Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τη θλί­ψη του για το πρω­το­φα­νές πολύ­νε­κρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη και τα ειλι­κρι­νή συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των. Καλεί τα μέλη και τους φίλους του να συμ­με­τά­σχουν στις αιμο­δο­σί­ες που διορ­γα­νώ­νο­νται στις πόλεις όπου νοση­λεύ­ο­νται τραυματίες.

Απαι­τού­με να υπάρ­ξει πλή­ρης διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών αυτής της τρα­γω­δί­ας, να μην συγκα­λυ­φθεί τίποτα!

Σε κάθε περί­πτω­ση, η τρα­γω­δία στα Τέμπη δεν ήταν κάτι που ήρθε από το πουθενά.

Εδώ και και­ρό υπήρ­χαν ενδεί­ξεις ότι έχει δια­μορ­φω­θεί μια πολύ επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές, τόσο για τους επι­βά­τες, όσο και για τους εργα­ζό­με­νους. Υπήρ­χαν πολυά­ριθ­μες προει­δο­ποι­ή­σεις από τους εργα­ζό­με­νους ότι ήταν θέμα χρό­νου να συμ­βεί ένα πιο σοβα­ρό ατύ­χη­μα, οι οποί­ες προ­φα­νώς και αγνο­ή­θη­καν από την κυβέρ­νη­ση και την εταιρεία.

Αυτό έρχο­νται να επι­βε­βαιώ­σουν και οι καταγ­γε­λί­ες για το κακο­συ­ντη­ρη­μέ­νο δίκτυο, για τις ελλεί­ψεις και τα κενά σε συστή­μα­τα ασφά­λειας, προ­σω­πι­κό και κρί­σι­μες υπο­δο­μές, όπως είναι η σήμαν­ση. Αυτά ακρι­βώς τα ζητή­μα­τα έθε­τε μόλις πριν λίγες ημέ­ρες και η ανα­κοί­νω­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής παρά­τα­ξης του ΚΚΕ στους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς, με την σοκα­ρι­στι­κή πρό­βλε­ψη ότι “δεν θα περι­μέ­νου­με το δυστύ­χη­μα που έρχε­ται, για να τους δού­με να χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα κάνο­ντας διαπιστώσεις”.

Συνε­πώς, δεν πρό­κει­ται για μια “κακή στιγ­μή”, αλλά για προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα με αιτί­ες κι ενόχους.

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της εται­ρί­ας που στις ανα­κοι­νώ­σεις της δεν έδι­νε καμία απά­ντη­ση για τις λεπτο­μέ­ρειες και τις αιτί­ες του δυστυ­χή­μα­τος, ούτε καν για τον ακρι­βή αριθ­μό των επι­βα­τών των αμα­ξο­στοι­χιών. Κατά τα αλλά εισπράτ­τει 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον χρό­νο από το κρά­τος ως επιδότηση.

Όλα τα παρα­πά­νω είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής της λεγό­με­νης “απε­λευ­θέ­ρω­σης” των σιδη­ρο­δρό­μων, της κρα­τι­κής υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, της κατά­τμη­σης του σιδη­ρο­δρο­μι­κού έργου σε πολ­λά κομ­μά­τια και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της πρώ­ην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρό­κει­ται για μια εγκλη­μα­τι­κή ‑όπως απο­δει­κνύ­ε­ται- πολι­τι­κή, που φέρει τη σφρα­γί­δα όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαί­σιο αυτής της πολι­τι­κής απο­λύ­θη­καν εργα­ζό­με­νοι, επι­βλή­θη­καν ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας και εντα­τι­κο­ποί­η­ση σε όσους απέ­μει­ναν, ενώ η ιτα­λι­κή εται­ρεία επι­δο­τή­θη­κε με πακτω­λό χρημάτων.

Αυτές οι ευθύ­νες δεν παρα­γρά­φο­νται με την παραί­τη­ση ενός υπουρ­γού, ούτε μπο­ρούν να κρυ­φτούν πίσω από τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού για ανθρώ­πι­να λάθη.

Αυτή η πολι­τι­κή, που έχουν για “ευαγ­γέ­λιο” όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, έχει οδη­γή­σει σε τρα­γι­κά ατυ­χή­μα­τα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Άρα κανέ­νας δεν δικαιού­ται να το παί­ζει ανήξερος.

Στο βωμό αυτής της εγκλη­μα­τι­κής κρα­τι­κής πολι­τι­κής, καθώς και στο βωμό των κερ­δών του επεν­δυ­τή, θυσιά­ζο­νται οι ανα­γκαί­οι όροι για ασφα­λείς και σύγ­χρο­νες σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές, αφού αντι­με­τω­πί­ζο­νται συστη­μα­τι­κά ως “κόστος”.

Η σύγκρου­ση με τα παρα­πά­νω είναι κυριο­λε­κτι­κά ζήτη­μα ζωής και θανάτου!

ΑΘΗΝΑ 2/3/2023 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο