Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για τα γεγονότα στη Ρόδο και τους θεατρινισμούς των εργατοπατέρων

Για τα σημε­ρι­νά γεγο­νό­τα στη Ρόδο, σε δελ­τίο τύπου του ΠΑΜΕ, αναφέρεται:

«Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή και πει­θαρ­χη­μέ­νη κίνη­ση τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες οι δεκά­δες εκλεγ­μέ­νοι αντι­πρό­σω­ποι της ΔΑΣ, μαζί με συν­δι­κα­λι­στές από συν­δι­κά­τα όλης της χώρας έκα­ναν φύλ­λο και φτε­ρό τα μαφιό­ζι­κα σχέ­δια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ που είχε μετα­τρέ­ψει το χώρο διε­ξα­γω­γής του συνε­δρί­ου σε ένα σφρα­γι­σμέ­νο φρού­ριο, με μπρά­βους και ανθρώ­πους της νύχτας, να ελέγ­χουν τις πόρ­τες και να απει­λούν τους εργαζόμενους.

Η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία αφού δεν υπο­λό­γι­σε καλά τα νού­με­ρα των “προ­σλή­ψε­ων” των μπρά­βων και της αστυ­νο­μι­κής παρου­σί­ας, ξεκί­νη­σε τους θεα­τρι­νι­σμούς παρι­στά­νο­ντας τους λιπό­θυ­μους και τους τραυ­μα­τί­ες, καλώ­ντας οι ίδιοι ασθε­νο­φό­ρα για να τους πάνε στο νοσο­κο­μείο, με στό­χο να προ­κλη­θούν δικα­στι­κές διώξεις.

Η μόνη σοβα­ρή εξέ­τα­ση που μπο­ρεί να γίνει στους γνω­στούς συν­δι­κα­λι­στές της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας Κιου­τσού­κη-Θεο­χά­ρη, είναι να γίνουν στο νοσο­κο­μείο εξε­τά­σεις αίμα­τος και αλκοτέστ.

Σαν τον κλέ­φτη, 600 χιλιό­με­τρα μακριά από την Αθή­να και σε πεντά­στε­ρο ξενο­δο­χείο-φρού­ριο που άνοι­ξε μόνο και μόνο για να εκλε­γούν οι εργο­δό­τες και οι μαϊ­μού­δες, η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία μαζί με πλή­θος μπρά­βων και σεκιου­ρι­τά­δων βρί­σκο­νταν όλες αυτές τις ώρες πίσω από τρι­πλές-κλει­δα­μπα­ρω­μέ­νες πόρ­τες για να κάνει ένα συνέ­δριο της Κόζα Νόστρα.

Την ίδια στιγ­μή με πρω­το­φα­νή από­φα­ση στα χρο­νι­κά των εργα­τι­κών συνε­δρί­ων, απα­γό­ρευ­σε την είσο­δο στα ΜΜΕ προ­κει­μέ­νου να μην κατα­γρά­φουν οι αθλιό­τη­τες τους. Η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία ύστε­ρα από όλα αυτά τα αίσχη που έχουν προη­γη­θεί σε εργα­τι­κά κέντρα όλης της χώρας, στην ομο­σπον­δία των ιδιω­τι­κών υπαλ­λή­λων και στην Καλα­μά­τα, έχει το θρά­σος να ανα­φέ­ρε­ται σε δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες και ελευθερίες.

Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους στο νησί και σε όλη τη χώρα, όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να συμπα­ρα­στα­θούν στον αγώ­να αυτής της περιό­δου, για να σπά­σει το από­στη­μα της εργοδοσίας.

Τώρα είναι ώρα για να καθα­ρί­σει το εργα­τι­κό-συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα από νόθους και εργοδότες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο