Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την Οικονομική Εξόρμηση Νοέμβρη-Δεκέμβρη 2022

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ, τους οπαδούς, τους φίλους και συμπορευόμενους με το Κόμμα, να δώσουμε μαζί τη μάχη για την επιτυχία της Οικονομικής Εξόρμησης Νοέμβρη — Δεκέμβρη 2022.

Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όλη την εργα­τι­κή τάξη, στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και βιο­πα­λαι­στές της πόλης και της υπαί­θρου, στους νέους και τις νέες. Απευ­θυ­νό­μα­στε πλα­τιά στον λαό, που αγω­νιά μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις, παρα­κο­λου­θεί και εκτι­μά τις μαχη­τι­κές θέσεις και τη δρά­ση του ΚΚΕ.

Τους καλούμε να κάνουν το βήμα. Να δυναμώσουν το ΚΚΕ παντού, ενισχύοντας και οικονομικά την καθημερινή του δράση, τη μεγάλη προσπάθεια να αντεπιτεθούμε μαζί στη «βαρυχειμωνιά», που μας ετοιμάζουν οι κυβερνήσεις και η ΕΕ, για να κρατήσουν το κεφάλαιο στη «ζεστασιά» του.

Μαζί θα οργα­νώ­σου­με τον ανα­γκαίο, απο­φα­σι­στι­κό αγώ­να για να υπε­ρα­σπι­στού­με την κατοι­κία, το εισό­δη­μα και τη ζωή των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, ενά­ντια στην ακρί­βεια, στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, στους πλει­στη­ρια­σμούς. Για πραγ­μα­τι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, για την κάλυ­ψη των ζωτι­κών ανα­γκών του λαού και των παι­διών του στην υγεία, στη μόρ­φω­ση, στον πολιτισμό.

Μαζί θα παλέ­ψου­με, για να μην πλη­ρώ­σου­με ξανά για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, τα «ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα» κυβερ­νή­σε­ων και ΕΕ. Να μη ματώ­σου­με άλλο για τα βάρ­βα­ρα σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ με την εμπλο­κή της Ελλά­δας στους αντα­γω­νι­σμούς και τους πολέ­μους τους.

Απέ­να­ντι στη ζοφε­ρή κατά­στα­ση, απο­τε­λούν ανά­σα ελπί­δας και αισιο­δο­ξί­ας οι αγώ­νες και οι μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στη χώρα μας και σε πολ­λές χώρες ενά­ντια στον πόλε­μο και την εμπλο­κή σε αυτόν, ενά­ντια στους υπέ­ρο­γκους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς, ενά­ντια στις συνέ­πειες της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας και ακρί­βειας, ενά­ντια στην προ­σπά­θεια να φορ­τω­θεί, για μια ακό­μη φορά, στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων ο λογα­ρια­σμός του πολέ­μου, των εκα­τέ­ρω­θεν κυρώ­σε­ων, της πολύ­πλευ­ρης στή­ρι­ξης του κεφαλαίου.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ είναι συμ­βο­λή στη λαϊ­κή πάλη, για να πλη­θύ­νουν οι εστί­ες αγώ­να σε όλη την Ελλά­δα, σε ένα πανελ­λα­δι­κό «ποτά­μι» εργα­τι­κήςλαϊ­κής αντε­πί­θε­σης, που δεν θα εγκλω­βί­ζε­ται στις «συμπλη­γά­δες» των αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων, αλλά θα ανοί­ξει τον δρό­μο της ανα­τρο­πής.

Είναι συμβολή για να έχει το ΚΚΕ δυνατές ρίζες και δύναμη ο λαός.

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ γίνε­ται «όπλο» του λαού, για να δώσου­με με επι­τυ­χία όλες τις μάχες, να αλλά­ξουν οι συσχε­τι­σμοί παντού, από τα σωμα­τεία και τους συλ­λό­γους έως τις βου­λευ­τι­κές και δημο­τι­κές — περι­φε­ρεια­κές εκλογές.

Για να αντι­με­τω­πί­σου­με νικη­φό­ρα την κατα­στο­λή, τις παρα­κο­λου­θή­σεις, τη χει­ρα­γώ­γη­ση. Να μην περά­σουν η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός, οι αντι­δρα­στι­κές και αντιε­πι­στη­μο­νι­κές ιδέ­ες και θεω­ρί­ες. Να μην τολ­μή­σουν να ξεμυ­τί­σουν που­θε­νά οι ναζί — φασί­στες με τις απάν­θρω­πες θέσεις και οργα­νώ­σεις τους. Να αντι­πα­λέ­ψου­με τη σάπια ιδε­ο­λο­γία, τα σάπια πρό­τυ­πα και θεω­ρί­ες του συστήματος.

ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

Για να φωτί­σει «το μεγά­λο, το ωραίο και το συγκλο­νι­στι­κό» το νου και την καρ­διά μας. Ο Σοσια­λι­σμός. Η μόνη απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να. Να γίνει και η ΚΝΕ με το 13ο Συνέ­δριό της ΔΥΝΑΤΗ ΠΑΝΤΟΥ. Η σπί­θα που θα κάνει τα σκο­τά­δια φως!

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ είναι «οξυ­γό­νο» για τη διε­θνι­στι­κή δρά­ση του Κόμ­μα­τος, για να δυνα­μώ­σουν η αλλη­λεγ­γύη και κοι­νή πάλη των λαών απέ­να­ντι στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τον πόλε­μο, τα ελπι­δο­φό­ρα μηνύ­μα­τα που στέλ­νουν εργα­τι­κοί αγώ­νες από την Ευρώ­πη και όλο τον κόσμο.

Με τις προ­σφο­ρές, τα «κόκ­κι­να μερο­κά­μα­τα», με την πλα­τιά οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση και συζή­τη­ση, την ευγε­νή άμιλ­λα θα δώσου­με ξανά απά­ντη­ση στην επί­θε­ση που εξα­πο­λύ­ει το σύστη­μα, με τη συκο­φα­ντία, τον αντι­κομ­μου­νι­σμό αλλά και με την αντι­δρα­στι­κή νομο­θε­σία για τα οικο­νο­μι­κά των κομμάτων.

Είμα­στε αισιό­δο­ξοι! Θα δώσου­με τη μάχη με σχέ­διο, όλοι μαζί, μέλη, οπα­δοί και φίλοι με αυτα­πάρ­νη­ση, μαχη­τι­κό πνεύ­μα και σιγουριά.

Με τη στή­ρι­ξη του εργα­ζό­με­νου λαού και της νέας γενιάς θα κατα­φέ­ρου­με να πετύ­χου­με τους στό­χους μας!

Οι δεσμοί του ΚΚΕ με τον λαό είναι δεσμοί αγώ­νων, θυσιών και αλλη­λεγ­γύ­ης. Να τους διευ­ρύ­νου­με, να τους κάνου­με πιο γερούς, για να δώσου­με με επι­τυ­χία τις μεγά­λες μάχες που είναι μπρο­στά μας.

ΑΘΗΝΑ 21/10/2022
Η ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο