Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του μαθητή στις Σέρρες

«Το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό σε σχο­λείο των Σερ­ρών, με τον θάνα­το ενός μαθη­τή και τον τραυ­μα­τι­σμό άλλων δύο, δεν είναι ‘ατύ­χη­μα’, είναι έγκλη­μα» τονί­ζει σε ανσκοί­νω­σή του το ΚΚΕ.

Όπως επι­ση­μαί­νει, «είναι το απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που έχει αφή­σει σχο­λεία, μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς στο ‘έλε­ος’ της υπο­βάθ­μι­σης, της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, των διά­φο­ρων ‘υπεύ­θυ­νο — ανεύ­θυ­νων’ παρα­γό­ντων των δήμων και των υπουρ­γεί­ων, των ελλεί­ψε­ων ακό­μη και σε στοι­χειώ­δεις κανό­νες προ­στα­σί­ας κι ασφά­λειας, όπως το να μην γίνο­νται εργα­σί­ες σε καυ­στή­ρα, σε μέρα κι ώρα λει­τουρ­γί­ας του σχολείου!».

«Η κυβέρ­νη­ση και η δημο­τι­κή αρχή οφεί­λουν να δώσουν εδώ και τώρα εξη­γή­σεις. Η ευθύ­νη τους είναι δεδο­μέ­νη και δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Δεν θα συμ­βι­βα­στού­με με το έγκλη­μα! Τα σχο­λεία των παι­διών μας πρέ­πει να σωθούν από τη βαρβαρότητα».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο