Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για τη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΚΕ του ΚΚΕ για τη Διε­θνή Ημέ­ρα Αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό, στις 29 Νοέμ­βρη, σημειώνει:

«Με την ευκαι­ρία της Διε­θνούς Ημέ­ρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό το ΚΚΕ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή του στον συνε­χι­ζό­με­νο δίκαιο αγώ­να των Παλαι­στι­νί­ων για πάνω από 70 χρό­νια. Ο πολύ­χρο­νος και ηρω­ι­κός αγώ­νας του λαού της Παλαι­στί­νης, παρά τον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό δύνα­μης, εμπνέ­ει τη δίκαιη λαϊ­κή πάλη σε όλον τον κόσμο.

Η μεθο­δευ­μέ­νη δια­χρο­νι­κή στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και της ΕΕ στο Ισρα­ήλ, σε βάρος των δικαιω­μά­των του παλαι­στι­νια­κού λαού, συμ­βάλ­λει στην όξυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας του ισραη­λι­νού κρά­τους στην Παλαι­στί­νη και ευρύ­τε­ρα στην περιοχή.

Free Παλαιστίνη

Η πρό­σφα­τηνομι­μο­ποί­η­ση των εβραϊ­κών εποι­κι­σμών στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη από τον Αμε­ρι­κα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Μάικ Πομπέο, μαζί με μια σει­ρά απο­φά­σε­ων της κυβέρ­νη­σης Τραμπ, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή τη μετα­φο­ρά της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας από το Τελ Αβίβ στην Ιερου­σα­λήμ, προ­στί­θε­νται στον χαρα­κτη­ρι­σμό του Ισρα­ήλ ως του “πιο ισχυ­ρού συμ­μά­χου των ΗΠΑ στην περιο­χή” και δεί­χνουν τη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ που παρέ­χει συνο­λι­κά η αστι­κή τάξη των ΗΠΑ. Σε ανά­λο­γη πορεία κινεί­ται η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις των χωρών της, παρά επι­μέ­ρους ελιγ­μούς και δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις που “θολώ­νουν τα νερά”, αλλά δεν αλλά­ζουν την κύρια κατεύ­θυν­ση στή­ρι­ξης της ισραη­λι­νής επιθετικότητας.

Η ορμη­τι­κή βια­σύ­νη των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στη διευ­θέ­τη­ση του παλαι­στι­νια­κού προ­βλή­μα­τος είναι μέρος της μεγά­λης “εικό­νας” της έντα­σης και όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών των αστι­κών τάξε­ων και ενερ­γεια­κών μεγα­θη­ρί­ων που συγκρού­ο­νται στην περιο­χή και έχουν προ­κα­λέ­σει μεγά­λες αιμα­το­χυ­σί­ες στους λαούς της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, της Συρί­ας, της Λιβύ­ης, της Υεμέ­νης κ.ά.

✔️  Σήμερα, εκτός της κατοχής εδαφών της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Συρίας από το κράτος του Ισραήλ, έχει προστεθεί και η κατοχή συριακών εδαφών από την Τουρκία και τις ΗΠΑ, καθώς και η στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή πολλών άλλων δυνάμεων.

ΗΠΑ και ΕΕ δεν “απο­σύ­ρο­νται”, δεν παραι­τού­νται και απερ­γά­ζο­νται συνε­χώς νέα σχέ­δια ενί­σχυ­σης της γεω­πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής τους στην περιο­χή, αξιο­ποιώ­ντας όχι μόνον το Ισρα­ήλ, αλλά και άλλα καθε­στώ­τα-συμ­μά­χους τους, σε δια­πά­λη με ισχυ­ρές αντα­γω­νι­στι­κές δυνάμεις.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, “βαδί­ζο­ντας στα χνά­ρια” της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ, αρνεί­ται να ανα­γνω­ρί­σει ουσια­στι­κά και πραγ­μα­τι­κά το κρά­τος της Παλαι­στί­νης, προ­χω­ρά στην εγκλη­μα­τι­κή διεύ­ρυν­ση και εμβά­θυν­ση των σχέ­σε­ων με το Ισρα­ήλ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας, που ψευ­δώς την παρου­σιά­ζει στο λαό μας ως “λύση” για την ασφά­λεια και την ειρή­νη ένα­ντι της επι­θε­τι­κό­τη­τας της αστι­κής τάξης της ΝΑΤΟι­κής συμ­μά­χου Τουρκίας.

Free Παλαιστίνη

✔️   Ο δίκαιος αγώνας του λαού της Παλαιστίνης μπορεί να βρει τη δικαίωση μέσα από τη συνέχιση της ανυπότακτης πάλης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων της περιοχής, με την ενίσχυση ταυτόχρονα της διεθνιστικής αλληλεγγύης και δράσης.

Το ΚΚΕ καλεί τον εργα­ζό­με­νο λαό να αψη­φή­σει τον σημε­ρι­νό αρνη­τι­κό διε­θνή συσχε­τι­σμό δύνα­μης και να συνε­χί­σει ακό­μη πιο ενερ­γά την έκφρα­ση της πολύ­μορ­φης αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό, κατα­δι­κά­ζο­ντας τα καθη­με­ρι­νά εγκλή­μα­τα της ισραη­λι­νής κατο­χής σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων. Για:

  • Τον τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής και των συνε­πειών της.
  • Τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ στα σύνο­ρα του 1967, με τον λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του.
  • Το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ
  • Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο