Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για το θάνατο της μουσικού Ηelin Βölek

Πέθα­νε μετά από 288 μέρες απερ­γί­ας πεί­νας η Ηelin Βölek, μέλος του μου­σι­κού συγκρο­τή­μα­τος Group Yorum. Για το θάνα­τό της τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του εκφρά­ζει το ΠΑΜΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Η H. Bolek, μαζί με το επί­σης μέλος του συγκρο­τή­μα­τος Ibrahim Gokcek, πραγ­μα­το­ποιού­σαν απερ­γία πεί­νας ενά­ντια στις διώ­ξεις της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν, που από το 2016 επι­κα­λού­με­νη “σχέ­σεις του συγκρο­τή­μα­τος με την τρο­μο­κρα­τία” έχει απα­γο­ρεύ­σει στο συγκρό­τη­μα να πραγ­μα­το­ποιεί συναυ­λί­ες, ενώ αρκε­τά μέλη του έχουν κατά δια­στή­μα­τα φυλα­κι­στεί και βασανιστεί.

Το ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση Ερντο­γάν που επι­τί­θε­ται στα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού της Τουρ­κί­ας, συλ­λαμ­βά­νει, φυλα­κί­ζει και βασα­νί­ζει αγω­νι­στές, συν­δι­κα­λι­στές, εργα­ζό­με­νους, καλ­λι­τέ­χνες και απαι­τού­με την παύ­ση όλων των διώ­ξε­ων ενα­ντί­ον των αγω­νι­στών, συν­δι­κα­λι­στών, εργα­ζο­μέ­νων της Τουρ­κί­ας, που αγω­νί­ζο­νται για τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα τους».

helin bolek5 helin bolek7
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο