Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Γιάννη Ιωαννίδη

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το του Γιάν­νη Ιωαν­νί­δη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Ο Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης υπήρ­ξε μια κορυ­φαία προ­σω­πι­κό­τη­τα του ελλη­νι­κού μπά­σκετ και συνο­λι­κά του αθλη­τι­σμού, που συνέ­δε­σε το όνο­μά του με μεγά­λες επι­τυ­χί­ες ελλη­νι­κών ομά­δων, ιδιαί­τε­ρα του Άρη της δεκα­ε­τί­ας του ‘80.

Με το αγω­νι­στι­κό του πνεύ­μα, το πάθος και τον “εκρη­κτι­κό” του χαρα­κτή­ρα, ο “Ξαν­θός” άφη­σε το δικό του ανε­ξί­τη­λο απο­τύ­πω­μα στο χώρο του αθλη­τι­σμού και κυρί­ως της προ­πο­νη­τι­κής, κατα­φέρ­νο­ντας να γίνει ο προ­πο­νη­τής με τα περισ­σό­τε­ρα πρω­τα­θλή­μα­τα Ελλά­δας στο μπάσκετ.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο