Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ του ΚΚΕ για το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το άνοιγ­μα των Γυμνα­σί­ων και των Λυκεί­ων που εξήγ­γει­λε η κυβέρ­νη­ση σημειώνει:

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα…

Η κυβέρ­νη­ση, αφού έπαι­ξε με την αγω­νία χιλιά­δων μαθη­τών, γονιών και εκπαι­δευ­τι­κών, με τα απα­ρά­δε­κτα διλήμ­μα­τα που έθε­τε ‑για το αν πρέ­πει να ανοί­ξουν τα σχο­λεία ή τα χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα και το λια­νε­μπό­ριο- τελι­κά ανα­κοί­νω­σε το άνοιγ­μα των Γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων, χωρίς να παίρ­νει κανέ­να επι­πλέ­ον μέτρο για την ασφα­λή λει­τουρ­γία τους.

Τα σχο­λεία ανοί­γουν, αλλά τα προ­βλή­μα­τα είναι εδώ. Οι ελλεί­ψεις σε εκπαι­δευ­τι­κούς συνε­χί­ζουν να ταλα­νί­ζουν και να οδη­γούν σωρευ­τι­κά σε σημα­ντι­κά μορ­φω­τι­κά κενά χιλιά­δων νέων. Έτσι φαί­νε­ται να κατα­λα­βαί­νει η κυβέρ­νη­ση “την ποιό­τη­τα στην εκπαίδευση”.

Οι μαθη­τές της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης βρί­σκο­νται για σχε­δόν τρεις μήνες σε συν­θή­κες καρα­ντί­νας και ζουν καθη­με­ρι­νά την ταλαι­πω­ρία της τηλεκπαίδευσης.

Αυτά δεν φαί­νε­ται να ενδια­φέ­ρουν την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Αντι­θέ­τως, κατα­θέ­τουν το απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο για την εισα­γω­γή στα ΑΕΙ, που περιο­ρί­ζει τις επι­λο­γές των μαθη­τών και θέτει νέα εμπό­δια στην προ­σπά­θειά τους. Φέρ­νουν, μέσα σε αυτές τις ψυχο­φθό­ρες συν­θή­κες, την τρά­πε­ζα θεμά­των στο Λύκειο, που η εφαρ­μο­γή της τα προη­γού­με­να χρό­νια ανέ­βα­σε στα ύψη την παπα­γα­λία, τα φρο­ντι­στή­ρια και την παραί­τη­ση από τις σπου­δές στο Λύκειο.

Εδώ και έναν χρό­νο τώρα, μαθη­τές, γονείς και εκπαι­δευ­τι­κοί θέτουν αυτο­νό­η­τα, σωστά και επι­βε­βαιω­μέ­να ‑και από την επι­στή­μη- αιτή­μα­τα, που η κυβέρ­νη­ση τα βάζει στην ταξι­κή ζυγα­ριά του κόστους και γι’ αυτό δεν τα υλοποιεί.

Όμως αυτά που δίνουν λύση στα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των σχο­λεί­ων είναι:

- Να γίνουν άμε­σα προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών, ώστε σε συν­δυα­σμό με αξιο­ποί­η­ση χώρων και αιθου­σών να αραιώ­σει ο μαθη­τι­κός πλη­θυ­σμός στις σχο­λι­κές τάξεις.

- Άμε­σα και δωρε­άν τεστ Covid στα σχο­λεία, για εκπαι­δευ­τι­κούς και μαθη­τές. Μέτρα για την ουσια­στι­κή ιχνη­λά­τη­ση των κρου­σμά­των και όχι φόρ­τω­μα αυτής της δια­δι­κα­σί­ας στους εκπαιδευτικούς.

- Να προ­τα­χθεί ο μαζι­κός εμβο­λια­σμός των εκπαι­δευ­τι­κών, ως ανα­γκαίο μέτρο για την ασφα­λή λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων σε συν­θή­κες πανδημίας.

- Να γίνει άμε­σα ανα­προ­σαρ­μο­γή της ύλης σε όλη τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, να εντο­πι­στούν τα μορ­φω­τι­κά κενά που έχουν δημιουρ­γη­θεί και να αντι­με­τω­πι­στούν με επι­στη­μο­νι­κό και παι­δα­γω­γι­κό τρό­πο. Σε αυτό το πλαί­σιο, να στη­ρι­χτούν και να λει­τουρ­γή­σουν άμε­σα οι δομές της ενι­σχυ­τι­κής διδα­σκα­λί­ας και της πρό­σθε­της διδα­κτι­κής στήριξης.

- Να μην κατα­τε­θεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης και να μην εφαρ­μο­στεί η τρά­πε­ζα θεμάτων.

Οι χιλιά­δες μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί, που θα ξανα­βρε­θούν στα σχο­λεία τους, μαζί με τους γονείς και όλο τον λαό, με οργά­νω­ση, συζή­τη­ση και αγώ­να, μπο­ρούν να επι­βά­λουν το δίκιο τους!».

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο