Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το κτήμα Τατοΐου

«Αν ο κύριος Μητσο­τά­κης ήθε­λε πραγ­μα­τι­κά ιδέ­ες για το κτή­μα Τατο­ΐ­ου, δεν ήταν ανά­γκη να τις ανα­ζη­τή­σει στη Σκω­τία και σε συνα­ντή­σεις με πρί­γκι­πες. Θα μπο­ρού­σε να τις βρει στις προ­τά­σεις των κατοί­κων και των μαζι­κών φορέ­ων της περιο­χής, που εδώ και χρό­νια διεκ­δι­κούν την αξιο­ποί­η­ση του κτή­μα­τος προς όφε­λος του λαού όλου του Λεκα­νο­πε­δί­ου, μαζί με την απο­κα­τά­στα­ση και προ­στα­σία του παρα­κεί­με­νου δάσους» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του «για το ταξί­δι του πρω­θυ­πουρ­γού στη Σκω­τία και τα σχέ­δια για την «αξιο­ποί­η­ση» του κτή­μα­τος Τατοΐου».

«Όλα τα άλλα παρα­πέ­μπουν σε επι­χει­ρη­μα­τι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση ‑με όποια «βιτρί­να» κι αν εμφα­νι­στεί- κι αξιο­ποί­η­ση για «λίγους και εκλε­κτούς» μακριά από τις λαϊ­κές ανά­γκες, κάτι που ουσια­στι­κά επι­βε­βαί­ω­σε και ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος σήμε­ρα, παρου­σιά­ζο­ντας το σχε­τι­κό σχέ­διο» κατα­λή­γει το σχό­λιο του κόμματος.

Στους ιδιώτες για «αξιοποίηση» το κτήμα Τατοΐου

Σε ιδιώ­τες σπεύ­δει να παρα­δώ­σει η κυβέρ­νη­ση μέρος του κτή­μα­τος Τατο­ΐ­ου, ανοί­γο­ντας το δρό­μο για να βάλουν στο χέρι την περιο­χή οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, λίγους μήνες μετά την πυρ­κα­γιά που έκα­ψε τα πάντα στο πέρα­σμά της.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης μετα­βαί­νει σήμε­ρα στη Σκω­τία, όπου θα συνα­ντη­θεί με τον πρί­γκι­πα της Ουα­λί­ας Κάρολο.

Σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο Γ. Οικο­νό­μου, ο πρω­θυ­πουρ­γός θα «αντλή­σει ιδέ­ες» για την «αξιο­ποί­η­ση» του κτή­μα­τος Τατο­ΐ­ου από τον τρό­πο ανά­πτυ­ξης της ανα­κτο­ρι­κής κατοι­κί­ας Dumfries House που δια­χει­ρί­ζε­ται το ίδρυ­μα του πρί­γκι­πα της Ουαλίας.

Δίνο­ντας μια «πρό­γευ­ση» για την «αξιο­ποί­η­ση» του Τατο­ΐ­ου, ο Γ. Οικο­νό­μου δήλω­σε κατά την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντα­κτών ότι το Δημό­σιο απο­κα­θι­στά και θα δια­χει­ρί­ζε­ται 32 κτί­ρια, ενώ 22 κτί­ρια θα δοθούν στους ιδιώτες.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος είπε ότι ετοι­μά­ζε­ται η σύστα­ση εται­ρεί­ας ειδι­κού σκο­πού για να βγά­λει τις προ­κη­ρύ­ξεις για τους ιδιώτες.

«Ο προ­γραμ­μα­τι­σμός μας είναι η εται­ρεία μετά την ολο­κλή­ρω­ση των παρεμ­βά­σε­ων και των έργων που υλο­ποιεί το Δημό­σιο εντός του κτή­μα­τος να μετε­ξε­λι­χθεί σε φορέα δια­χεί­ρι­σης του Τατο­ΐ­ου, υπό τη μορ­φή Νομι­κού Προ­σώ­που Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου με τη συμ­με­το­χή στη διοί­κη­ση εκπρο­σώ­πων του Δημο­σί­ου, της κοι­νω­νί­ας των πολι­τών, αλλά και ιδιω­τών», πρό­σθε­σε, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι συνο­λι­κά το κτή­μα οδεύ­ει στους ιδιώ­τες και θα λει­τουρ­γεί ανταποδοτικά.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο