Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στον ΗΣΑΠ

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για το νέο θανα­τη­φό­ρο εργα­τι­κό ατύ­χη­μα στον ΗΣΑΠ:

«Σήμε­ρα, ακό­μα ένας εργα­ζό­με­νος δεν θα γυρί­σει σπί­τι του κι αυτό για­τί τα σαρά­βα­λα οχή­μα­τα σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, η ελλι­πής συντή­ρη­ση, το μειω­μέ­νο προ­σω­πι­κό, σε συν­δυα­σμό με την παρά­δο­ση τομέ­ων συντή­ρη­σης σε εργο­λά­βους, είναι ένα “θανα­τη­φό­ρο” μείγ­μα που στοι­χί­ζει ακό­μη και σε ανθρώ­πι­νες ζωές.

Δεν φτά­νει που ο λαός, εν μέσω παν­δη­μί­ας, στοι­βά­ζε­ται στα Μέσα Μετα­φο­ράς ως απο­τέ­λε­σμα του μειω­μέ­νου προ­σω­πι­κού και της ανε­πάρ­κειας οχη­μά­των, τώρα κιν­δυ­νεύ­ουν και ζωές εργα­ζο­μέ­νων εξαι­τί­ας της ανε­πάρ­κειας των μέτρων προ­στα­σί­ας κι ασφάλειας.

Είναι ενδει­κτι­κό ότι το συγκε­κρι­μέ­νο μηχά­νη­μα έτρε­χε ανε­ξέ­λεγ­κτο στις ράγες, χωρίς να λει­τουρ­γεί κανέ­να σύστη­μα ασφα­λεί­ας, ότι οι εργα­ζό­με­νοι ανα­γκά­στη­καν να το ανα­κό­ψουν με συρ­μό, ότι πήδη­ξαν για να σωθούν, με τα γνω­στά τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. Ενώ, είναι πρό­σφα­τα και τα περι­στα­τι­κά με τα φλε­γό­με­να λεω­φο­ρεία και τρόλεϊ.

Κανέ­νας πια και πολύ περισ­σό­τε­ρο η ίδια η κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να ισχυ­ρί­ζε­ται ότι για αυτά τα τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά φταί­ει η τύχη και η “κακιά στιγ­μή”. Πρό­κει­ται για κατά συρ­ροή εγκλή­μα­τα μιας πολι­τι­κής που αντι­με­τω­πί­ζει τα μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων ως περιτ­τό κόστος, εντα­τι­κο­ποιεί τους όρους δου­λειάς, ιδιω­τι­κο­ποιεί τις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες κι εκχω­ρεί κρί­σι­μους τομείς σε εργο­λά­βους, δια­λύ­ει το σώμα επι­θε­ώ­ρη­σης εργασίας.

Αυτή η πολι­τι­κή, που ακο­λου­θεί­ται από όλες τις κυβερ­νή­σεις, είναι που έχει οδη­γή­σει σ’ ένα “μακε­λειό” διαρ­κεί­ας στους εργα­σια­κούς χώρους, καθώς τα τελευ­ταία χρό­νια, κατά μέσο όρο, ένας εργα­ζό­με­νος χάνει τη ζωή του κάθε τρεις ημέρες.

Η κυβέρ­νη­ση εδώ και τώρα να βάλει τέρ­μα στο απα­ρά­δε­κτο καθε­στώς των εργο­λα­βιών και να εξα­σφα­λι­στεί η λήψη όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων και συντή­ρη­σης των οχη­μά­των και μηχα­νη­μά­των της ΣΤΑΣΥ.

Οι εργα­ζό­με­νοι έχουν αυτο­νό­η­το δικαί­ω­μα να φεύ­γουν για δου­λειά και να ξέρουν ότι θα επι­στρέ­ψουν σπί­τι τους σώοι και αβλαβείς.

Καμία ανο­χή στο έγκλη­μα. Καμία ανο­χή στην πολι­τι­κή που θυσιά­ζει ζωές εργα­ζο­μέ­νων στο βωμό του κέρδους.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του εργα­ζό­με­νου που έχα­σε τη ζωή του κι ευχές για ταχεία ανάρ­ρω­ση στους υπό­λοι­πους τραυματίες».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο