Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚ Ιταλίας για την κατάρρευση της Γέφυρας: Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝΩΝ ΜΑΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

Επι­μέ­λεια: Ομά­δα ¡H.lV.S!

Από αυτή την κατα­ρα­μέ­νη γέφυ­ρα περ­νού­σαν πάνω από 25 εκα­τομ­μύ­ρια κόσμου κάθε χρό­νο. Ήταν μια από τις πιο ακρι­βές δια­δρο­μές διο­δί­ων.

Πόσα δισε­κα­τομ­μύ­ρια € έχει βάλει στην τσέ­πη ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας, γρά­φο­ντας στα παλιά του παπού­τσια ‑προ­φα­νώς, το θέμα «ασφά­λεια»;

Η τρα­γω­δία είναι παρό­μοια με εκεί­νη στη «Marche» [Μάρ­κε] το 2017 (1) .

Αυτοί οι “άρχο­ντες της αγο­ράς” γίνο­νται πλού­σιοι αδειά­ζο­ντας τις ευθύ­νες τους στο λαό. 

Μερι­κές φορές δεν είναι καν πολυ­ε­θνι­κές, αλλά ιτα­λοί ιδιο­κτή­τες-κεφα­λαιο­κρά­τες, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι το πρό­βλη­μα δεν είναι αυτή καθε­αυ­τή η ιδιο­κτη­σία αλλά η αγο­ρά -η ιδιο­κτη­σία στα μέσα παραγωγής. 

Το πρό­βλη­μα είναι ο καπιταλισμός. 

Πρέ­πει να τους τα πάρουν όλα και να εθνι­κο­ποι­ή­σουν τις μεγά­λες υποδομές. 

Με δημιουρ­γία ενός μεγά­λου πλά­νου συντή­ρη­σης (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της γης) που θα δημιουρ­γή­σει εκα­το­ντά­δες νέες θέσεις εργα­σί­ας, θα εγγυά­ται την ασφά­λεια και σπά­ζο­ντας όλους τους περιο­ρι­σμούς «συμ­βα­τό­τη­τας» με τις επι­τα­γές ΕΕ. 

Να πάρου­με την κατά­στα­ση στα χέρια μας!!

Αλλά για να το κάνου­με αυτό, χρειά­ζε­ται άλλο κρά­τος. Για να το κάνου­με αυτό χρεια­ζό­μα­στε το σοσιαλισμό

(1) Ανα­φέ­ρε­ται σε περι­στα­τι­κό όταν (Μάρ­τιος 2017) στην A14 μετα­ξύ Loreto και Ancona με ‑ευτυ­χώς μόνο δύο νεκρούς και αυτό για­τί ο δρό­μος ήταν κλει­στός!! και γινό­ταν «συντή­ρη­ση» αλλιώς… 

 

Η αφί­σα γρά­φει: Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝΩΝ ΜΑΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ
Οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις συνε­χώς δολο­φο­νούν, κανείς δεν ελέγ­χει τις μεγά­λες υποδομές
Η Ιτα­λία γκρε­μί­ζε­ται πάνω στη ζωή της εργα­τι­κής τάξης για να γεμί­σει τις τσέ­πες των κερδοσκόπων
Να γίνει αμέ­σως ένα σχέ­διο έκτα­κτης συντή­ρη­σης με κρα­τι­κή ευθύνη
ΑΜΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
(υπο­γρα­φή http://ilpartitocomunista.it/)
πηγή: εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο