Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης «Γιατρός για όλους…»

«Το νομο­σχέ­διο που έφε­ρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τον βαρύ­γδου­πο τίτλο «Για­τρός για όλους, ισό­τι­μη και ποιο­τι­κή πρό­σβα­ση στις υπη­ρε­σί­ες του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Παρο­χής Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας και στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και άλλες δια­τά­ξεις», απορ­ρί­πτε­ται αφού πρό­κει­ται για μία ακό­μη επέ­κτα­ση των αντι­λαϊ­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων ενταγ­μέ­νες στην πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το Τμή­μα Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ. Η ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νει στη συνέ­χεια ανα­λυ­τι­κά τα εξής:

«Όσον αφο­ρά τον ΕΟΠΥΥ, οι επι­μέ­ρους ρυθ­μί­σεις για το καθε­στώς λει­τουρ­γί­ας του, όχι μόνο δεν αναι­ρούν, αλλά αντί­θε­τα ενι­σχύ­ουν τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του ως «ιδιω­τι­κού ασφα­λι­στι­κού οργα­νι­σμού» και των παρο­χών του σε αντα­πο­δο­τι­κή βάση. Τα κρι­τή­ρια «ποιό­τη­τας», που θεσμο­θε­τεί η κυβέρ­νη­ση για τις συμ­βά­σεις με τον ΕΟΠΥΥ, δεν πρό­κει­ται να λύσουν τις ελλεί­ψεις των ιατρι­κών μηχα­νη­μά­των στις δημό­σιες μονά­δες Υγεί­ας, την πλή­ρη απου­σία τους από ορι­σμέ­νες περιο­χές και τον εξα­να­γκα­σμό στις επι­πλέ­ον πλη­ρω­μές από τους ασθε­νείς. Το βασι­κό ζήτη­μα — από την πλευ­ρά των ανα­γκών των ασθε­νών — είναι ότι οι παρο­χές καθο­ρί­ζο­νται από τον κανο­νι­σμό του ΕΟΠΥΥ και έχουν περι­κο­πεί με άμε­σο ή έμμε­σο τρό­πο. Με άμε­σο για­τί, είτε περιο­ρί­στη­καν ή και περι­κό­πη­καν τελεί­ως. Με έμμε­σο για­τί, ενώ απο­ζη­μιώ­νο­νται από τον ΕΟΠΥΥ στο Δημό­σιο, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι ασθε­νείς — λόγω των τερά­στιων ανε­παρ­κειών των δημό­σιων μονά­δων Υγεί­ας — υπο­χρε­ώ­νο­νται να πηγαί­νουν στον ιδιω­τι­κό τομέα και να ξανα­πλη­ρώ­νουν με τη μορ­φή της συμ­με­το­χής ή και εξολοκλήρου.

Όσον αφο­ρά την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας (ΠΦΥ) ρυθ­μί­ζει τον θεσμό του «προ­σω­πι­κού για­τρού», με τον οποίο πρέ­πει να συν­δε­θούν όλοι, ψάχνο­ντας από ένα συνον­θύ­λευ­μα «σημεί­ων ΠΦΥ» — από τον δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα (ΚΥ — ΤοΜΥ — ιδιώ­τες κ.λπ.) — υπο­νο­μεύ­ο­ντας τον ενιαίο και επι­τε­λι­κό χαρα­κτή­ρα που πρέ­πει να έχει το σύστη­μα Υγεί­ας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο εισά­γο­νται ορι­σμέ­νες μόνο τρο­πο­ποι­ή­σεις στον προη­γού­με­νο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την ΠΦΥ, αφού στη βασι­κή στρα­τη­γι­κή αντί­λη­ψη — όσο και να ψάξει κανείς — δεν πρό­κει­ται να βρει ουσια­στι­κές δια­φο­ρές. Ο θεσμός του “προ­σω­πι­κού” ή “οικο­γε­νεια­κού” για­τρού, από τη στιγ­μή που συν­δέ­ε­ται με όρους περιο­ρι­σμού του “κόστους” των ασθε­νών και χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως “κόφτης” για τις περαι­τέ­ρω ανα­γκαί­ες εξει­δι­κευ­μέ­νες ιατρι­κές πρά­ξεις, χάνει το ανα­γκαίο και χρή­σι­μο περιε­χό­με­νο που έχει. Αυτός ο θεσμός μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ουσια­στι­κά υπέρ της υγεί­ας του λαού, μόνο εφό­σον απο­τε­λεί τον βασι­κό πυρή­να ενός ανα­πτυγ­μέ­νου, στε­λε­χω­μέ­νου και εξο­πλι­σμέ­νου κρα­τι­κού συστή­μα­τος ΠΦΥ, που θα έχει ως κρι­τή­ριο την έγκαι­ρη, ασφα­λή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των λαϊ­κών ανα­γκών στην Υγεία, απο­λύ­τως δωρε­άν σε όλα τα επί­πε­δα του κρα­τι­κού συστή­μα­τος Υγείας.

Όσον αφο­ρά τα απο­γευ­μα­τι­νά — επί πλη­ρω­μή — χει­ρουρ­γεία στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, πρό­κει­ται για ένα ακό­μα βήμα προ­σαρ­μο­γής των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων στην επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία τους, προ­κει­μέ­νου να αυξή­σουν την “αυτο­χρη­μα­το­δό­τη­σή” τους μέσα από τις έμμε­σες και άμε­σες πλη­ρω­μές των ασθε­νών. Και σε αυτή την περί­πτω­ση ενερ­γο­ποιεί­ται παλαιό­τε­ρος νόμος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο «ξέχα­σε» να καταρ­γή­σει η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρ­νη­ση με προ­κλη­τι­κό τρό­πο λέει στον λαό — που έχει χρυ­σο­πλη­ρώ­σει για την υγεία του, με τις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές, τη φορο­λο­γία, τα διά­φο­ρα χαρά­τσια — ότι για να χει­ρουρ­γη­θεί έγκαι­ρα, πρέ­πει να βάλει ακό­μα πιο βαθιά το χέρι στην τσέ­πη. Εάν οι κυβερ­νή­σεις — τωρι­νή και προη­γού­με­νες — ανη­συ­χού­σαν για τις μακρο­χρό­νιες ανα­μο­νές για χει­ρουρ­γεία και τις σοβα­ρές τους συνέ­πειες στην υγεία του λαού, θα είχαν προ­σλά­βει όλο το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό, θα αύξα­ναν τους μισθούς, θα είχαν ανοί­ξει χει­ρουρ­γι­κές αίθου­σες, κρε­βά­τια ανά­νη­ψης και ΜΕΘ, ώστε να μπο­ρούν να λει­τουρ­γούν τα χει­ρουρ­γεία και το από­γευ­μα, χωρίς ο ασθε­νής να χρειά­ζε­ται να πλη­ρώ­σει τίπο­τα επιπλέον.

Όσον αφο­ρά την είσο­δο των ιδιω­τών για­τρών, ώστε να συμ­βάλ­λο­νται με το ΕΣΥ καλύ­πτο­ντας κενά και τρύ­πες, απο­τε­λεί ευθεία ομο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης ότι δεν θα στε­λε­χώ­σει τα δημό­σια νοσο­κο­μεία με το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό. Η πεί­ρα της παν­δη­μί­ας ανα­πο­δο­γυ­ρί­ζε­ται, κυριο­λε­κτι­κά “με τα πόδια πάνω και το κεφά­λι κάτω”. Στην παν­δη­μία, αντί να επι­στρα­τευ­τούν οι ιδιω­τι­κοί όμι­λοι Υγεί­ας, οι κλι­νι­κές και οι αλυ­σί­δες δια­γνω­στι­κών, που θησαύ­ρι­σαν στις πλά­τες των ασθε­νών, η κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε στην απα­ρά­δε­κτη επι­στρά­τευ­ση μεμο­νω­μέ­νων ιδιω­τών για­τρών (ακό­μα και 60άρηδων για­τρών που δεν είχαν εργα­στεί σε νοσο­κο­μεια­κό περι­βάλ­λον για χρό­νια), κατά τη διάρ­κεια μεγά­λης πίε­σης στα νοσο­κο­μεία. Η ζωή έδει­ξε ότι το μέτρο αυτό ήταν ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό, επι­κίν­δυ­νο για τους ασθε­νείς και ότι απο­τε­λεί όχη­μα για την εφαρ­μο­γή ελα­στι­κών εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, διείσ­δυ­ση των ΣΔΙΤ, ομη­ρία για τη μεγά­λη μάζα των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων γιατρών».

«Τα παρα­πά­νω είναι μόνο μερι­κά από τα βασι­κά σημεία του νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης, που απ’ όπου κι αν το πιά­σει κανείς «λερώ­νε­ται». Αν κάτι βγαί­νει ως βασι­κό συμπέ­ρα­σμα είναι πως κάθε αστι­κή κυβέρ­νη­ση βάζει και τη δική της «πινε­λιά», ώστε οι λαϊ­κές ανά­γκες να περιο­ρί­ζο­νται στα όρια του άθλιου δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και των πετσο­κομ­μέ­νων παρο­χών του κρά­τους και του ΕΟΠΥΥ, που από κοι­νού έχουν δια­μορ­φώ­σει. Ανα­δει­κνύ­ε­ται, επί­σης, η σαπί­λα αυτού του κοι­νω­νι­κού οικο­νο­μι­κού συστή­μα­τος, του οποί­ου η ανά­πτυ­ξη όλο και λιγό­τε­ρο «χωρά­ει» τις λαϊ­κές κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, αφού όλο και περισ­σό­τε­ρο βαθαί­νει την αντί­θε­ση ανά­με­σα στις τερά­στιες σημε­ρι­νές δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας, του πολυά­ριθ­μου υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού και του βαθ­μού αξιο­ποί­η­σής τους από τον παρα­γω­γό του πλού­του, τον λαό» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση και τονί­ζει κατα­λή­γο­ντας: «Όλα αυτά πρέ­πει να σημά­νουν την απόρ­ρι­ψη του νομο­σχε­δί­ου από τον λαό και τους υγειο­νο­μι­κούς στο δρό­μο του αγώ­να, αλλά και της διεκ­δί­κη­σης για αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης στην Υγεία, μαζι­κές προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κών, ανά­πτυ­ξη όλων των απα­ραί­τη­των υπο­δο­μών και τον σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό τους, αύξη­ση των απο­δο­χών των υγειο­νο­μι­κών, κατάρ­γη­ση κάθε πλη­ρω­μής και εισφο­ράς για την Υγεία, κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δράσης».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο