Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ με αφορμή τα κρούσματα κορονοϊού σε στρατόπεδα

«Οι ανε­ξέ­λεγ­κτες δια­στά­σεις που παίρ­νει η παν­δη­μία σε στρα­τευ­μέ­νους με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, μαρ­τυ­ρούν την παντε­λή έλλει­ψη μέτρων στα στρα­τό­πε­δα όπου υπάρ­χει ανα­γκα­στι­κός συγ­χρω­τι­σμός σε θαλά­μους και άλλους κοι­νό­χρη­στους χώρους, με καθη­με­ρι­νή και πολυ­πλη­θή συμ­με­το­χή σε ασκή­σεις και άλλες δράσεις.

Τα δεκά­δες κρού­σμα­τα σε στρα­τό­πε­δο στο Πέρα­μα Ιωαν­νί­νων, στα οποία προ­στί­θε­νται και αυτά σε στρα­τό­πε­δα της Τρί­πο­λης και του Έβρου επι­βά­λουν η κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει να αγνο­εί την επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί και να πάρει τώρα όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας των στρα­τευ­μέ­νων και των στε­λε­χών των Ενό­πλων Δυνά­με­ων», τονί­ζει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Η κυβέρ­νη­ση έχει σοβα­ρές ευθύ­νες διό­τι από το πρώ­το κιό­λας κύμα της παν­δη­μί­ας, αγνό­η­σε τις προ­τά­σεις που είχε κατα­θέ­σει το ΚΚΕ όπως είναι για παρά­δειγ­μα τα επα­να­λαμ­βα­νό­με­να δια­γνω­στι­κά τεστ για τον έγκαι­ρο εντο­πι­σμό πιθα­νού κρού­σμα­τος, η απο­μό­νω­ση κάθε ύπο­πτου περι­στα­τι­κού σε ειδι­κό κατάλ­λη­λο και ασφα­λή χώρο, σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες των ειδι­κών, αλλά και μέτρα για να μην υπάρ­χει συγ­χρω­τι­σμός σε θαλά­μους, ΚΨΜ και στους άλλους κοι­νό­χρη­στους χώρους, στα μέσα μετα­φο­ράς των στρα­τιω­τι­κών, με βάση τις επι­στη­μο­νι­κές οδη­γί­ες. Το ΚΚΕ έχει επί­σης προ­τεί­νει την αξιο­ποί­η­ση στρα­τιω­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και επί­τα­ξη ξενο­δο­χεια­κών και άλλων κατάλ­λη­λων οικη­μά­των όπου χρειά­ζε­ται, για τη μετα­φο­ρά προ­σω­πι­κού για την απο­συμ­φό­ρη­ση μεγά­λων μονά­δων, αλλά και τη λήψη αυστη­ρών μέτρων υγιει­νής και καθα­ριό­τη­τας στους κοι­νό­χρη­στους χώρους των Ενό­πλων Δυνά­με­ων» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του κόμματος.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο