Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 ετών

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις ανα­κοι­νώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού στο Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο σχε­τι­κά με την πανδημία:

«Απ’ την πρώ­τη στιγ­μή της παν­δη­μί­ας, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε ενα­πο­θέ­σει την αντι­με­τώ­πι­σή της στην “ατο­μι­κή ευθύ­νη”, για να συγκα­λύ­ψει τις δικές της ευθύ­νες στη λήψη των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας και τη στή­ρι­ξη του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας. Σήμε­ρα κάνει ένα βήμα παρα­πέ­ρα, θεσπί­ζο­ντας την “ατο­μι­κή ευθύ­νη” με ποι­νή ‑ανα­γκά­ζο­ντας τους ανεμ­βο­λί­α­στους άνω των 60 ετών να πλη­ρώ­νουν πρό­στι­μο 100 ευρώ το μήνα- χωρίς πάλι να παίρ­νει κανέ­να μέτρο, ούτε για την οργά­νω­ση ενός εμβο­λια­στι­κού προ­γράμ­μα­τος με ιατρι­κό έλεγ­χο, φαρ­μα­κο­ε­πα­γρύ­πνη­ση, ουσια­στι­κή και προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση του λαού, ούτε για τη στή­ρι­ξη του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας, ούτε για την απο­συμ­φό­ρη­ση των κρί­σι­μων χώρων διασποράς.

Κι όλα αυτά τη στιγ­μή που όλη η πορεία της παν­δη­μί­ας και ο κίν­δυ­νος νέων μεταλ­λά­ξε­ων επι­βε­βαιώ­νει ότι ο έγκαι­ρος και μαζι­κός εμβο­λια­σμός είναι μεν ανα­γκαί­ος, όχι όμως ικα­νός από μόνος του για να αντι­με­τω­πί­σει την εξά­πλω­ση του ιού. Ουσια­στι­κά πρό­κει­ται για επα­νά­λη­ψη της ίδιας “συντα­γής” που έχει οδη­γή­σει στη σημε­ρι­νή τρα­γι­κή κατά­στα­ση, των καθη­με­ρι­νών ρεκόρ σε κρού­σμα­τα και της εκτό­ξευ­σης δια­σω­λη­νω­μέ­νων και θανάτων».

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους άνω των 60

Στη σκιά της μετάλ­λα­ξης «Όμι­κρον», ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε ότι καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κός ο εμβο­λια­σμός για όσους είναι άνω των 60.

Οι άνθρω­ποι αυτής της ηλι­κί­ας θα πρέ­πει να κλεί­σουν ραντε­βού μέχρι τις 16 Γενά­ρη για την πρώ­τη δόση. Οι ανεμ­βο­λί­α­στοι άνω των 60 θα πλη­ρώ­νουν πρό­στι­μο 100 ευρώ το μήνα. Προ­κει­μέ­νου δε να χρυ­σώ­σει το χάπι, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε ότι το ποσό που θα συγκε­ντρω­θεί από αυτό το χαρά­τσω­μα θα συγκε­ντρώ­νε­ται σε ένα ταμείο για την χρη­μα­το­δό­τη­ση των Νοσο­κο­μεί­ων τα οποία παρα­μέ­νουν στο «έλε­ος» της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης δύο χρό­νια μετά την εμφά­νι­ση της πανδημίας.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός μίλη­σε για πρά­ξη δικαιο­σύ­νης, ποντά­ρο­ντας στον «κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό» Ισχυ­ρί­στη­κε επί­σης προ­κλη­τι­κά ότι το μέτρο αυτό «θα συμπλη­ρώ­σει την εκστρα­τεία πει­θούς» που ακο­λου­θεί η κυβέρ­νη­ση εδώ και μήνες, όταν είναι ανύ­παρ­κτη μια ουσια­στι­κή εκστρα­τεία ενη­μέ­ρω­σης για τα οφέ­λη του εμβολιασμού.

Οι κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις περι­λαμ­βά­νουν ακό­μη την διά­θε­ση ενός δωρε­άν self test για όλους τους ενή­λι­κες, εμβο­λια­σμέ­νους και ανεμ­βο­λί­α­στους, από τις 6 έως έως τις 12 Δεκέμ­βρη. Το ίδιο θα γίνει στο διά­στη­μα μετα­ξύ 3 και 7 Γενά­ρη, αν και είναι προ­φα­νές ότι η «αυτο­διά­γνω­ση» και μάλι­στα μόνο ευκαι­ρια­κά, απέ­χει έτη φωτός από μια σοβα­ρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επιτήρηση.

Ενό­ψει της μετάλ­λα­ξης «Όμι­κρον», που όπως είπε «θα ξέρου­με περισ­σό­τε­ρα σε δύο εβδο­μά­δες περί­που», αλλά «αργά ή γρή­γο­ρα όμως είναι βέβαιο ότι θα κάνει την εμφά­νι­σή της και στην Ελλά­δα», διε­μή­νυ­σε ότι «θα συνε­χί­σου­με να εφαρ­μό­ζου­με την πολι­τι­κή μας με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ταχύ­τη­τα», δηλα­δή την ίδια αδιέ­ξο­δη δια­χεί­ρι­ση που μας έφε­ρε ως εδώ. «Εμβο­λια­σμοί, πολ­λά τεστ, εφαρ­μο­γή του πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού και μέτρα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας. Αυτή είναι η απά­ντη­ση και όχι ένα lockdown, το οποίο κάποιοι προ­ε­ξο­φλούν, χωρίς να μπο­ρούν να κρύ­ψουν συχνά τη χαι­ρε­κα­κία τους», συμπλήρωσε.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο