Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Δ. Κρεμαστινού

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του εκφρά­ζει τη θλί­ψη του για την απώ­λεια του Δημή­τρη Κρε­μα­στι­νού, «εξαί­ρε­του ιατρού και καθη­γη­τή καρ­διο­λο­γί­ας, επί σει­ρά ετών βου­λευ­τή με το ΠΑΣΟΚ, αντι­προ­έ­δρου της Βου­λής και πρώ­ην Υπουρ­γού Υγεί­ας, ο οποί­ος σε όλη του τη δια­δρο­μή ‑επι­στη­μο­νι­κή, πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή- πορεύ­τη­κε με σεμνό­τη­τα και ήθος».

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και όλους τους οικεί­ους του Δ. Κρεμαστινού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο