου.

Ποντια­κής κατα­γω­γής, γεν­νη­μέ­νη στην Αθή­να και μεγα­λώ­νο­ντας στο Κερα­τσί­νι, η Μάρ­θα Καρα­γιάν­νη, έδω­σε “ζωή” στις μικρο­χα­ρές, τις μικρο­λύ­πες, τα μικρά όνει­ρα, χιλιά­δων λαϊ­κών ανθρώ­πων που έψα­χναν στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή οθό­νη μια διέ­ξο­δο, μια έστω φευ­γα­λέα ανά­σα, μια ανά­παυ­λα από την καθη­με­ρι­νή σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, μια επι­βε­βαί­ω­ση ότι ο μόχθος και η τιμιό­τη­τα στο τέλος ανα­γνω­ρί­ζο­νται και επι­βρα­βεύ­ο­νται ηθικά.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στους οικεί­ους της».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο