Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του KKE για την κατάληψη των ελληνικών τάνκερ

«Η επι­δρο­μή και κατά­λη­ψη δυο ελλη­νι­κών τάν­κερ από τις ιρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις απο­τε­λεί εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρή κι επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη, ιδιαί­τε­ρα από τη στιγ­μή που ‑από ό,τι φαί­νε­ται- έρχε­ται ως “αντί­ποι­να” στην κατά­σχε­ση ιρα­νι­κού φορ­τί­ου πετρε­λαί­ου από τις ελλη­νι­κές αρχές, κατό­πιν οδη­γιών των ΗΠΑ, πριν λίγες μέρες» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ.

«Η πολι­τι­κή του “σημαιο­φό­ρου” των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών σχε­δια­σμών που ακο­λου­θεί η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση σε όλα τα μέτω­πα, μετα­ξύ των οποί­ων και οι κυρώ­σεις προς το Ιράν, εκθέ­τει τη χώρα και τον ελλη­νι­κό λαό σε μεγά­λους κιν­δύ­νους, όπως απο­δει­κνύ­ει και το γεγο­νός της κατά­λη­ψης των ελλη­νι­κών πλοί­ων» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Αυτό που οφεί­λει εδώ και τώρα να κάνει η κυβέρ­νη­ση είναι να μερι­μνή­σει για την απε­λευ­θέ­ρω­ση κι ασφα­λή επι­στρο­φή των πλη­ρω­μά­των των δύο πλοίων».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο