Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το χυδαίο αντικομμουνιστικό ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ

«Το χυδαίο και ανι­στό­ρη­το ντο­κι­μα­ντέρ της ΕΡΤ “την ημέ­ρα που … “, το οποίο προ­βάλ­λε­ται αυτές τις ημέ­ρες, είναι ένα μνη­μείο ιστο­ρι­κής δια­στρέ­βλω­σης και παρα­χά­ρα­ξης, βγαλ­μέ­νο από τις πιο σκο­τει­νές ημέ­ρες του πιο ωμού αντι­κομ­μου­νι­σμού» επι­ση­μαί­νει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ, προ­σθέ­το­ντας «το δήθεν “ιστο­ρι­κό” ντο­κι­μα­ντέρ, το οποίο βέβαια δεν στη­ρί­ζε­ται σε αντι­κει­με­νι­κά ιστο­ρι­κά τεκ­μή­ρια, αλλά σε μια “κου­τσο­μπο­λί­στι­κη” προ­σέγ­γι­ση της ιστο­ρί­ας, ανα­πα­ρά­γει όλη την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή — αντι­σο­βιε­τι­κή άπο­ψη των Βρε­τα­νών και των Αμε­ρι­κα­νών για την ιστο­ρία του Β’ Παγκό­σμιου Πολέμου».

Το ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι το ντο­κι­μα­ντέρ «καλ­λιερ­γεί την ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των δύο άκρων. Κρύ­βει ότι ο πόλε­μος έγι­νε εξαι­τί­ας των αντι­θέ­σε­ων ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη για το ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου. Σπι­λώ­νει τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο της ΕΣΣΔ στη συντρι­βή του ναζι­σμού και του φασι­σμού. Απο­τε­λεί μια τερά­στια προ­σβο­λή απέ­να­ντι στην ιστο­ρι­κή αλή­θεια, αλλά και σε όσους πάλε­ψαν, θυσιά­στη­καν, αγω­νί­στη­καν με το όπλο στο χέρι ενά­ντια στο φασι­στι­κό άξονα».

«Για το γεγο­νός αυτό ευθύ­νη δεν έχει μόνο η διοί­κη­ση της ΕΡΤ, αλλά και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η χρο­νι­κή στιγ­μή μόνο τυχαία δεν είναι. Η κυβέρ­νη­ση έχει υιο­θε­τή­σει όλη την πολι­τι­κή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όπο­τε είναι λογι­κό να υιο­θε­τεί και την άπο­ψή τους για τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα» υπο­γραμ­μί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ προ­σθέ­το­ντας πως «γι’ αυτό το λόγο και ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, προ­έ­βη σε έντο­νο διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον επο­πτεύ­ο­ντα υπουρ­γό Ψηφια­κής Πολι­τι­κής και Ενη­μέ­ρω­σης, Ν. Παππά».

«Ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι της ΕΡΤ, που δεν πάλε­ψαν για να μετα­δί­δει η κρα­τι­κή ραδιο­τη­λε­ό­ρα­ση τέτοιες αθλιό­τη­τες, ας βγά­λουν τα συμπε­ρά­σμα­τά τους» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

«Ντο­κι­μα­ντέρ» αντι­κομ­μου­νι­στι­κής σαβού­ρας από την ΕΡΤ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο