Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του ηθοποιού Γιώργου Κοτανίδη

Σε ανα­κοί­νω­ση για το θάνα­το του ηθο­ποιού Γιώρ­γου Κοτα­νί­δη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Ένας σημα­ντι­κός καλ­λι­τέ­χνης και ηθο­ποιός, ο Γιώρ­γος Κοτα­νί­δης, “έφυ­γε” σήμε­ρα από τη ζωή.

Πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νος από πολύ νεα­ρή ηλι­κία, ανέ­πτυ­ξε αντι­δι­κτα­το­ρι­κή δρά­ση, την οποία πλή­ρω­σε με διώ­ξεις, φυλα­κί­σεις και βασανιστήρια.

Ως πολύ­πλευ­ρος καλ­λι­τέ­χνης που υπήρ­ξε, έδω­σε σπου­δαί­ες ερμη­νεί­ες ως ηθο­ποιός στο θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο, ενώ παράλ­λη­λα ασχο­λή­θη­κε και με τη λογο­τε­χνία ως συγ­γρα­φέ­ας, αλλά και ως εκδότης.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του».

kotanidis1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο