Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ …ΡΗΞΗΣ!!!!

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Δεν πέρα­σαν παρά μερι­κές ώρες μόνο και το ανα­κοι­νω­θέν …ρήξης επι­βε­βαί­ω­σε το στό­χο. Δεν μας εκπλήσ­σει, άλλω­στε το ΟΧΙ είχε γίνει ΝΑΙ πριν το δημοψήφισμα.

Η ανα­κοί­νω­ση της Προ­ε­δρί­ας της Δημο­κρα­τί­ας έχει ως εξής:

«Ύστε­ρα από αίτη­μα του Πρω­θυ­πουρ­γού κ. Αλέ­ξη Τσί­πρα, ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας κ. Προ­κό­πιος Παυ­λό­που­λος συνε­κά­λε­σε σήμε­ρα, 6η Ιου­λί­ου 2015 και ώρα 10:00, σύσκε­ψη των Πολι­τι­κών Αρχη­γών των Κομ­μά­των που εκπρο­σω­πού­νται στην Βου­λή, υπό την Προ­ε­δρία του.

Στην σύσκε­ψη έλα­βαν μέρος:

  • Ο Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Αλέ­ξης Τσίπρας,
  • Ο μετα­βα­τι­κός Αρχη­γός της ΝΔ, υπό την ιδιό­τη­τά του ως Αρχη­γού της Αξιω­μα­τι­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης, κ. Ευάγ­γε­λος Μεϊμαράκης,
  • Ο Επι­κε­φα­λής του Κόμ­μα­τος «Το Ποτά­μι», κ. Σταύ­ρος Θεοδωράκης,
  • Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, κ. Δημή­τριος Κουτσούμπας,
  • Ο Πρό­ε­δρος των Ανε­ξάρ­τη­των Ελλή­νων, κ. Πανα­γιώ­της Καμ­μέ­νος και
  • Η Πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος, κα Φώφη Γεννηματά.

Κατά την σύσκε­ψη, ο Πρω­θυ­πουρ­γός προ­έ­βη σε ενη­μέ­ρω­ση των Πολι­τι­κών Αρχη­γών για τις πρω­το­βου­λί­ες που προ­τί­θε­ται να ανα­λά­βει άμε­σα, μετά το απο­τέ­λε­σμα του χθε­σι­νού δημο­ψη­φί­σμα­τος. Στη συνέ­χεια οι Πολι­τι­κοί Αρχη­γοί δια­τύ­πω­σαν τις επι­μέ­ρους προ­τά­σεις τους.

Στο τέλος της σύσκε­ψης οι Πολι­τι­κοί Αρχη­γοί ‑με την επι­φύ­λα­ξη της συνο­λι­κής δια­φω­νί­ας του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ κ. Δημη­τρί­ου Κου­τσού­μπα, η οποία κατα­χω­ρί­σθη­κε λεπτο­με­ρώς στα Πρα­κτι­κά της συνε­δρί­α­σης- κατέ­λη­ξαν στην εξής κοι­νή ανακοίνωση:

“Η πρό­σφα­τη ετυ­μη­γο­ρία του Ελλη­νι­κού Λαού δεν συνι­στά εντο­λή ρήξης, αλλά εντο­λή συνέ­χι­σης και ενί­σχυ­σης της προ­σπά­θειας για την επί­τευ­ξη μιας κοι­νω­νι­κώς δίκαι­ης και οικο­νο­μι­κώς βιώ­σι­μης συμφωνίας.

Προς αυτή την κατεύ­θυν­ση η Κυβέρ­νη­ση ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη για τη συνέ­χι­ση των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων. Και ο κάθε Πολι­τι­κός Αρχη­γός θα συμ­βά­λει, αντι­στοί­χως, στο πλαί­σιο του θεσμι­κού και πολι­τι­κού του ρόλου.

Κοι­νός στό­χος είναι η επι­δί­ω­ξη λύσης η οποία θα διασφαλίζει:

  • Την επαρ­κή κάλυ­ψη των χρη­μα­το­δο­τι­κών ανα­γκών της Χώρας.
  • Αξιό­πι­στες μεταρ­ρυθ­μί­σεις, με κρι­τή­ριο τη δίκαιη κατα­νο­μή των βαρών και προ­ώ­θη­ση της ανά­πτυ­ξης, με τις κατά το δυνα­τόν λιγό­τε­ρες υφε­σια­κές επιπτώσεις.
  • Ισχυ­ρό, εμπρο­σθο­βα­ρές, ανα­πτυ­ξια­κό πρό­γραμ­μα, πρω­τί­στως για την κατα­πο­λέ­μη­ση της ανερ­γί­ας και την ενθάρ­ρυν­ση της επιχειρηματικότητας.
  • Δέσμευ­ση για την έναρ­ξη ουσια­στι­κής συζή­τη­σης ως προς την αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος της βιω­σι­μό­τη­τας του ελλη­νι­κού δημό­σιου χρέους.

Άμε­ση προ­τε­ραιό­τη­τα απο­τε­λεί η απο­κα­τά­στα­ση της ρευ­στό­τη­τας στο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα, σε συνεν­νό­η­ση με την ΕΚΤ.

Ο Πρω­θυ­πουρ­γός δεσμεύ­θη­κε να ενη­με­ρώ­σει τους Πολι­τι­κούς Αρχη­γούς, αμέ­σως μετά την προ­σε­χή Σύνο­δο Κορυ­φής, για τα πρώ­τα συμπε­ρά­σμα­τα που θα εξα­χθούν και για την εν γένει πορεία των διαπραγματεύσεων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο