Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βενεζουέλα

Σε ανα­κοί­νω­σή του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με το ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου για τη Βενε­ζου­έ­λα, αναφέρει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει το κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου για τη Βενε­ζου­έ­λα, που απο­τε­λεί απρο­κά­λυ­πτη ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ενα­ντί­ον του Βενε­ζου­ε­λά­νι­κου λαού. Το ψήφι­σμα, που από κοι­νού συνυ­πέ­γρα­ψαν οι πολι­τι­κές ομά­δες του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, Φιλε­λεύ­θε­ρων και Συντη­ρη­τι­κών Μεταρ­ρυθ­μι­στών, υπερ­ψη­φί­στη­κε από τους ευρω­βου­λευ­τές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποτα­μιού, ενώ βρή­κε υπο­στη­ρι­κτές ανά­με­σα στους Πρά­σι­νους, η ηγε­σία των οποί­ων τοπο­θε­τή­θη­κε με λευ­κό, όπως και η ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή. Με κάτι τέτοιους, σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και πρά­σι­νους, επι­διώ­κει ο ΣΥΡΙΖΑ να στή­σει «προ­ο­δευ­τι­κά μέτω­πα» ενά­ντια στην ακρο­δε­ξιά και τους φασίστες.

Το ψήφι­σμα στη­ρί­ζει ανοι­χτά το πρα­ξι­κό­πη­μα των ΗΠΑ και συμ­μα­χι­κών τους κυβερ­νή­σε­ων, της ΕΕ και ευρω­παϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων, στη Βενε­ζου­έ­λα. Ανα­γνω­ρί­ζει «πρό­ε­δρο» τον Γκουαϊ­δό, την “μαριο­νέ­τα” των ιμπε­ρια­λι­στών και ζητά­ει την ανα­γνώ­ρι­ση και στή­ρι­ξή του από τα άλλα όργα­να της ΕΕ και όλες τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις των κρα­τών μελών της. Το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο έχει ανα­λά­βει ‑εδώ και πολύ και­ρό- ρόλο σημαιο­φό­ρου της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης ΕΕ — ΗΠΑ στη Βενε­ζου­έ­λα. Συνι­στά απύθ­με­νο θρά­σος να εμφα­νί­ζε­ται σαν «υπε­ρα­σπι­στής των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και της δημο­κρα­τί­ας» το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, που πρω­το­στα­τεί, σε ρόλο «λαγού», σε κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, στο αιμα­το­κύ­λι­σμα των λαών, από τη Γιου­γκο­σλα­βία, μέχρι το Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία.

Το ΚΚΕ απαι­τεί από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να πάρει καθα­ρή θέση ότι ανα­γνω­ρί­ζει τον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας, ότι απορ­ρί­πτει τους τυχο­διω­κτι­κούς σχε­δια­σμούς του ιμπεριαλισμού.

Ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας, όπως ο κάθε λαός, είναι ο μόνος που έχει το δικαί­ω­μα και την ευθύ­νη να απο­φα­σί­ζει για το δρό­μο υπε­ρά­σπι­σης των συμ­φε­ρό­ντων του και την εκλο­γή της ηγε­σί­ας της χώρας του, χωρίς τις επεμ­βά­σεις των ιμπεριαλιστών.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στο Βενε­ζου­ε­λά­νι­κο λαό και τους κομ­μου­νι­στές της Βενε­ζου­έ­λας στην πάλη τους ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και στην εξου­σία των μονο­πω­λί­ων, για να απαλ­λα­γεί ο λαός από την καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση και την κρί­ση, να ανοί­ξει τον δρό­μο της ευη­με­ρί­ας του, παίρ­νο­ντας στα δικά του χέρια την οικο­νο­μία και την εξουσία».

Στη γραμ­μή της ωμής παρέμ­βα­σης το Ευρω­κοι­βού­λιο ανα­γνω­ρί­zει τον πρα­ξι­κο­ποι­μα­τία Γκουαϊ­δό ως «νόμι­μο προ­σω­ρι­νό πρόεδρο»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο