Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ: Για την Οικονομική Εξόρμηση Νοέμβρη — Δεκέμβρη 2019

Εργα­ζό­με­νοι, εργα­ζό­με­νες, νέοι και νέες,

το ΚΚΕ στηρίζεται από το λαό !!📍 Σας καλούμε να συμβάλετε στην επιτυχία της Οικονομικής Εξόρμησης του ΚΚΕ το Νοέμβρη — Δεκέμβρη 2019 📌

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, χιλιά­δες φίλοι του, συνερ­γα­ζό­με­νοι με το Κόμ­μα, δώσα­με μαζί αλλε­πάλ­λη­λες και δύσκο­λες μάχες, για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και το δυνά­μω­μα του ΚΚΕ παντού, σε όλους τους χώρους δου­λειάς και στις περιο­χές της Ελλά­δας. Ιδιαί­τε­ρα οι εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις είχαν σοβα­ρές απαι­τή­σεις και σε οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο, γέν­νη­σαν μεγά­λες οικο­νο­μι­κές ανά­γκες στο Κόμμα.

✔️   Είναι γνω­στό ότι ήταν μεγά­λα τα έξο­δα που αφο­ρού­σαν τα παρά­βο­λα των υπο­ψη­φί­ων, το τύπω­μα ψηφο­δελ­τί­ων και άλλων ανα­γκαί­ων έντυ­πων υλι­κών. Βάλα­με τα δυνα­τά μας και μαζί, όπως πάντα, αντε­πε­ξήλ­θα­με, χάρη και στην απο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή όλων.

✔️   Στη­ριγ­μέ­νοι σε σας, που ενι­σχύ­ε­τε πάντα το ΚΚΕ, ακό­μα και στις πιο αντί­ξο­ες συν­θή­κες, συνε­χί­ζου­με την προ­σπά­θεια. Για να επι­δρά­σου­με υπέρ του λαού ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά στις εξε­λί­ξεις. Να αντι­με­τω­πί­σου­με αντι­λαϊ­κά μέτρα, να ανέ­βει η συσπεί­ρω­ση πλα­τύ­τε­ρων και νέων δυνά­με­ων για την εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντί­στα­ση και αντεπίθεση.

✔️   Απευ­θυ­νό­μα­στε θαρ­ρε­τά στους εργα­ζό­με­νους, στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα των πόλε­ων και της υπαί­θρου, στους παλιό­τε­ρους και τους νεό­τε­ρους αγω­νι­στές και αγωνίστριες.
Στους φίλους του Κόμ­μα­τος, σε όσους συμπο­ρεύ­ο­νται μαζί μας στο λαϊ­κό κίνη­μα.
Σε όλους όσοι εμπι­στεύ­ο­νται και εκτι­μούν το ΚΚΕ, προ­σβλέ­πουν με ελπί­δα σε αυτό.
Τους καλού­με να ενι­σχύ­σουν και οικο­νο­μι­κά το ΚΚΕ, για­τί μόνο με ένα πολύ πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ μπο­ρεί να ανοί­ξει ο δρό­μος ώστε ο λαός μας και τα παι­διά του να ζήσουν καλύ­τε­ρες μέρες, όπως πραγ­μα­τι­κά τους αξίζει.

📍 Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ είναι συμ­βο­λή για να δυνα­μώ­σει με εκδό­σεις, εκδη­λώ­σεις, συζη­τή­σεις η εκλα­ΐ­κευ­ση της πολι­τι­κής πρό­τα­σης διε­ξό­δου του ΚΚΕ. Για να δια­δο­θεί στη νέα γενιά η ιστο­ρι­κή αλή­θεια που έχουν γρά­ψει ο λαός μας και όλοι οι λαοί του κόσμου με το αίμα τους, κόντρα στην παρα­χά­ρα­ξη και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, στον οποίο σήμε­ρα πρω­το­στα­τεί και η ΕΕ.

📍 Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ είναι μεγά­λη συμ­βο­λή για να υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα συνα­ντή­σε­ων, διορ­γά­νω­σης συζη­τή­σε­ων και εκδη­λώ­σε­ων σε διε­θνές επί­πε­δο, για να ανέ­βουν η κοι­νή δρά­ση των λαών, η αλλη­λεγ­γύη, η φιλία, ο αγώ­νας ενά­ντια στους πολέ­μους, στη φτώ­χεια και την προ­σφυ­γιά, ο προ­λε­τα­ρια­κός διεθνισμός.

Η οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη στο ΚΚΕ σημαί­νει ενί­σχυ­ση της μονα­δι­κής πολι­τι­κής δύνα­μης που απο­δε­δειγ­μέ­να οργα­νώ­νει τον αγώ­να για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή κόντρα στο μεγά­λο κεφά­λαιο, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και όσους υπη­ρε­τούν τον καπι­τα­λι­στι­κό «μονό­δρο­μο».

Με ισχυ­ρό ΚΚΕ και δυνα­τό το λαό μπο­ρού­με να αντι­πα­λέ­ψου­με τα αντι­λαϊ­κά μέτρα που προ­ω­θούν, με το τσά­κι­σμα των εργα­τι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των που έχουν απο­μεί­νει όρθια, τους πλει­στη­ρια­σμούς, τους φόρους, τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, τη συνε­χή υπο­βάθ­μι­ση του περι­βάλ­λο­ντος και των όρων ζωής της λαϊ­κής οικογένειας.

ΚΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 2019

Με ισχυ­ρό ΚΚΕ και δυνα­τό το λαό θα δυνα­μώ­νει η πάλη για να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας μας στους πολε­μο­κά­πη­λους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, που έχουν κάνει όλη την Ελλά­δα, ιδιαί­τε­ρα μετά τη Συμ­φω­νία για τις βάσεις, ένα μεγά­λο στρα­τό­πε­δο, ορμη­τή­ριο πολέ­μου, μαγνή­τη νέων κιν­δύ­νων για το λαό μας, τους γύρω λαούς.

Για όλους τους παρα­πά­νω λόγους οι αντί­πα­λοί μας επι­στρα­τεύ­ουν όλα τα μέσα ενά­ντια στο ΚΚΕ και τα οικο­νο­μι­κά του. Οι αντι­δρα­στι­κοί παρά­γο­ντες, οι ναζί — εγκλη­μα­τί­ες φασί­στες χρη­σι­μο­ποιούν το ψέμα και τη συκο­φα­ντία ώστε να χτυ­πή­σουν τους δεσμούς του Κόμ­μα­τος με το λαό. Η αστι­κή τάξη, υλο­ποιώ­ντας τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, έχει θεσπί­σει ένα αντι­δρα­στι­κό πλέγ­μα νόμων για τα οικο­νο­μι­κά των κομ­μά­των, επι­διώ­κο­ντας να βάλει εμπό­δια, να απο­τρέ­ψει ιδιαί­τε­ρα την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ από τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Ζητά­ει ακό­μη και για ενί­σχυ­ση των δύο ευρώ να δίνο­νται όλα τα προ­σω­πι­κά στοι­χεία του ενι­σχυ­τή στις κρα­τι­κές αρχές!!!

Είμα­στε πει­σμέ­νοι ότι ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρό­κει­ται να δεχθεί τα σχέ­διά τους. Θα δώσει την απά­ντη­σή του. Θα ενι­σχύ­ει το ΚΚΕ όπως έκα­νε πάντο­τε στην 100χρονη Ιστο­ρία του.

Ακόμα πιο απο­φα­σι­στι­κά οργα­νώ­νου­με την Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση. Κάνου­με πιο γερούς και μόνι­μους τους δεσμούς μας με τους χιλιά­δες φίλους και φίλες του Κόμματος.

📍 Καλούμε φίλους, οπαδούς, συνεργαζόμενους να συνδιοργανώσουμε τη μάχη, να προμηθευτούμε όλοι κουπόνια, να βάλουμε στόχους, να απευθυνθούμε σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης και να ζητήσουμε την ενίσχυση του ΚΚΕ 📌
📍 Με αισιοδοξία, δύναμη και άμιλλα μεταξύ μας καλύπτουμε τους στόχους της Οικονομικής Εξόρμησης 📌
📍 Για να δυναμώσει η εκλαΐκευση των ιδανικών, των αξιών, των στόχων και του Προγράμματος του ΚΚΕ 📌
📍 Η επιτυχία της Οικονομικής Εξόρμησης να γίνει λαϊκή υπόθεση, γιατί πολλαπλασιάζει τη δύναμη του λαού και της νεολαίας 📌

Η ΚΕ του ΚΚΕ
Οκτώ­βρης 2019

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο