Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ 🎈Εκδήλωση για την αποκάλυψη του μνημείου στις 12 Οκτωβρίου στη Γυάρο — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

📍 «Μόνες περγαμηνές μας: τρεις λέξεις: Μακρόνησος, Γυάρος και Λέρος.
📍 Κι αν αδέξιοι μια μέρα σάς φανούν οι στίχοι μας, θυμηθείτε μονάχα πως γραφτήκαν κάτω απ’ τη μύτη των φρουρών, και με τη λόγχη πάντα στο πλευρό μας»

Γιάν­νης Ρίτσος

Η «ρωγμή» του γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά

Η «ρωγ­μή» του γλύ­πτη Αντώ­νη Μυρωδιά


📍 Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει ότι οι εργασίες για την τοποθέτηση μνημείου στη Γυάρο, με την ευκαιρία των 100 χρόνων του ΚΚΕ, βρίσκονται στην τελική ευθεία 📌

Με την ακού­ρα­στη προ­σπά­θεια των συντρό­φων μας και τη συμ­βο­λή πολ­λών ακό­μα ανθρώ­πων καλής θέλη­σης, είμα­στε σε θέση να οργα­νώ­σου­με εκδή­λω­ση για την απο­κά­λυ­ψη του μνη­μεί­ου στις 12 Οκτω­βρί­ου, ημέ­ρα Σάβ­βα­το. Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας. 

Η τοπο­θέ­τη­ση του μνη­μεί­ου και η πραγ­μα­το­ποί­η­ση της εκδή­λω­σης απο­τε­λεί ελά­χι­στο φόρο τιμής σε όλους όσοι φυλα­κί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν ή άφη­σαν τη ζωή τους σ’ αυτό το μαρ­τυ­ρι­κό νησί κατα­με­σής του Αιγαίου.

Για την επί­σκε­ψη στη Γυά­ρο οργα­νώ­νε­ται απο­στο­λή, που θα ανα­χω­ρή­σει από το λιμά­νι του Λαυρίου.

Οι θέσεις είναι περιο­ρι­σμέ­νες και θα τηρη­θεί αυστη­ρά σει­ρά, με προ­τε­ραιό­τη­τα στους αγω­νι­στές που εξο­ρί­στη­καν ή φυλα­κί­στη­καν στο «θανα­το­νή­σι», καθώς και στις οικο­γέ­νειές τους.

Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής γίνο­νται μέσω των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων ως και τη Δευ­τέ­ρα 07/10/2019 (πλη­ρο­φο­ρί­ες: Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής 210 52 82 607, ώρες: 10.00–17.00).


gif Banner Γυάρος


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο