Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα μέτρα της κυβέρνησης με αφορμή τα γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης με αφορ­μή τα γεγο­νό­τα στην ΑΣΟΕΕ, το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Ο προ­βο­κα­τό­ρι­κος προ­πη­λα­κι­σμός του πρύ­τα­νη της ΑΣΟΕΕ έδω­σε τρο­φή στην κυβέρ­νη­ση, αλλά και σε ορι­σμέ­νους καθη­γη­τές ΑΕΙ, για μια νέα επί­θε­ση ενά­ντια στο οργα­νω­μέ­νο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, για τη λήψη μέτρων έντα­σης της αστυ­νό­μευ­σης και την ολο­κλη­ρω­τι­κή κατάρ­γη­ση του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου, για τη ζύμω­ση των πιο παρα­πλα­νη­τι­κών και αντι­δρα­στι­κών ιδε­ο­λο­γη­μά­των περί “κόκ­κι­νου φασι­σμού” και “τρα­μπού­κων της Αριστεράς”.

Οι τρα­μπού­κοι των γνω­στών προ­βο­κα­τό­ρι­κων μηχα­νι­σμών, που βρί­σκο­νται σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία, δεν έχουν καμιά σχέ­ση με το “κόκ­κι­νο χρώ­μα” του εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Η ιδε­ο­λο­γι­κή — νομο­θε­τι­κή — κατα­σταλ­τι­κή επί­θε­ση που εξα­πο­λύ­ει η κυβέρ­νη­ση στα δικαιώ­μα­τα των φοι­τη­τών των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών είναι κομ­μά­τι της συνο­λι­κό­τε­ρης αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής ενά­ντια στα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα και τους μισθούς, στην υγεία του λαού, στη μόρ­φω­ση των παι­διών του, σε συν­θή­κες που η κρί­ση βαθαίνει.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε ήδη δια­κη­ρύ­ξει, με την ανά­λη­ψη κιό­λας των καθη­κό­ντων της, τη στα­θε­ρή επι­δί­ω­ξή της για έντα­ση της κατα­στο­λής. Την υπη­ρέ­τη­σε με το νόμο ενά­ντια στις δια­δη­λώ­σεις, τον συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο που τσα­κί­ζει εργα­σια­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες, πριν δηλα­δή από τα τελευ­ταία γεγο­νό­τα στην ΑΣΟΕΕ. Όλα αυτά, αφού παρέ­λα­βε τη σκυ­τά­λη από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, με το χτύ­πη­μα στην απερ­γία, το ιδιώ­νυ­μο κατά των κινη­το­ποι­ή­σε­ων για τους πλει­στη­ρια­σμούς, το νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα που ενι­σχύ­ει το κατα­σταλ­τι­κό πλαί­σιο ενά­ντια στους εργα­τι­κούς και λαϊ­κούς αγώνες.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με αξιο­ση­μεί­ω­τη ετοι­μό­τη­τα, προ­α­νήγ­γει­λε την ίδρυ­ση αστυ­νο­μί­ας πανε­πι­στη­μί­ων, τοπο­θέ­τη­ση καμε­ρών και κάρ­τας εισό­δου στα ΑΕΙ και αυστη­ρο­ποί­η­ση των ποι­νών. Η ταξι­κό­τη­τα αυτού του Δικαί­ου έχει και την άλλη όψη της, όταν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στή­ρι­ξαν από κοι­νού τις μειω­μέ­νες ποι­νές στο νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα για την ηγε­σία της Χρυ­σής Αυγής. Για άλλη μια φορά επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι τα κόμ­μα­τα της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας την εξυ­πη­ρε­τούν με την ίδια συνέ­πεια, ανε­ξάρ­τη­τα από ιδε­ο­λο­γι­κούς δια­χω­ρι­σμούς, οι οποί­οι άλλω­στε είναι απα­ραί­τη­τοι στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, στην ουσια­στι­κά ανώ­δυ­νη εναλ­λα­γή τους κυβερνητικά.

Το ΚΚΕ καλεί τη μαθη­τι­κή, φοι­τη­τι­κή, εργα­ζό­με­νη νεο­λαία, γενι­κά τις εργα­τι­κές και λαϊ­κές δυνά­μεις, να μην εγκλω­βι­στούν στα παρα­πλα­νη­τι­κά αντι­δρα­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τα. Να απορ­ρί­ψουν τις δήθεν εκσυγ­χρο­νι­στι­κές θέσεις, όπως προ­βλή­θη­καν και από την επι­στο­λή των 10 καθη­γη­τών ΑΕΙ, που καλού­σαν όχι μόνο στην έντα­ση της αστυ­νό­μευ­σης αλλά και στην αξιο­λό­γη­ση των ΑΕΙ, με βάση τα ελι­τί­στι­κα κρι­τή­ρια των ΗΠΑ και της ΕΕ, στη λογι­κή της έντα­σης της ταξι­κής δια­φο­ρο­ποί­η­σης, με υπο­βαθ­μι­σμέ­νη πανε­πι­στη­μια­κή βαθ­μί­δα για τους πολ­λούς, την πλειο­ψη­φία των παι­διών λαϊ­κής προ­έ­λευ­σης, και ανα­βαθ­μι­σμέ­νη για τους λίγους κι εκλε­κτούς, κυρί­ως της αστι­κής τάξης.

Το ΚΚΕ καλεί τους νέους και τις νέες να οργα­νώ­σουν μαζί με το ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα τον αντι­μο­νο­πω­λια­κό αγώ­να των λαϊ­κών μεσαί­ων στρω­μά­των, απο­κα­λύ­πτο­ντας την ξανα­ζε­στα­μέ­νη, ανι­στό­ρη­τη “θεω­ρία των δύο άκρων”, με τις δηλώ­σεις περί “παρα­κρά­τους με αρι­στε­ρό προ­σω­πείο” και “φασι­σμού που αλλά­ζει χρώ­μα”. Έχει ανα­δει­χθεί ιστο­ρι­κά και επι­βε­βαιώ­νε­ται σήμε­ρα ότι ο φασι­σμός έχει ένα χρώ­μα, αυτό της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, η οποία τον εκτρέ­φει και την οποία υπη­ρε­τεί. Γι’ αυτό και συνα­ντιέ­ται με τις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις στην κατα­στο­λή και στην απο­δυ­νά­μω­ση του κινή­μα­τος, στον αντι­κομ­μου­νι­σμό, στην πολι­τι­κή που επι­δει­νώ­νει την κατά­στα­ση των λαϊ­κών στρωμάτων.

Η Ιστο­ρία του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος στην Ελλά­δα έχει γερή παρα­κα­τα­θή­κη, από την οποία μπο­ρεί να εξο­πλι­στεί και το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα για να περι­φρου­ρή­σει την πάλη του, τόσο από την ανοι­χτή κρα­τι­κή κατα­στο­λή όσο και από τη δρά­ση προ­βο­κα­τό­ρι­κων μηχα­νι­σμών. Η μόνη απά­ντη­ση είναι το δυνά­μω­μα της οργά­νω­σης και της πάλης ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, σε κάθε χώρο δου­λειάς και στις γει­το­νιές, στα σχο­λεία και τα πανε­πι­στή­μια, για την προ­στα­σία και δια­φύ­λα­ξη της υγεί­ας του λαού και της μόρ­φω­σης των παι­διών του, την εξα­σφά­λι­ση μόνι­μης και στα­θε­ρής δου­λειάς με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα, για να ορθώ­σουν οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα τεί­χος απέ­να­ντι στις συνέ­πειες της αντι­λαϊ­κής δια­χεί­ρι­σης της νέας καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρίσης».

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελ­λαρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο