Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την ολοκλήρωση του 47ου Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητή

«Η επι­τυ­χία του Φεστι­βάλ και ιδιαί­τε­ρα η μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή των τελευ­ταί­ων χρό­νων, μας γεμί­ζει με αισιο­δο­ξία, για­τί δεί­χνει ότι χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι άνθρω­ποι κάνουν το βήμα, ξεπερ­νούν ανα­στο­λές και εμπό­δια, δεί­χνουν ενδια­φέ­ρον για τις θέσεις και την πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ» τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ολο­κλή­ρω­ση του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ- «Οδη­γη­τή».

Με την ολο­κλή­ρω­ση των εκδη­λώ­σε­ων του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ – Οδη­γη­τή, θέλου­με να χαι­ρε­τή­σου­με τους χιλιά­δες επι­σκέ­πτες και επι­σκέ­πτριες, ιδιαί­τε­ρα τους νέους ανθρώ­πους, που συμ­με­τεί­χαν στις πολύ­μορ­φες δρα­στη­ριό­τη­τες και εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ σ’ όλη την Ελλάδα.

Θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με τους καλ­λι­τέ­χνες κι όλους τους συντε­λε­στές για τη συμ­βο­λή τους στην επι­τυ­χία του 47ου Φεστι­βάλ, ειδι­κά όσους και όσες συμ­με­τεί­χαν για πρώ­τη φορά σε αυτό. Το φετι­νό Φεστι­βάλ απο­τέ­λε­σε βήμα έκφρα­σης και ανά­σας για δεκά­δες καλ­λι­τέ­χνες κι ανθρώ­πους του πολι­τι­σμού, που εδώ και δύο χρό­νια είναι αντι­μέ­τω­ποι με την ανα­στο­λή της πολι­τι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, αλλά και με την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή που άφη­σε αβο­ή­θη­το αυτό τον κόσμο.

Η επι­τυ­χία του Φεστι­βάλ και ιδιαί­τε­ρα η μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή των τελευ­ταί­ων χρό­νων, μας γεμί­ζει με αισιο­δο­ξία, για­τί δεί­χνει ότι χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι άνθρω­ποι κάνουν το βήμα, ξεπερ­νούν ανα­στο­λές και εμπό­δια, δεί­χνουν ενδια­φέ­ρον για τις θέσεις και την πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ. Η ΚΝΕ βγαί­νει με νέες δυνά­μεις, μέσα από αυτή τη δια­δι­κα­σία, έτσι ώστε από καλύ­τε­ρες θέσεις να πρω­τα­γω­νι­στή­σει στη μάχη για τα δικαιώ­μα­τα της νέας γενιάς.

Η λαϊ­κή και νεα­νι­κή ανά­τα­ση, που εκφρά­στη­κε στο Φεστι­βάλ, μπο­ρεί να γίνει έναυ­σμα πιο απο­φα­σι­στι­κής συμ­με­το­χής στην οργά­νω­ση της καθη­με­ρι­νής πάλης, μέσα στους χώρους δου­λειάς και νεο­λαί­ας, στις λαϊ­κές γει­το­νιές, αλλά και συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ, για να ανοί­ξει ο δρό­μος για ριζι­κή ανα­τρο­πή υπέρ του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο