Ανακοίνωση του ΜΑΣ με αφορμή τη “μιντιακή” αντιπαράθεση μεταξύ κοσμητείας της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ και «Ρουβίκωνα»

Με αφορ­μή την αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας «Ρου­βί­κω­νας» που κατέ­λα­βε χώρο στο κτί­ριο της συγκε­κρι­μέ­νης σχο­λής, το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών σημειώ­νει τα εξής: «Τις τελευ­ταί­ες μέρες εκτυ­λίσ­σε­ται μια στη­μέ­νη “μιντια­κή” αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας “Ρου­βί­κω­νας” που κατέ­λα­βε χώρο στο κτί­ριο της συγκε­κρι­μέ­νης … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ανα­κοί­νω­ση του ΜΑΣ με αφορ­μή τη “μιντια­κή” αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και «Ρου­βί­κω­να».