Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΚΕ: Για την Εργατική Πρωτομαγιά του 2024

1.

Τιμά­με την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, 138 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση των εργα­τών στο Σικά­γο το 1886, πρω­το­στα­τώ­ντας στην οργά­νω­ση του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων για δου­λειά και ζωή με δικαιώ­μα­τα, για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας, με βάση τις δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μας.

Η Πρω­το­μα­γιά είναι ο φωτει­νός φάρος της ασυμ­βί­βα­στης ταξι­κής πάλης, μέρα — ορό­ση­μο στον αδιά­κο­πο αγώ­να των κατα­πιε­σμέ­νων απέ­να­ντι στους εκμε­ταλ­λευ­τές τους, απέ­να­ντι σε όσους τους κατα­δι­κά­ζουν στη φτώ­χεια και την ανέ­χεια, στην προ­σφυ­γιά και τους πολέμους.

Αυτόν τον αγώ­να, για να παύ­σει η εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, τον έδω­σε και τον δίνει η εργα­τι­κή τάξη της χώρας μας, θυσιά­ζο­ντας ακό­μη και τα καλύ­τε­ρα παι­διά της, τους αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης.

Εξάλ­λου, φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 80 χρό­νια από την Πρω­το­μα­γιά του 1944, εκεί­νο το πρω­ι­νό της Δευ­τέ­ρας που τα γερ­μα­νι­κά καμιό­νια διέ­σχι­σαν αξη­μέ­ρω­τα την Αθή­να απ’ το Χαϊ­δά­ρι προς την Και­σα­ρια­νή. Εκεί, στο Θυσια­στή­ριο της Λευ­τε­ριάς, γρά­φτη­κε μία από τις πιο λαμπρές και ηρω­ι­κές σελί­δες στην Ιστο­ρία του εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, με την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών από τους Γερ­μα­νούς κατακτητές.

Δεν ήταν τυχαία ούτε η σύν­θε­ση των εκτε­λε­σθέ­ντων ούτε η μέρα που επι­λέ­χτη­κε ούτε ο τόπος της εκτέ­λε­σης. Πρώ­τη Μάη, παγκό­σμια μέρα της εργα­τι­κής τάξης, επέ­λε­ξαν να εκτε­λέ­σουν 200 πρω­το­πό­ρους αγω­νι­στές — κομ­μου­νι­στές, στις γει­το­νιές που απο­τε­λού­σαν προ­μα­χώ­νες του αντι­στα­σια­κού αγώνα.

Το αίμα των 200 κομ­μου­νι­στών, που εκτε­λέ­στη­καν στην Και­σα­ρια­νή, οι εκτε­λέ­σεις με τον ήλιο ψηλά, φωτί­ζουν έως σήμε­ρα τον ηρω­ι­σμό, το θάρ­ρος, την τόλ­μη, το μεγα­λείο των κομ­μου­νι­στών μπρο­στά στις πολε­μι­κές μηχα­νές του ιμπεριαλισμού.

2.

Το μήνυ­μα αυτό είναι επί­και­ρο όσο ποτέ, για­τί η φετι­νή Πρω­το­μα­γιά βρί­σκει τους λαούς να ματώ­νουν, όχι μόνο στους χώρους της εκμε­τάλ­λευ­σης, αλλά και στα πεδία των μαχών, για τα κέρ­δη των λίγων. Στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας που μαί­νε­ται εδώ και πάνω από δύο χρό­νια στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και τη Μέση Ανα­το­λή, σε δεκά­δες ακό­μα πολε­μι­κές εστί­ες και συγκρού­σεις σε ολό­κλη­ρο τον πλανήτη.

Ο λαός της Παλαι­στί­νης, που βιώ­νει μια απάν­θρω­πη κατο­χή εδώ και δεκα­ε­τί­ες, γίνε­ται από τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη θύμα μιας εγκλη­μα­τι­κής επι­χεί­ρη­σης γενο­κτο­νί­ας από το κρά­τος — δολο­φό­νο Ισρα­ήλ, το οποίο στη­ρί­ζουν ξεδιά­ντρο­πα οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και φυσι­κά η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και όλα τα κόμ­μα­τα της αστι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στη χώρα μας.

Πίσω από την «ομερ­τά» όλων των άλλων κομ­μά­των για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις που αφο­ρούν την εμπλο­κή της χώρας μας, κρύ­βε­ται η συμ­φω­νία τους, η πλή­ρης «ευθυ­γράμ­μι­ση» με τις επι­διώ­ξεις και τους σχε­δια­σμούς του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­στι­κού άξονα.

Ολοι τους συμ­φω­νούν με τη μετα­τρο­πή της χώρας σε μια απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση, με τη διά­θε­ση όλων των λιμε­νι­κών υπο­δο­μών της χώρας για τη διεκ­πε­ραί­ω­ση πολε­μι­κού εξο­πλι­σμού, με την απο­στο­λή όπλων και πυρο­μα­χι­κών που έχει χρυ­σο­πλη­ρώ­σει ο ελλη­νι­κός λαός στο καθε­στώς του Ζελέν­σκι, με την παρου­σία της φρε­γά­τας «Υδρα» στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και την εμπλο­κή της — πλέ­ον — και σε πολε­μι­κά επεισόδια.

Η φετι­νή απερ­γία της 1ης Μάη απο­κτά εκ των πραγ­μά­των έντο­νο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό και αντι­πο­λε­μι­κό στίγ­μα και μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό βήμα κατα­δί­κης των εγκλη­μά­των του καπι­τα­λι­σμού, της πολι­τι­κής της εμπλο­κής της χώρας μας, σε συνέ­χεια των μαζι­κών αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων που έχουν προη­γη­θεί στην Ελλά­δα και διεθνώς.

3.

138 χρόνια μετά την Πρωτομαγιά του 1886, με κύριο αίτημα τότε την καθιέρωση του 8ωρου, ο αγώνας για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, για δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, είναι πιο αναγκαίος από ποτέ.
Στην «ΕΕ της ευημερίας», τον 21ο αιώνα, για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων κατεδαφίζονται εργατικά δικαιώματα, δυναμώνει η εκμετάλλευση και επιστρέφει ο «μεσαίωνας» στις εργασιακές σχέσεις, στο ωράριο, στους μισθούς!

Οι μύθοι γύρω από την τάχα «προ­στα­τευ­τι­κή ΕΕ», που είναι κατα­φύ­γιο των λαών, έχουν «γκρε­μι­στεί» προ πολ­λού. Πίσω από όλα τα αδιέ­ξο­δα του λαού μας, από τα κύμα­τα των ανα­τι­μή­σε­ων και το «τσου­νά­μι» της ακρί­βειας που κατα­τρώ­ει τους μισθούς και το λαϊ­κό — εργα­τι­κό εισό­δη­μα, πίσω από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας και της Παι­δεί­ας, πίσω από τα επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία και τους πλει­στη­ρια­σμούς λαϊ­κών σπι­τιών από funds και αρπα­χτι­κά, βρί­σκο­νται η πολι­τι­κή, οι απο­φά­σεις και οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, που συν­δια­μορ­φώ­νουν, υλο­ποιούν και εξει­δι­κεύ­ουν οι κυβερ­νή­σεις όλων των «χρω­μά­των» σε κάθε κρά­τος — μέλος.

Οι Οδη­γί­ες της ΕΕ είναι αυτές που έχουν «εντα­φιά­σει» τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις και τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, που έχουν γενι­κεύ­σει σε κάθε χώρα τις ελα­στι­κές μορ­φές απα­σχό­λη­σης, που μέσω των «λευ­κών» συμ­βά­σε­ων («mini jobs», συμ­βά­σεις μιας μέρας, συμ­βά­σεις «μηδε­νι­κών ωρών») έχουν δημιουρ­γή­σει μια «εργα­σια­κή ζού­γκλα» προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Οι Οδη­γί­ες της ΕΕ είναι αυτές που έχουν επα­να­φέ­ρει την εργα­σία από το πρωί ως το βρά­δυ, την απλή­ρω­τη υπε­ρω­ρία και με τη «βού­λα» του νόμου. Εχουν μετα­τρέ­ψει την Ασφά­λι­ση και τον συσ­σω­ρευ­μέ­νο κόπο και ιδρώ­τα των εργα­ζο­μέ­νων σε ατο­μι­κό ρίσκο στα νύχια των χρηματιστηρίων.

Αυτές τις Οδη­γί­ες τις έχουν ψηφί­σει, στην πλειο­ψη­φία τους, «παρέα» η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλη­νι­κή Λύση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και στη συνέ­χεια τις ψηφί­ζουν και στην ελλη­νι­κή Βου­λή. Μόνο το ΚΚΕ, με την Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του Ομά­δα, τις έχει απο­κα­λύ­ψει, τις έχει αντι­πα­λέ­ψει, έχει προει­δο­ποι­ή­σει τον λαό και το εργα­τι­κό κίνη­μα για κάθε αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη, απο­τρέ­πο­ντας τους αιφνιδιασμούς.

4.

Τη φετι­νή Πρω­το­μα­γιά πρέ­πει να ακου­στεί και πάλι δυνα­τά το σύν­θη­μα που έχει συνε­νώ­σει όλους τους μεγά­λους αγώ­νες των τελευ­ταί­ων ετών στη χώρα μας: Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας! Όσο το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος θα απο­τε­λεί το κρι­τή­ριο της ανά­πτυ­ξης, τόσο θα υπάρ­χουν πόλε­μοι, δυστυ­χία, προ­σφυ­γι­κές ροές, φτώ­χεια, μισθοί που θα εξα­ντλού­νται στο 15ήμερο, ανερ­γία και μισή ζωή, εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, κάθε λογής εγκλήματα.

Η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των, που κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν τη χώρα, για να κου­κου­λω­θούν οι ευθύ­νες και τα πραγ­μα­τι­κά αίτια που οδή­γη­σαν στο έγκλη­μα των Τεμπών και άλλα εγκλή­μα­τα σε βάρος του λαού, για να συγκα­λυ­φθεί η ιεράρ­χη­ση του κέρ­δους πάνω από την ασφά­λεια και την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, δεν πέρα­σε και δεν θα περάσει!

Τα κέρ­δη είναι αυτά που καθο­ρί­ζουν σήμε­ρα τους όρους ασφά­λειας και προ­στα­σί­ας της εργα­σί­ας στους εργα­σια­κούς χώρους, δημιουρ­γώ­ντας ένα πραγ­μα­τι­κό «ναρ­κο­πέ­διο» για τους εργα­ζό­με­νους. Κάθε μέρα συμ­βαί­νει και ένα νέο έγκλη­μα στους χώρους δου­λειάς, με εκα­το­ντά­δες νεκρούς και σακα­τε­μέ­νους εργά­τες μόνο τους τελευ­ταί­ους μήνες.

Η προ­στα­σία των κερ­δών και η σχέ­ση κόστους — οφέ­λους, οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις βασι­κών τομέ­ων της κοι­νω­νι­κής ζωής είναι αυτά που σήμε­ρα απο­τε­λούν το έδα­φος για τις ελλεί­ψεις στην πολι­τι­κή προ­στα­σία, για την απου­σία εξει­δι­κευ­μέ­νου ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού και εξο­πλι­σμού. Είναι ο λόγος που ο λαός μας αισθά­νε­ται ανα­σφά­λεια και κίν­δυ­νο στις φωτιές, στις πλημ­μύ­ρες, στους σεισμούς.

5.

Η καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία και οι κυβερ­νή­σεις της δεν είναι παντο­δύ­να­μες. Οι ζωντα­νές δυνά­μεις του κινή­μα­τος, οι εργα­ζό­με­νοι και τα συν­δι­κά­τα που κοντρά­ρο­νται καθη­με­ρι­νά σε κλά­δους και χώρους δου­λειάς, οι αγρό­τες και μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες που αγω­νί­ζο­νται για την επι­βί­ω­σή τους, το κίνη­μα της νεο­λαί­ας δεί­χνουν τον δρό­μο της ελπί­δας και της σύγκρου­σης, την ανα­γκαιό­τη­τα της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας. Απο­τε­λούν την πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στη χώρα. Εκεί κατέ­θε­σε και θα συνε­χί­σει να κατα­θέ­τει όλες του τις δυνά­μεις το ΚΚΕ.

Κανείς δεν θα λύσει τα προ­βλή­μα­τα που έχει δημιουρ­γή­σει στους εργα­ζό­με­νους η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή αν δεν οργα­νω­θεί μαζι­κός, απο­φα­σι­στι­κός αγώ­νας απέ­να­ντι στο αστι­κό κρά­τος, στην ΕΕ και τη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία. Η καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα δεν έχει τέλος, αν δεν την στα­μα­τή­σου­με με τον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να, με τη συνει­δη­τή από­φα­σή μας να την ανα­τρέ­ψου­με, με το δυνά­μω­μα της αλλη­λεγ­γύ­ης σε όποιον αντιστέκεται!

Η πραγ­μα­τι­κή και η ρεα­λι­στι­κή διέ­ξο­δος προς όφε­λος του λαού βρί­σκε­ται στην πολι­τι­κή και το ανα­τρε­πτι­κό Πρό­γραμ­μα του ΚΚΕ. Με τον λαό ιδιο­κτή­τη του πλού­του που παρά­γει, σε μια κοι­νω­νία που δεν θα δου­λεύ­ει για τα κέρ­δη, αλλά για την κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών, απαλ­λαγ­μέ­νη από τις επι­κίν­δυ­νες δεσμεύ­σεις στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Σήμε­ρα υπάρ­χουν όλες οι ανα­γκαί­ες υλι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία, για μειω­μέ­νο ωρά­ριο με 5ήμερο — 7ωρο — 35ωρο, για απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν παρο­χές στην Υγεία και την Παι­δεία. Υπάρ­χουν δυνα­τό­τη­τες για φτη­νή και ασφα­λή λαϊ­κή στέ­γη, δωρε­άν και ποιο­τι­κή πρό­σβα­ση στον Πολι­τι­σμό, στον αθλη­τι­σμό, για μισθούς, συντά­ξεις και κοι­νω­νι­κές παρο­χές που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στο ύψος των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών αναγκών.

Οι εργα­τι­κοί αγώ­νες των τελευ­ταί­ων ετών, σε πολ­λές χώρες της ΕΕ και όχι μόνο, τα εκα­τομ­μύ­ρια που βγή­καν στους δρό­μους, από την πλα­τεία της Βαστί­λης στο Παρί­σι μέχρι την πύλη του Βραν­δεμ­βούρ­γου στο Βερο­λί­νο, κάνουν τα ψεύ­τι­κα συν­θή­μα­τα της ΕΕ των λόμπι και των μονο­πω­λια­κών ομί­λων να «ξεθω­ριά­ζουν» ακό­μα περισ­σό­τε­ρο και παράλ­λη­λα δεί­χνουν τον δρό­μο της ελπί­δας. Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη θα απο­τε­λέ­σει το καλύ­τε­ρο μήνυ­μα ενδυ­νά­μω­σης αυτής της ελπί­δας, που θα φτά­σει και θα ακου­στεί δυνα­τά σε όλη την Ευρώπη.

Με την εργα­τι­κή τάξη μπρο­στά, με κοι­νω­νι­κή — λαϊ­κή συμ­μα­χία, προ­χω­ρά­με με αισιο­δο­ξία και το βλέμ­μα στο μέλ­λον, για τη μεγά­λη υπό­θε­ση της απε­λευ­θέ­ρω­σης των εργα­τών και των κατα­πιε­σμέ­νων από τις αλυ­σί­δες της εκμε­τάλ­λευ­σης! Για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσιαλισμού!

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024: Όλοι την Τετάρ­τη στην απερ­γία, όλοι στις πρω­το­μα­γιά­τι­κες συγκεντρώσεις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο