Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ την αποστολή ελληνικών τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνε­χί­ζει ακά­θε­κτη κι ‘απο­γειώ­νει’ την επι­κίν­δυ­νη συμ­με­το­χή της χώρας μας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, αυτή τη φορά μέσω της απο­στο­λής τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των. Μάλι­στα, το ζήτη­μα αυτό έγι­νε γνω­στό από τον Γερ­μα­νό Καγκε­λά­ριο Σόλτς, ανα­κοι­νώ­νο­ντας και ελλη­νο­γερ­μα­νι­κή συμ­φω­νία αντι­κα­τά­στα­σής τους, ενώ αντί­θε­τα το απέ­κρυ­ψε ο κ. Μητσο­τά­κης στη δική του συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Πρό­κει­ται για πολύ σοβα­ρή εξέ­λι­ξη που — πέραν της βαθύ­τε­ρης εμπλο­κής της Ελλά­δας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, ειδι­κά σε μια περί­ο­δο που γίνο­νται ακό­μη πιο εμφα­νείς οι κίν­δυ­νοι τέτοιων επι­λο­γών — σχε­τί­ζε­ται άμε­σα και με την ίδια την άμυ­να της χώρας» επι­ση­μαί­νει σε σχό­λιό του το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Γι’ αυτό το λόγο, η κυβέρ­νη­ση και το αρμό­διο υπουρ­γείο ‘Αμυ­νας οφεί­λουν άμε­σα να δώσουν εξη­γή­σεις, τόσο για το περιε­χό­με­νο αυτής της από­φα­σης, όπως για παρά­δειγ­μα για το ποιες ελλη­νι­κές μονά­δες αφο­ρά η απο­στο­λή των συγκε­κρι­μέ­νων τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των, όσο και για τις λεπτο­μέ­ρειες της ελλη­νο­γερ­μα­νι­κής συμφωνίας».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο