Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για τα 30 χρόνια από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ

Τριά­ντα χρό­νια πριν, στις 7 Φλε­βά­ρη του 1992 υπο­γρά­φη­κε στην ολλαν­δι­κή πόλη Μάα­στριχτ από τα 12 τότε κρά­τη — μέλη της ΕΟΚ (μετα­ξύ των οποί­ων και η Ελλά­δα) η ιδρυ­τι­κή πρά­ξη της ΕΕ, η «Συν­θή­κη του Μάαστριχτ».

Τον Ιού­λη του 1992, η Συν­θή­κη εγκρί­θη­κε από το ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ. Φιλε­λεύ­θε­ροι, σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες κάθε μορ­φής στην υπη­ρε­σία της στρα­τη­γι­κής του κεφα­λαί­ου κατά του λαού.

Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμ­μα που κατα­ψή­φι­σε στη Βου­λή την αντι­λαϊ­κή Συν­θή­κη, απαι­τώ­ντας να γίνει δημο­ψή­φι­σμα, που πει­σμα­τι­κά αρνή­θη­καν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Η ομο­φω­νία των αστι­κών κομ­μά­των απη­χού­σε την ομό­θυ­μη στά­ση της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, που έβλε­πε στη Συν­θή­κη την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του πιο ισχυ­ρού τμή­μα­τός της, μέσω της ενιαί­ας ευρω­παϊ­κής αγο­ράς, καθώς βέβαια και τη θωρά­κι­ση της οικο­νο­μι­κής και πολι­τι­κής εξου­σί­ας της.

Η χρο­νι­κή στιγ­μή της υπο­γρα­φής της δεν ήταν τυχαία. Οι αστι­κές τάξεις της Ευρώ­πης επι­δί­ω­καν να επω­φε­λη­θούν από τις νωπές αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και στις άλλες χώρες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, προ­κει­μέ­νου να κατα­φέ­ρουν ισχυ­ρό και ενιαίο χτύ­πη­μα στην εργα­τι­κή τάξη και το κίνη­μά της και να ισχυ­ρο­ποι­ή­σουν τις θέσεις τους, μπρο­στά στον νέο κύκλο σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών και αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα και τις ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, για το μοί­ρα­σμα των νέων αγο­ρών στην Ευρώ­πη και παγκόσμια.

Προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί η συγκε­ντρω­μέ­νη «δύνα­μη πυρός» του ευρω­παϊ­κού κεφα­λαί­ου, οι αστι­κές τάξεις των ευρω­παϊ­κών χωρών, με πρω­τα­γω­νί­στριες αυτές της Γερ­μα­νί­ας και της Γαλ­λί­ας, εκχώ­ρη­σαν περισ­σό­τε­ρες αρμο­διό­τη­τες και κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα των μεμο­νω­μέ­νων αστι­κών κρα­τών στη δια­κρα­τι­κή τους ένω­ση. Η ΕΕ — όπως και η ΕΟΚ προη­γού­με­να — απο­τέ­λε­σε εξαρ­χής ιμπε­ρια­λι­στι­κή δια­κρα­τι­κή ένω­ση του κεφα­λαί­ου. Δεν υπήρ­ξε, ούτε και θα γίνει ποτέ, «ένω­ση ισό­τι­μης και φιλι­κής για τους λαούς συνερ­γα­σί­ας». Δεν υπήρ­ξε, ούτε θα υπάρ­ξει ποτέ, δια­δι­κα­σία κατάρ­γη­σης της ανι­σο­με­τρί­ας, σύγκλι­σης της ανά­πτυ­ξης και ευη­με­ρί­ας προς τα πάνω.

Η Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ σημα­το­δό­τη­σε τη στε­νό­τε­ρη δια­κρα­τι­κή ένω­ση του κεφα­λαί­ου σε οικο­νο­μι­κό, πολι­τι­κό, αλλά και στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο. Στην ίδια τη Συν­θή­κη καθο­ρι­ζό­ταν ως θεμε­λιώ­δης στό­χος ύπαρ­ξης και δρά­σης της ΕΕ η ανά­πτυ­ξη μιας «αντα­γω­νι­στι­κής κοι­νω­νι­κής οικο­νο­μί­ας της ελεύ­θε­ρης αγο­ράς, με ελεύ­θε­ρο και ανό­θευ­το ανταγωνισμό».

Για την προ­ώ­θη­ση της ενιαί­ας καπι­τα­λι­στι­κής εσω­τε­ρι­κής αγο­ράς της ΕΕ θεσμο­θε­τή­θη­καν οι περι­βό­η­τες «τέσ­σε­ρις ελευ­θε­ρί­ες»: Κίνη­σης κεφα­λαί­ων, εμπο­ρευ­μά­των, υπη­ρε­σιών και εργα­ζο­μέ­νων. Τέθη­κε ως βασι­κός πυλώ­νας η Οικο­νο­μι­κή και Νομι­σμα­τι­κή Ενω­ση (ΟΝΕ), ο συντο­νι­σμός των δημο­σιο­νο­μι­κών και νομι­σμα­τι­κών πολι­τι­κών των κρα­τών — μελών, προ­κει­μέ­νου να θωρα­κι­στεί το ενιαίο νόμι­σμα στην παγκό­σμια αγο­ρά. Οι άλλοι δύο αντι­λαϊ­κοί πυλώ­νες της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ ήταν: «Η Αστυ­νο­μι­κή και Δικα­στι­κή συνερ­γα­σία» (στην πορεία «Χώρος Ελευ­θε­ρί­ας, Ασφά­λειας και Δικαιο­σύ­νης») για τη δημιουρ­γία νέων και την ενί­σχυ­ση των υπαρ­χό­ντων κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών, την αστυ­νο­μι­κή και δικα­στι­κή συνερ­γα­σία, την έντα­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού, την κοι­νή κατα­σταλ­τι­κή πολι­τι­κή ενά­ντια σε μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, η «Κοι­νή Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή και Πολι­τι­κής Ασφά­λειας» (ΚΕΠΠΑ), που στην πορεία απέ­κτη­σε και τον στρα­τιω­τι­κό, επι­χει­ρη­σια­κό της μηχα­νι­σμό για τη συμ­με­το­χή σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις. Αντι­δρα­στι­κή μετε­ξέ­λι­ξη της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ απο­τέ­λε­σε η Συν­θή­κη της Λισα­βό­νας, το 2009.

Το ΚΚΕ, σε δύσκο­λες συν­θή­κες για το ίδιο και για το παγκό­σμιο επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα, απο­κά­λυ­ψε τον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα και αντι­πά­λε­ψε απο­φα­σι­στι­κά τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ. Στην Από­φα­ση της Ευρεί­ας Συνό­δου της ΚΕ (16–17 Μάη 1992) τόνι­ζε: «Το όρα­μα της “Ενω­μέ­νης Ευρώ­πης”, της Ευρώ­πης των μονο­πω­λί­ων, που συνε­νώ­νει και εμπνέ­ει βιο­μη­χά­νους, εφο­πλι­στές, μεγα­λέ­μπο­ρους, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, “ΣΥΝ” (ο πολι­τι­κός πρό­γο­νος του ΣΥΡΙΖΑ) και ο συγκε­κρι­μέ­νος στό­χος “να μπού­με στον σκλη­ρό πυρή­να της ΕΟΚ” δεν έχει καμιά σχέ­ση με τα ορά­μα­τα και τις ανά­γκες της εργα­τι­κής τάξης, των εργαζομένων».

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή αντέ­κρου­σε τον μύθο της «σύγκλι­σης» των οικο­νο­μιών, που προ­πα­γάν­δι­ζαν τότε τα αστι­κά κόμ­μα­τα, απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι κάτι τέτοιο είναι αδύ­να­το στις συν­θή­κες του καπι­τα­λι­σμού και της δρά­σης του νόμου της ανι­σό­με­τρης ανά­πτυ­ξης. Εδω­σε και δίνει καθη­με­ρι­νά μάχη στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, στη Βου­λή και την Ευρω­βου­λή, για την απο­κά­λυ­ψη του αντι­λαϊ­κού χαρα­κτή­ρα της λυκο­συμ­μα­χί­ας της ΕΕ. Οι προει­δο­ποι­ή­σεις και η δρά­ση του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρό­νια, κόντρα στις αυτα­πά­τες που καλ­λιερ­γού­σαν τα αστι­κά κόμ­μα­τα ότι «θα τρώ­με με χρυ­σά κου­τά­λια», για μια «μεγά­λη ευρω­παϊ­κή οικο­γέ­νεια» και «προ­στα­σία» από την επι­θε­τι­κό­τη­τα της αστι­κής τάξης της Τουρ­κί­ας, βοή­θη­σαν το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα να βάλει εμπό­δια στις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές που εκπο­ρεύ­ο­νται από την ΕΕ.

Οι εξε­λί­ξεις επι­βε­βαί­ω­σαν το ΚΚΕ και διέ­ψευ­σαν όλα τα κόμ­μα­τα του ευρω­μο­νό­δρο­μου. Απέ­δει­ξαν ότι η ΕΕ όχι μόνο δεν είναι «ένα απά­νε­μο λιμά­νι», αλλά απο­τε­λεί πηγή αμφι­σβή­τη­σης κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας, μεγά­λων κιν­δύ­νων εμπλο­κής σε πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις, ολο­μέ­τω­πης επί­θε­σης κατά της εργα­τι­κής τάξης, των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων της πόλης, των γυναι­κών και της νεο­λαί­ας των λαϊ­κών στρωμάτων.

Οι υπο­σχέ­σεις για «Ευρώ­πη της σύγκλι­σης» δια­ψεύ­στη­καν. Απο­δεί­χτη­κε ότι διευ­ρύ­νε­ται το χάσμα ακό­μα και μέσα στον ηγε­τι­κό πυρή­να της Ευρω­ζώ­νης προς όφε­λος της Γερ­μα­νί­ας. Αυξά­νε­ται η ανι­σό­με­τρη ανά­πτυ­ξη των κρα­τών — μελών. Οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί που δυνα­μώ­νουν και τις απο­σχι­στι­κές τάσεις. Δυνα­μώ­νουν οι φυγό­κε­ντρες δυνά­μεις, με κορυ­φαίο παρά­δειγ­μα το Brexit. Οι αντι­θέ­σεις συμ­φε­ρό­ντων ανά­με­σα στις αστι­κές τάξεις των κρα­τών εκφρά­ζο­νται με τη δια­πά­λη σε όλα τα βασι­κά ζητή­μα­τα, από τη δημο­σιο­νο­μι­κή πολι­τι­κή μέχρι το Προ­σφυ­γι­κό. Όμως, όλες οι δια­φο­ρε­τι­κές αστι­κές προ­τά­σεις είναι εχθρι­κές για τους λαούς. Ολες απαι­τούν θυσί­ες στο βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφαλαίου.

Οι αλλε­πάλ­λη­λες παγκό­σμιες καπι­τα­λι­στι­κές κρί­σεις του 2008 και του 2020, οι συνέ­πειές τους για την Ευρω­ζώ­νη και την ΕΕ, ενί­σχυ­σαν όλα τα αντι­δρα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά και τάσεις του μονο­πω­λια­κού κεφα­λαί­ου στην ΕΕ, την επι­θε­τι­κό­τη­τά του ενά­ντια στην εργα­τι­κή τάξη και τους λαούς σε όλο τον κόσμο. Τα «μνη­μό­νια» που επι­βλή­θη­καν στα «υπερ­χρε­ω­μέ­να» κρά­τη — μέλη, όπως η χώρα μας, δεν απο­τε­λού­σαν ένα προ­σω­ρι­νό πλαί­σιο μέτρων για τη μια ή την άλλη χώρα. Συνι­στού­σαν την ενιαία απά­ντη­ση των μονο­πω­λί­ων στην ΕΕ, για να θωρα­κί­σουν τα κέρ­δη και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τά τους. Λει­τούρ­γη­σαν ως προ­πο­μπός αντι­δρα­στι­κών μέτρων και μηχα­νι­σμών που τσα­κί­ζουν τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων σε όλα τα κρά­τη — μέλη, όπως το «Δημο­σιο­νο­μι­κό Σύμ­φω­νο», ο αυτό­μα­τος «κόφτης» κοι­νω­νι­κών δαπα­νών για να μένει «δημο­σιο­νο­μι­κός χώρος» για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των ομί­λων, το «Σύμ­φω­νο για το ευρώ+», που προ­βλέ­πει εξι­σορ­ρό­πη­ση των μισθών στην ΕΕ με αυτούς των εμπο­ρι­κών αντα­γω­νι­στών της (βλ. Κίνα, Ινδία), οι κανο­νι­σμοί για το «Ευρω­ε­ξά­μη­νο» και τις «Συστά­σεις ανά χώρα», δηλα­δή διαρ­κή μνη­μό­νια σε όλα τα κρά­τη — μέλη για την ανά­καμ­ψη των κερ­δών του κεφαλαίου.

Η εργα­τι­κή τάξη είδε τα εργα­σια­κά και κοι­νω­νι­κά της δικαιώ­μα­τα να σαρώ­νο­νται, το εισό­δη­μά της να βρί­σκε­ται σε επί­πε­δα χαμη­λό­τε­ρα απ’ το 2008, να κυριαρ­χούν οι κάθε είδους «ελα­στι­κές» εργα­σια­κές σχέ­σεις, να αυξά­νο­νται ακό­μα και στα 70 χρό­νια τα ηλι­κια­κά όρια συντα­ξιο­δό­τη­σης με συντά­ξεις πείνας.

Τα όνει­ρα της νεο­λαί­ας συντρί­βο­νται στην εργα­σια­κή περι­πλά­νη­ση και την αβε­βαιό­τη­τα, στις ελα­στι­κές μορ­φές δου­λειάς χωρίς δικαιώ­μα­τα. Η μόρ­φω­ση αντι­κα­τα­στά­θη­κε από καταρ­τί­σεις και δεξιό­τη­τες μιας χρή­σης, ανά­λο­γα με τις εκά­στο­τε ανά­γκες των επι­χει­ρή­σε­ων. Η ΕΕ των δεκά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανέρ­γων, των 113 εκα­τομ­μυ­ρί­ων που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώ­χειας, απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό εφιάλ­τη για τους νέους των λαϊ­κών στρωμάτων.

Οι γυναί­κες των εργα­τι­κών — λαϊ­κών στρω­μά­των βιώ­νουν στο από­γειο τη διπλή κατα­πί­ε­ση, θύμα­τα των πιο επι­σφα­λών και κακο­πλη­ρω­μέ­νων μορ­φών εργα­σί­ας, χωρίς τις ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές Πρό­νοιας, με τη μητρό­τη­τα να στιγ­μα­τί­ζε­ται ως «μειο­νέ­κτη­μα» στην αγο­ρά εργα­σί­ας. Ο στρα­τη­γι­κός στό­χος της ΕΕ είναι η αύξη­ση της γυναι­κεί­ας συμ­με­το­χής στην κοι­νω­νι­κή εργα­σία, κυρί­ως ως μισθω­τές, καθώς οι ανι­σο­τι­μί­ες και δια­κρί­σεις σε βάρος των γυναι­κών γίνο­νται πηγή πρό­σθε­του κέρ­δους, μέσο γενι­κό­τε­ρης μεί­ω­σης μισθών αλλά και πολι­τι­κής χει­ρα­γώ­γη­σης. Αυτός ο στό­χος προ­ω­θεί­ται μέσα από τις αντι­δρα­στι­κές κατευ­θύν­σεις της «συμ­φι­λί­ω­σης επαγ­γελ­μα­τι­κής και οικο­γε­νεια­κής ζωής» και των «ίσων ευκαι­ριών», με επέ­κτα­ση των ευέ­λι­κτων εργα­σια­κών σχέ­σε­ων. Για αυτό σήμε­ρα η λεγό­με­νη Ισό­τη­τα των Φύλων, ως οδο­στρω­τή­ρας των εργα­σια­κών, ασφα­λι­στι­κών, κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των των γυναι­κών, προ­βάλ­λε­ται ως βασι­κό συστα­τι­κό της ευρω­ε­νω­σια­κής πολιτικής.

Η Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ στο­χεύ­ει στη συγκέ­ντρω­ση της γης και της παρα­γω­γής σε λίγα χέρια. Μειώ­νει το εισό­δη­μα των μικρών αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων. Αυξά­νει το κόστος παρα­γω­γής. Οδη­γεί σε ξεκλή­ρι­σμα χιλιά­δες αγρο­τι­κά νοι­κο­κυ­ριά. Η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των κοι­νο­τι­κών ενι­σχύ­σε­ων κατευ­θύ­νε­ται στους μεγα­λο­α­γρό­τες και τους αγροτοβιομήχανους.

Οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και οι μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες της πόλης βιώ­νουν τα χρέη, την υψη­λή φορο­λο­γία, την έλλει­ψη ελεύ­θε­ρου χρό­νου, την αδυ­να­μία συντα­ξιο­δό­τη­σης και ασφα­λι­στι­κής κάλυ­ψης κ.ά. Ενα τμή­μα τους αντι­κει­με­νι­κά οδη­γεί­ται στο λου­κέ­το, την ώρα που τα προ­γράμ­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης της ΕΕ στη­ρί­ζουν κυρί­ως τους μεγά­λους ομίλους.

Τα δημό­σια συστή­μα­τα Υγεί­ας καταρ­ρέ­ουν από τις τερά­στιες ελλεί­ψεις, όπως απο­δει­κνύ­ει η παν­δη­μία, ακό­μη και στις ισχυ­ρό­τε­ρες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες της ΕΕ, για να θησαυ­ρί­ζουν οι ιδιω­τι­κοί όμι­λοι του κλά­δου και οι φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες που ελέγ­χουν τα εμβό­λια και τα τεστ. Το ίδιο συμ­βαί­νει με τις δομές Πρό­νοιας και τα δημό­σια εκπαι­δευ­τι­κά συστή­μα­τα σε όλα τα κρά­τη — μέλη.

Ζωτι­κά αγα­θά για τον λαό, όπως το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, τα καύ­σι­μα, το νερό, οι τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, έχουν μετα­τρα­πεί εδώ και δεκα­ε­τί­ες σε πανά­κρι­βα, απλη­σί­α­στα εμπο­ρεύ­μα­τα για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Η επαρ­κής, υγιει­νή στέ­γα­ση απο­τε­λεί «πολυ­τέ­λεια» για εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους στην Ευρώπη.

Η ΕΕ και οι σύμ­μα­χοί της, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στον «βρώ­μι­κο πόλε­μο» που δια­μέ­λι­σε τη Γιου­γκο­σλα­βία, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στο Ιράκ, στο Αφγα­νι­στάν, στη Λιβύη, στη Συρία, στην Ουκρα­νία, στο Μάλι. Η ΕΕ στη­ρί­ζει το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και ανα­πτύσ­σει τα δικά της σχέ­δια ενά­ντια στην Κού­βα και τον λαό της, επι­χει­ρώ­ντας να επω­φε­λη­θεί απ’ τον πολύ­χρο­νο, εγκλη­μα­τι­κό απο­κλει­σμό των ΗΠΑ στην Κού­βα. Σχε­διά­ζει και υλο­ποιεί ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις σε όλο τον πλα­νή­τη, δια­τη­ρώ­ντας σήμε­ρα 17 στρα­τιω­τι­κο-πολι­τι­κές απο­στο­λές σε 3 ηπείρους.

Η «Στρα­τη­γι­κή πυξί­δα» και η λεγό­με­νη «Παγκό­σμια Πύλη» της ΕΕ, που ανα­μέ­νε­ται να επι­κυ­ρω­θούν στη διάρ­κεια της γαλ­λι­κής προ­ε­δρί­ας, θα σημά­νουν έντα­ση της στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΕΕ, νέο κύκλο δολο­φο­νι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ών της, μαζί με τη διείσ­δυ­ση κεφα­λαί­ων σε τρί­τες χώρες σε όλο τον πλανήτη.

Η ΕΕ αντι­με­τω­πί­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους και κατα­τρεγ­μέ­νους από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή και τους πολέ­μους της με την ωμή κατα­στο­λή και τη λογι­κή της «στρό­φιγ­γας» για το πάμ­φθη­νο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό που έχει ανά­γκη το κεφά­λαιο. Οσοι δυστυ­χι­σμέ­νοι πρό­σφυ­γες κατα­φέρ­νουν να επι­βιώ­σουν απ’ τον υγρό τάφο, στον οποίο ΕΕ και κυβερ­νή­σεις της, με πρω­τα­γω­νι­στή τις δια­δο­χι­κές ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, έχουν μετα­τρέ­ψει τη Μεσό­γειο, φυλα­κί­ζο­νται σε υπερ­δο­μές κρά­τη­σης, απε­λαύ­νο­νται ή επα­να­προ­ω­θού­νται από τις κυβερ­νή­σεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ πριν, όσο και της ΝΔ σήμερα.

Σήμε­ρα οι λαοί βρί­σκο­νται μπρο­στά σ’ έναν νέο γύρο αντερ­γα­τι­κής — αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης, ενορ­χη­στρω­μέ­νο από τους καπι­τα­λι­στές, τις κυβερ­νή­σεις τους και την ένω­σή τους, την ΕΕ. Το μεγά­λο βάθος εκδή­λω­σης της κρί­σης, η ανι­σό­με­τρη εκδή­λω­ση των συνε­πειών της στα κρά­τη — μέλη, η συρ­ρί­κνω­ση της παρα­γω­γής και η μεί­ω­ση των ιδιω­τι­κών επεν­δύ­σε­ων, οι προ­βλέ­ψεις για αδυ­να­μία γρή­γο­ρης επι­στρο­φής στα προ κρί­σης επί­πε­δα και η έντα­ση του αντα­γω­νι­σμού με τις ΗΠΑ και την Κίνα επι­τά­χυ­ναν τη λήψη απο­φά­σε­ων για μια μεγά­λη κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση σε όλα τα κρά­τη — μέλη.

Οι αστι­κές τάξεις της Ευρώ­πης κατέ­λη­ξαν τον Ιού­λη του 2020 στον προ­σω­ρι­νό και εύθραυ­στο συμ­βι­βα­σμό για το Ευρω­παϊ­κό Ταμείο Ανά­καμ­ψης και το Πολυ­ε­τές Δημο­σιο­νο­μι­κό Πλαί­σιο 2021–2027. Για να δοθεί ώθη­ση στην καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη στις μεγά­λες νέες επεν­δύ­σεις της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» και του ψηφια­κού μετα­σχη­μα­τι­σμού της οικο­νο­μί­ας, οι κυβερ­νή­σεις των κρα­τών — μελών της ΕΕ συμ­φώ­νη­σαν στη διο­χέ­τευ­ση 2 τρισ. ευρώ, υπερ­βαί­νο­ντας τα όρια για το κρα­τι­κό χρέ­ος του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας. Η ανά­γκη του κεφα­λαί­ου να συνε­χι­στεί η επε­κτα­τι­κή πολι­τι­κή (της μεγά­λης κρα­τι­κής παρέμ­βα­σης στην οικο­νο­μία) οδη­γεί και στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για ανα­θε­ώ­ρη­ση των όρων του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας. Δεν πρό­κει­ται για μια φιλο­λαϊ­κή στρο­φή της ΕΕ, όπως προ­βάλ­λουν απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά η κυβέρ­νη­ση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, αλλά για πορεία σε αντι­δρα­στι­κή κατεύ­θυν­ση. Κάθε βήμα που ενι­σχύ­ει τη συνο­χή της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας της ΕΕ, ενι­σχύ­ει τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο των εργα­ζο­μέ­νων, τη δικτα­το­ρία του κεφαλαίου.

Οι λαοί πλη­ρώ­νουν την ΕΕ και τη στρα­τη­γι­κή της πολύ ακρι­βά. Η δήθεν «πρά­σι­νη» οικο­νο­μία εκτί­να­ξε τις τιμές της Ενέρ­γειας στα ύψη. Η ακρί­βεια εξα­νε­μί­ζει το εργα­τι­κό — λαϊ­κό εισό­δη­μα, η «ενερ­γεια­κή φτώ­χεια» θερί­ζει τους εργα­ζό­με­νους και οι «πρά­σι­νες» κατευ­θύν­σεις κατα­στρέ­φουν και υπο­βαθ­μί­ζουν το περι­βάλ­λον, φορ­τώ­νο­ντας την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» στον λαό, βγά­ζο­ντας «λάδι» τα μονο­πώ­λια και τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο, το καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Σε όλα τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ, η δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου ακυ­ρώ­νει τις τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες ικα­νο­ποί­η­σης των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών που προ­σφέ­ρουν η «ψηφια­κή μετά­βα­ση» και η χρή­ση της «τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης». Στα χέρια των μονο­πω­λια­κών ομί­λων αυτές οι δυνα­τό­τη­τες αξιο­ποιού­νται για την αύξη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης όσων εργά­ζο­νται και το ψηφια­κό φακέ­λω­μα, ενώ αυξά­νο­νται οι ουρές των ανέρ­γων. Αυτό δεί­χνει ότι είναι υπε­ρώ­ρι­μη ανά­γκη ο σχε­δια­σμός και η αξιο­ποί­η­ση των νέων επι­στη­μο­νι­κών και τεχνο­λο­γι­κών επι­τευγ­μά­των να περά­σει στα χέρια της εργα­τι­κής εξου­σί­ας. Κάτω από την ευρω­ε­νω­σια­κή πολι­τι­κή για άκρα­τη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του πολι­τι­σμού και ασφυ­κτι­κή πρόσ­δε­σή του στα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου στον του­ρι­σμό, στην «ψηφια­κή οικο­νο­μία» και άλλους οικο­νο­μι­κούς τομείς, συντρί­βο­νται τα δικαιώ­μα­τα των λαών της Ευρώ­πης για πολι­τι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, πνευ­μα­τι­κή καλ­λιέρ­γεια και επα­φή με τα πρω­το­πό­ρα καλ­λι­τε­χνι­κά επι­τεύγ­μα­τα της ανθρωπότητας.

Η ΕΕ εκτός των άλλων αξιο­ποιεί και την πολι­τι­κή της στον τομέα του Πολι­τι­σμού για τη δια­σφά­λι­ση της «κοι­νω­νι­κής συνο­χής» και της καπι­τα­λι­στι­κής ανθε­κτι­κό­τη­τας, μέσα από την προ­ώ­θη­ση των κίβδη­λων αστι­κών αξιών περί «Ευρω­παϊ­κής ιδέ­ας και ταυ­τό­τη­τας», «δημο­κρα­τί­ας», «κρά­τους δικαί­ου», «πλου­ρα­λι­σμού», «ισό­τη­τας των φύλων», «σεβα­σμού στη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα και στα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα», κατα­πο­λέ­μη­σης του «ολο­κλη­ρω­τι­σμού», εξί­σω­σης του φασι­σμού με τον κομμουνισμό.

Ο συμ­βι­βα­σμός των αστι­κών τάξε­ων είναι ναρ­κο­θε­τη­μέ­νος από τα γεν­νο­φά­σκια του, για­τί δεν μπο­ρεί να αναι­ρέ­σει τις αντι­θέ­σεις των κρα­τών — μελών της ΕΕ, που γεν­νά ο αντα­γω­νι­σμός των μονο­πω­λια­κών ομί­λων τους. Τα υπαρ­κτά οφέ­λη που αντλούν τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ από τη μεγά­λη ενιαία ευρω­ε­νω­σια­κή αγο­ρά στον διε­θνή αντα­γω­νι­σμό με τα άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα συνυ­πάρ­χουν με φυγό­κε­ντρες δυνά­μεις που ενι­σχύ­ο­νται. Σε κάθε περί­πτω­ση, είτε με μεγα­λύ­τε­ρη «εμβά­θυν­ση», είτε με πιο χαλα­ρές ενω­σια­κές σχέ­σεις, οι μεγά­λοι χαμέ­νοι από το «σχέ­διο ΕΕ» είναι και θα είναι οι λαοί.

Οι λαοί δια­θέ­τουν σήμε­ρα την εμπει­ρία και μπο­ρούν να βγά­λουν σοβα­ρά πολι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα. Είτε σε περιό­δους καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, είτε σε περιό­δους καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης η ζωή των εργα­ζο­μέ­νων χει­ρο­τέ­ρε­ψε. Κον­δύ­λια και παχυ­λές επι­δο­τή­σεις δεν περισ­σεύ­ουν για τη δημό­σια Υγεία, την Πρό­νοια, τις κοι­νω­νι­κές δαπά­νες, τη δημό­σια Εκπαί­δευ­ση, τις απο­ζη­μιώ­σεις πλη­γέ­ντων από φυσι­κές κατα­στρο­φές, για­τί πάνε στις τσέ­πες των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Αυτό είναι το επι­ζή­μιο για τον λαό κρι­τή­ριο του «κόστους — οφέ­λους» για το κεφά­λαιο της λυκο­συμ­μα­χί­ας της ΕΕ. Ο,τι δεν απο­φέ­ρει κέρ­δος απο­τε­λεί «μη επι­λέ­ξι­μη δαπά­νη» για τα χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία της.

perissos kke ktirio

Το ΚΚΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη, τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους της πόλης, τη νεο­λαία και τις γυναί­κες αυτών των κοι­νω­νι­κών δυνά­με­ων σε αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση, για να δυνα­μώ­σει η πάλη για τις δικές τους ανά­γκες, να χτι­στεί μια ισχυ­ρή κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία ενά­ντια στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, τα μονο­πώ­λια και τον καπι­τα­λι­σμό, την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομμάτων.

Ο λαός μας, οι λαοί της Ευρώ­πης, των κρα­τών — μελών της ΕΕ δεν αξί­ζουν τέτοια χαμο­ζωή. Η ίδια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­δει­κνύ­ει ότι η ΕΕ δεν μπο­ρεί να αλλά­ξει υπέρ των λαών, να μετα­τρα­πεί σε «Ευρώ­πη των εργαζομένων».

Υπάρ­χει άλλος δρό­μος. Δεν είναι μοι­ραίο να αυξά­νει καθη­με­ρι­νά η από­στα­ση, η ψαλί­δα ανά­με­σα στις σύγ­χρο­νες τεχνο­λο­γι­κές και επι­στη­μο­νι­κές δυνα­τό­τη­τες για τη δια­σφά­λι­ση της κοι­νω­νι­κής ευη­με­ρί­ας και στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση της σχε­τι­κής και από­λυ­της εξα­θλί­ω­σης, της ανα­σφά­λειας που βιώ­νουν οι μισθω­τοί, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι άνερ­γοι, οι συντα­ξιού­χοι. Ο λαός μπο­ρεί να κάνει παρελ­θόν τη φτώ­χεια, την ανερ­γία, το βάσα­νο της αβε­βαιό­τη­τας για το αύριο. Με την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα δικά του χέρια, με κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των μέσων παρα­γω­γής και κεντρι­κό σχε­δια­σμό, με απο­δέ­σμευ­ση της χώρας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, από κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση. Μόνο έτσι μπο­ρεί να χτι­στεί μια Ευρώ­πη της φιλί­ας, της αλλη­λεγ­γύ­ης, της αμοι­βαία επω­φε­λούς συνερ­γα­σί­ας ανά­με­σα στους λαούς. Ο σοσια­λι­σμός είναι η απά­ντη­ση για τα οξυ­μέ­να λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα τον 21ο αιώνα.

ΑΘΗΝΑ 12/2/2022
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο