Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΜΑΣ με αφορμή τη “μιντιακή” αντιπαράθεση μεταξύ κοσμητείας της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ και «Ρουβίκωνα»

Με αφορ­μή την αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας «Ρου­βί­κω­νας» που κατέ­λα­βε χώρο στο κτί­ριο της συγκε­κρι­μέ­νης σχο­λής, το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών σημειώ­νει τα εξής:

«Τις τελευ­ταί­ες μέρες εκτυ­λίσ­σε­ται μια στη­μέ­νη “μιντια­κή” αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας “Ρου­βί­κω­νας” που κατέ­λα­βε χώρο στο κτί­ριο της συγκε­κρι­μέ­νης σχο­λής. Απο­κο­ρύ­φω­μα αυτής είναι η ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας που προ­έ­βη η κοσμη­τεία της σχο­λής την Πέμ­πτη 18/10, κλεί­νο­ντας την πόρ­τα στους φοιτητές.

Αυτό το στη­μέ­νο σόου ρίχνει νερό στο μύλο του δίπο­λου ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ.

Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει νόμο που χτυ­πά περαι­τέ­ρω τα μορ­φω­τι­κά και εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα των φοι­τη­τών που υπάρ­χουν εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα, όπως η από­σπα­ση της παι­δα­γω­γι­κής επάρ­κειας από το πτυ­χίο τους και η διά­σπα­ση του τμή­μα­τος ΦΠΨ.

Την ώρα που οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι σε όλη την Ελλά­δα ‑και στη Φιλο­σο­φι­κή- οργα­νώ­νουν κινη­το­ποι­ή­σεις και συλ­λα­λη­τή­ρια ενά­ντια στους παρα­πά­νω σχε­δια­σμούς και στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και των διοικήσεων.

Την ίδια ώρα “στή­νε­ται” ως πρώ­το θέμα στα διά­φο­ρα ΜΜΕ αυτή η κάλ­πι­κη αντι­πα­ρά­θε­ση που δεν έχει καμία σχέ­ση ούτε με τις πραγ­μα­τι­κές αγω­νί­ες και ούτε με τις ανά­γκες των φοι­τη­τών στη μόρ­φω­ση, τη δου­λειά και τη ζωή.

Οι φοι­τη­τές έχουν δύνα­μη στο συλ­λο­γι­κό και οργα­νω­μέ­νο αγώ­να μέσα από τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους τους. Με μαζι­κές, ζωντα­νές δια­δι­κα­σί­ες και κινη­το­ποι­ή­σεις μπο­ρούν να αντι­πα­λέ­ψουν την πολι­τι­κή ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ που επι­τί­θε­ται στα δικαιώ­μα­τά τους, αλλά και να αντι­με­τω­πί­σουν τα όποια σχέ­δια κάθε φορά στή­νο­νται και στό­χο έχουν να χτυ­πή­σουν το δίκαιο αγώ­να τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο