Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΝΕ για τις ΕΚΛΟΓΕΣ: «Μην τους αφήσεις να “αναπνεύσουν”- ΤΩΡΑ ΚΚΕ για να “ανασάνουμε” εμείς»

«Μην τους αφή­σεις να “ανα­πνεύ­σουν”. ΤΩΡΑ ΚΚΕ για να “ανα­σά­νου­με” εμείς», είναι το μήνυ­μα που απευ­θύ­νει η ΚΝΕ, η οποία δια­κι­νεί τετρα­σέ­λι­δή ανα­κοί­νω­σή για τις εκλο­γές. Καλεί τις νέες και τους νέους να πούν απο­φα­σι­στι­κά: «#Τώρα ΚΚΕ», για «να δυνα­μώ­σει η μονα­δι­κή φωνή που αντι­πα­λεύ­ει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και την πολι­τι­κή που μας κλέ­βει το μέλ­λον. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη μαχη­τι­κή και ανυ­πό­τα­κτη ψήφος».

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΚΝΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ, όχι μόνο δεν έλει­ψε από κανέ­ναν αγώ­να του λαού και της νέας γενιάς, αλλά ήταν στην πρώ­τη γραμ­μή της μάχης, παί­ζο­ντας πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο σε κάθε στιγ­μή αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης. Στα­θε­ρά το ΚΚΕ έφερ­νε μέσα στη Βου­λή τις διεκ­δι­κή­σεις της νέας γενιάς, των φοι­τη­τών, των μαθη­τών, των σπου­δα­στών ΙΕΚ. Αυτός ο δρό­μος της ανυ­πο­χώ­ρη­της σύγκρου­σης είναι ο μονα­δι­κός που μπο­ρεί να φέρει νικη­φό­ρους αγώ­νες για τον λαό και τη νεολαία.

ΚΚΕ, δύναμη μάχης, αλήθειας και ανατροπής: Αυτοί είμαστε!

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ για να δυσκο­λέ­ψου­με κι άλλο αυτούς που μας συν­θλί­βουν τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα. Η ψήφος στο ΚΚΕ απα­ντά­ει στο μόνο πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα: Θα δυνα­μώ­σουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δηλα­δή τα κόμ­μα­τα που θα σχη­μα­τί­σουν άλλη μία αντι­λαϊ­κή, εχθρι­κή κυβέρ­νη­ση ή θα δυνα­μώ­σει ο λαός και το κίνη­μά του την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών; Εδώ η απά­ντη­ση είναι καθα­ρή: Δυνα­τός ο λαός θα είναι μόνο με δυνα­τό ΚΚΕ. Με δυνα­τό το κίνη­μα που θα δυσκο­λεύ­ει κυβερ­νή­σεις, θα ανα­τρέ­πει τους σχε­δια­σμούς τους, θα στα­μα­τά αντι­δρα­στι­κούς νόμους, θα παλεύ­ει να απο­σπά «ανά­σες» ανα­κού­φι­σης και κατα­κτή­σεις. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση η ψήφος στο ΚΚΕ είναι εγγύ­η­ση. Δε θα βγει στο “παζά­ρι” για κυβερ­νη­τι­κές καρέ­κλες. Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ θα “κατα­τε­θεί” στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες για τα συμ­φέ­ρο­ντα της νέας γενιάς, μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή.

2004–2009: Κυβέρ­νη­ση ΝΔ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Κ. Καρα­μαν­λή. Επί θητεί­ας του, το 2008, δολο­φο­νεί­ται εν ψυχρώ ο 15χρονος Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λος από αστυνομικό.

2009–2011: Κυβέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Γ. Α. Παπαν­δρέ­ου. Το 2010, από το Καστε­λό­ρι­ζο, ανα­κοί­νω­σε την υπο­γρα­φή του 1ου μνη­μο­νί­ου, με το οποίο μειώ­θη­κε ο κατώ­τε­ρος μισθός, αυξή­θη­καν τα όρια απο­λύ­σε­ων κ.ά.

2011–2012: Συγκυ­βέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ με την ανά­θε­ση της πρω­θυ­πουρ­γί­ας στον τρα­πε­ζί­τη Λ. Παπα­δή­μο. Ψήφι­σαν το 2ο μνη­μό­νιο, που περιε­λάμ­βα­νε μεί­ω­ση του κατώ­τε­ρου μισθού στα 586 €, περι­κο­πές σε υγεία και παι­δεία κ.ά.

2012–2015: Συγκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Αντ. Σαμα­ρά. Ψήφι­σαν νέα αύξη­ση των ορί­ων συντα­ξιο­δό­τη­σης, περι­κο­πές σε μισθούς και κοι­νω­νι­κές δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, διευ­κό­λυν­ση απολύσεων.

2015–2019: Συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ με τους ακρο­δε­ξιούς ΑΝΕΛ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Αλ. Τσί­πρα. Μετέ­τρε­ψε το ”ΟΧΙ” του δημο­ψη­φί­σμα­τος σε ”ΝΑΙ”, ψηφί­ζο­ντας το 3ο μνη­μό­νιο με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ κ.ά., που περιε­λάμ­βα­νε αύξη­ση φόρων, μειώ­σεις συντά­ξε­ων, ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις κ.ά. Εγκαι­νί­α­σε τον “στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο Ελλά­δας-ΗΠΑ” επε­κτεί­νο­ντας την αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή παρου­σία στην Ελλά­δα, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ.

2019–2023: Κυβέρ­νη­ση ΝΔ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Κ. Μητσο­τά­κη. Συνέ­χι­σε το αντι­λαϊ­κό έργο των προη­γού­με­νων, θεσπί­ζο­ντας τη 10ωρη εργα­σία και τις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, εφαρ­μό­ζο­ντας το υπερ­μνη­μό­νιο του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ, που ενι­σχύ­ει τους δήθεν «πρά­σι­νους» επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, εκτο­ξεύ­ο­ντας την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για τον λαό. Δέσμευ­σε περαι­τέ­ρω τη χώρα στους επι­κίν­δυ­νους ΝΑΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σε το 50% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το 70% των νομο­σχε­δί­ων της ΝΔ.

Πλέ­ον ξέρου­με καλά ότι κάθε νέα κυβέρ­νη­ση παίρ­νει τη σκυ­τά­λη από την προη­γού­με­νη και συνε­χί­ζει στην ίδια επι­κίν­δυ­νη ρότα. Η κοι­νή τους στρα­τη­γι­κή απο­τυ­πώ­νε­ται στις δεσμεύ­σεις τους στην πολε­μι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των μνη­μο­νί­ων, της δια­φθο­ράς, της κατα­στο­λής και των στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, στα δεκά­δες νομο­σχέ­δια που ψηφί­ζουν μαζί ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στη Βου­λή, στη «σύμπλευ­ση στα σημα­ντι­κά» που πλέ­ον την ομο­λο­γούν κυνι­κά τα στε­λέ­χη της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Μην ψάχνεις διαφορές, κάνε τη διαφορά!

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ για να κάνου­με αυτό που δεν περι­μέ­νουν! Ας σκε­φτού­με, τι είναι αυτό που τρο­μά­ζει πραγ­μα­τι­κά το σύστη­μα; Η υπερ­ψή­φι­ση κομ­μά­των που έχουν δεσμευ­τεί για τη συνέ­χι­ση της πολι­τι­κής που αφή­νει ανέγ­γι­χτο το σύστη­μα που γεν­νά την εκμε­τάλ­λευ­ση, τη φτώ­χεια, τους πολέ­μους, που διευ­ρύ­νει τις ανι­σό­τη­τες ή η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ που αντι­μά­χε­ται τη ρίζα των προ­βλη­μά­των, βάζει στο στό­χα­στρο του αγώ­να τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, που είναι η εξου­σία των λίγων και οι κυβερ­νή­σεις που τους υπηρετούν;

Χαρα­κτη­ρι­στι­κές δηλώ­σεις ολι­γαρ­χών που απο­δει­κνύ­ουν ότι οι κυβερ­νή­σεις στο πλαί­σιο αυτού του συστή­μα­τος είναι όργα­να των εφο­πλι­στών, των βιο­μη­χά­νων, των τρα­πε­ζι­τών και των κερ­δών τους:

”Θερ­μές ευχα­ρι­στί­ες στις τρεις κυβερ­νή­σεις των πρω­θυ­πουρ­γών Αντώ­νη Σαμα­ρά, Αλέ­ξη Τσί­πρα και Κυριά­κου Μητσο­τά­κη” (σ.σ. για την επέν­δυ­ση του Ελλη­νι­κού). Σπ. Λάτσης, εφο­πλι­στής, τρα­πε­ζί­της, μεγι­στά­νας της πετρελαιαγοράς.

”Η ναυ­τι­λία δε χρειά­ζε­ται την κυβέρ­νη­ση, το υπουρ­γείο και τον πρω­θυ­πουρ­γό. Έχουν χεσμέ­νο τον πρω­θυ­πουρ­γό”. Π. Λασκα­ρί­δης, εφοπλιστής.

”Με τα λεφτά μου είσα­στε βου­λευ­τές” (σ.σ. απευ­θυ­νό­με­νος σε βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ). Χρ. Καλο­γρί­τσας, μεγαλοεργολάβος.

Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντι­συ­στη­μι­κή, ανα­τρε­πτι­κή και ξεκά­θα­ρη ψήφος! Για­τί το ΚΚΕ δεν μπο­ρούν να το βάλουν στο χέρι, να το φέρουν στα μέτρα τους και να το προ­σαρ­μό­σουν στην άθλια κανο­νι­κό­τη­τα της εκμε­τάλ­λευ­σης. Είναι προ­δια­γε­γραμ­μέ­νος ο δρό­μος της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, όποια κόμ­μα­τα κι αν την συγκρο­τή­σουν, όπως κι αν τη βαφτί­σουν. Αυτό που δεν είναι προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο είναι η στά­ση της νεο­λαί­ας και η ψήφος της. Είναι στο χέρι μας να κάνου­με τους φόβους τους πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ! Να τρο­μά­ξουν από ένα ισχυ­ρό, πιο δυνα­τό “αντί­πα­λο δέος”! Να μη συμ­βι­βα­στού­με με το «λίγο», που τελι­κά πάντα οδη­γεί στο ελά­χι­στο. Να διεκ­δι­κή­σου­με ό,τι μας αξί­ζει με οδη­γό τον “ρεα­λι­σμό” των ανα­γκών μας.

ΚΚΕ, η δύναμή σου, ο φόβος τους!

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ για­τί έχει πρό­γραμ­μα εξου­σί­ας-δια­κυ­βέρ­νη­σης, που υπη­ρε­τεί τους πολ­λούς και όχι τους λίγους, σε σύγκρου­ση με τη δικτα­το­ρία της ολι­γαρ­χί­ας του πλούτου.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει με όλες του τις δυνά­μεις να προ­κύ­ψει μία εξου­σία που δε θα έχει καμία σχέ­ση με τη σημε­ρι­νή, μία κυβέρ­νη­ση που δε θα είναι “μία από τα ίδια”.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει για όλα τα προ­βλή­μα­τα της νεο­λαί­ας, για­τί έχει πρό­γραμ­μα και σχέ­διο για να απαλ­λα­γού­με από αυτούς που μας κλέ­βουν τη ζωή. Για­τί έχει πρό­τα­ση διε­ξό­δου, με τον λαό στην εξουσία.

Ο λαός σήμε­ρα μπο­ρεί να ζήσει με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα και ποιό­τη­τα ζωής που αντι­στοι­χεί στον 21ο αιώ­να, στις δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μας. Ο κεντρι­κός σχε­δια­σμός της οικο­νο­μί­ας, η κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία των μέσων παρα­γω­γής, η αξιο­ποί­η­ση του εργα­τι­κού και επι­στη­μο­νι­κού δυνα­μι­κού, η απο­δέ­σμευ­ση από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς μπο­ρούν να απο­γειώ­σουν την ανά­πτυ­ξη της χώρας με κρι­τή­ριο τη δια­σφά­λι­ση της λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας. Η σοσια­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση είναι το πραγ­μα­τι­κά νέο στον 21ο αιώ­να που μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει τα εργα­τι­κά-λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού και της νεολαίας.

ΚΚΕ, για όλα αυτά που θα γίνουν ΜΕ εσένα!»

26 Δεκέμ­βρη, του Πανα­γιώ­τη ράπτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο