Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Νίκου Κατσαρού

«Ο δρ Νίκος Κατσα­ρός ανέ­πτυ­ξε πλού­σιο και ανα­γνω­ρι­σμέ­νο επι­στη­μο­νι­κό έργο σε πεδία όπως η Χημεία και η Ασφά­λεια Τρο­φί­μων, η Ραδιο­χη­μεία, η Χημεία Περι­βάλ­λο­ντος και η Δια­χεί­ρι­ση Τοξι­κών Απο­βλή­των», ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για το θάνα­το του δια­κε­κρι­μέ­νου επιστήμονα.

Η ανα­κοί­νω­ση προ­σθέ­τει πως ο εκλι­πών «δια­τέ­λε­σε, μετα­ξύ άλλων, διευ­θυ­ντής Ερευ­νών στο ΕΚΕΦΕ “Δημό­κρι­τος” και μετέ­πει­τα επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της, πρό­ε­δρος του Ενιαί­ου Φορέα Ελέγ­χου Τρο­φί­μων (ΕΦΕΤ), γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Έρευ­νας και Τεχνο­λο­γί­ας, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ελλή­νων Χημι­κών (ΕΕΧ) και ιδρυ­τι­κό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Ελλή­νων Πυρη­νι­κών Επι­στη­μό­νων (ΕΕΠΕ). Για πολ­λά χρό­νια, ο Νίκος Κατσα­ρός συμπο­ρεύ­τη­κε με το ΚΚΕ και στή­ρι­ξε το Κόμ­μα “που με συνέ­πεια και θυσί­ες αγω­νί­ζε­ται δια­χρο­νι­κά για τα δίκαια του λαού μας”. Με το έργο και τη δρά­ση του, έκα­νε πρά­ξη αυτό που τόνι­ζε σε κάλε­σμα στή­ρι­ξης του ΚΚΕ, που συνυ­πέ­γρα­ψε με δεκά­δες άλλους επι­στή­μο­νες και εργα­ζό­με­νους σε Ερευ­νη­τι­κά Κέντρα το 2015: “Γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά τις δυνα­τό­τη­τες που δίνουν η ανά­πτυ­ξη της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας, οι πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, το επι­στη­μο­νι­κό και το εργα­τι­κό δυνα­μι­κό που δια­θέ­τει η χώρα. Το να τεθούν όλα αυτά στην υπη­ρε­σία του λαού, απε­λευ­θε­ρω­μέ­να από τη μέγ­γε­νη της μονο­πω­λια­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, είναι η μόνη ρεα­λι­στι­κή και ανα­γκαία για το λαό προοπτική”».

«Ο δρ Νίκος Κατσα­ρός συμ­με­τεί­χε δρα­στή­ρια στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνη­μα, δια­τε­λώ­ντας και μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΕΔΥΕ, απο­κα­λύ­πτο­ντας και με την επι­στη­μο­νι­κή του ιδιό­τη­τα πολ­λά απ’ τα εγκλή­μα­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού σε μια σει­ρά χώρες, όπως το Βιετ­νάμ, την Ιαπω­νία και τη Γιου­γκο­σλα­βία» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ στην ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το του Νίκου Κατσα­ρού και εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο