Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του KKE για το νέο ναυάγιο στο Αγαθονήσι (Στους 16 οι νεκροί — 4 παιδιά)

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στο Αγα­θο­νή­σι, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ­ε­πι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στο Αγα­θο­νή­σι, με νεκρούς πρό­σφυ­γες, μετα­νά­στες και παι­διά, δεί­χνει ότι δεν έχει τέλος η τρα­γω­δία των ξερι­ζω­μέ­νων θυμά­των της ιμπε­ρια­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Ούτε τα ολο­έ­να και πιο εξε­λιγ­μέ­να μέτρα κατα­στο­λής στα σύνο­ρα ούτε, φυσι­κά, η απα­ρά­δε­κτη συμ­φω­νία ΕΕ — Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας, που υπο­γρά­φτη­κε από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ακρι­βώς πριν δύο χρό­νια, δεν μπο­ρούν να εμπο­δί­σουν απελ­πι­σμέ­νους ανθρώ­πους από το να πέφτουν στα νύχια αδί­στα­κτων δια­κι­νη­τών, για να ξεφύ­γουν από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εξαθλίωση.

Τώρα, που έχουν “χτυ­πή­σει κόκ­κι­νο” οι αντα­γω­νι­σμοί, που πυκνώ­νουν επι­κίν­δυ­να τα σύν­νε­φα άμε­σης εμπλο­κής της Ελλά­δας σε πόλε­μο, τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει η πάλη του λαού, όλων των λαών, των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, ενά­ντια στο σύστη­μα που παρά­γει εκμε­τάλ­λευ­ση και πολέ­μους, νεκρούς στα πεδία των μαχών αλλά και στους θαλάσ­σιους ή χερ­σαί­ους δρό­μους της προσφυγιάς».

Στους 16 οι νεκροί μετανάστες από τη βύθιση σκάφους ΝΑ του Αγαθονησίου

Συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες στη θαλάσ­σια περιο­χή νοτιο­α­να­το­λι­κά του Αγα­θο­νη­σί­ου για τον εντο­πι­σμό τυχόν αγνο­ου­μέ­νων, μετά τη βύθι­ση ξύλι­νου σκά­φους με μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους μέχρι στιγ­μής 16 άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων και τέσ­σε­ρα παι­διά. Στις έρευ­νες συμ­με­τέ­χουν και στε­λέ­χη της μονά­δας υπο­βρυ­χί­ων απο­στο­λών, καθώς δεν απο­κλεί­ε­ται στο σημείο όπου βυθί­στη­κε το σκά­φος να υπάρ­χουν και άλλα εγκλω­βι­σμέ­να άτο­μα μέσα σε αυτό.

Το πρωί σε παρα­λία του νησιά κατά­φε­ραν να βγουν σώοι μόνο δύο γυναί­κες και ένας άνδρας οι οποί­ες περι­συ­λέ­γη­σαν και τους παρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βοή­θειες. Οι σοροί των θυμά­των μαζί με τους τρεις δια­σω­θέ­ντες μετα­φέ­ρο­νται με σκά­φος του Λιμε­νι­κού στο Πυθα­γό­ρειο της Σάμου.  Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες το ξύλι­νο σκά­φος με τους μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες μετέ­φε­ρε πιθα­νόν 21 άτο­μα από τα τουρ­κι­κά παρά­λια. Στην επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού στη θαλάσ­σια περιο­χή συμ­με­τέ­χουν σκά­φη του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, ελι­κό­πτε­ρο της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, σκά­φος της Frontex και παρα­πλέ­ο­ντα πλοία.

Επτά παι­διά μετα­ξύ των θυμά­των στο ναυά­γιο στο Αγα­θο­νή­σι – Η τρα­γω­δία των ξερι­ζω­μέ­νων δεν έχει τέλος (Ανα­κοί­νω­ση του KKE )

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο