Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 🚩 Καμία αναμονή, καμία ανοχή στο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» της κυβέρ­νη­σης, το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Ο οργα­νω­μέ­νος μαζι­κός αγώ­νας και η συμ­μα­χία των εργα­ζο­μέ­νων, των αγρο­τών, των ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών επι­στη­μό­νων, των επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνών, της νεο­λαί­ας, των γυναι­κών, όλου του εργα­ζό­με­νου λαού, να ακυ­ρώ­σει τα σχέ­δια ολο­κλη­ρω­τι­κής παρά­δο­σης της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης στα νύχια των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εταιρειών!

Με μπα­ράζ δηλώ­σε­ων για το “νέο Ασφα­λι­στι­κό”, για το “Ασφα­λι­στι­κό του μέλ­λο­ντος” και άλλα παρό­μοια, τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης ΝΔ επι­χει­ρούν να αξιο­ποι­ή­σουν τις απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας για τον νόμο — λαι­μη­τό­μο του Κατρού­γκα­λου, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν στην επό­με­νη “πίστα” της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, συνε­χί­ζο­ντας την αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση από εκεί που την έφτα­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το έργο το έχουν ξανα­δεί οι συντα­ξιού­χοι και ασφα­λι­σμέ­νοι. Εχουν ξανα­κού­σει τους ίδιους ακρι­βώς ισχυ­ρι­σμούς περί “νέου”, “δίκαιου” και “βιώ­σι­μου” Ασφα­λι­στι­κού, τους οποί­ους ανα­μα­σού­σαν οι υπουρ­γοί του ΣΥΡΙΖΑ, πριν και μετά την ψήφι­ση του νόμου 4387 το Μάη του 2016, του νόμου — λαι­μη­τό­μου που ενσω­μά­τω­σε όλες τις προη­γού­με­νες αντια­σφα­λι­στι­κές ανα­τρο­πές και πρό­σθε­σε νέα βάρ­βα­ρα χτυ­πή­μα­τα, του νόμου που προ­ε­τοί­μα­σε το έδα­φος για τη σημε­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης. Για τους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους οι συντά­ξεις είναι βάρος, ενώ οι αντι­δρα­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις στο Ασφα­λι­στι­κό είναι ταυ­τό­χρο­να και πηγή νέων κεφα­λαί­ων, αφού οι περι­κο­πές δεν “σώζουν” την οικο­νο­μία γενι­κά, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται, αλλά μόνο το κεφάλαιο.

Οι απο­φά­σεις του ΣτΕ δεν αναι­ρούν ούτε αγγί­ζουν καν τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα όλων των παρεμ­βά­σε­ων των τριών μνη­μο­νί­ων, το γεγο­νός ότι κάτω και από τις Οδη­γί­ες και τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, τα ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, η προ­στα­σία του γήρα­τος ή της ασθέ­νειας και της ζωής μετα­τρά­πη­καν σε “δημο­σιο­νο­μι­κό μέγε­θος” που πρέ­πει να υπη­ρε­τεί τη “στα­θε­ρό­τη­τα” της “εθνι­κής οικο­νο­μί­ας”, δηλα­δή την κερ­δο­φο­ρία των επιχειρήσεων.

Δεν αναι­ρούν τους κοι­νούς “ανα­πτυ­ξια­κούς” στό­χους των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ για ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρη απαλ­λα­γή του κεφα­λαί­ου και του κρά­τους του από το “κόστος” της Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

Δεν αναι­ρούν τις τερά­στιες περι­κο­πές σε κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις στους “παλιούς” συντα­ξιού­χους, την αφαί­ρε­ση της 13ης και 14ης σύντα­ξης, την αύξη­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας στα 67 έτη, την αύξη­ση από τα 35 στα 40 και στα 42 χρό­νια εργα­σί­ας για το δικαί­ω­μα στην πλή­ρη σύντα­ξη, τη μεγά­λη μεί­ω­ση των νέων συντά­ξε­ων μετά το Μάη του 2016!

Κατά συνέ­πεια, και οι ανα­τρο­πές που επι­βλή­θη­καν πριν από το νόμο Κατρού­γκα­λου αλλά και ο ίδιος ο νόμος παρα­μέ­νουν σε ισχύ, συνε­χί­ζο­ντας να παρά­γουν κατα­στρο­φι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για τους 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια συντα­ξιού­χους και τους 3,9 εκα­τομ­μύ­ρια σημε­ρι­νούς ασφα­λι­σμέ­νους, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι είναι και ο καλύ­τε­ρος “χορη­γός” της ιδιωτικοποίησης!

Η παρα­πέ­ρα συρ­ρί­κνω­ση των συντά­ξε­ων και των κοι­νω­νι­κών παρο­χών, η πρό­σθε­τη ελά­φρυν­ση των καπι­τα­λι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων από τις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές, η συνέ­χι­ση της περι­κο­πής της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης προς την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, σε συνυ­πο­λο­γι­σμό με τις νέες δικα­στι­κές απο­φά­σεις, είναι το έδα­φος πάνω στο οποίο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ έρχε­ται να που­λή­σει ως “λύση” την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ασφάλισης.

Το περι­βό­η­το “νέο Ασφα­λι­στι­κότης ΝΔ είναι παλιό και δοκι­μα­σμέ­νο. Το σύστη­μα των “τριών πυλώ­νων”, η μετα­τρο­πή της ασφά­λι­σης των γηρα­τειών σε “ατο­μι­κή υπό­θε­ση” είναι κάτι που το ζουν εκα­τομ­μύ­ρια ανα­σφά­λι­στοι και ασφα­λι­σμέ­νοι στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και σε άλλες χώρες.

Το σύστη­μα των τριών πυλώ­νων, που επέ­κτει­νε ο νόμος Κατρού­γκα­λου, σημαί­νει ιδιω­τι­κά κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κά συστή­μα­τα, τα περί­φη­μα επαγ­γελ­μα­τι­κά ταμεία και τις ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες, και έναν λεγό­με­νο “δημό­σιο πυλώ­να”, που θα περιο­ρί­ζε­ται σε ένα επί­δομα στο ύψος της σημε­ρι­νής “εθνι­κής σύντα­ξης” των 300 ευρώ και θα χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τη γενι­κή φορο­λο­γία. Στην ουσία απαλ­λάσ­σει το κρά­τος από την υπο­χρέ­ω­ση στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή οι συντά­ξεις, κύριες και επι­κου­ρι­κές, ρίχνο­νται όλο και πιο βαθιά στα Τάρ­τα­ρα. Το πρώ­το θύμα είναι οι επι­κου­ρι­κές, τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση εισά­γει σε σύστη­μα άμε­σης κεφα­λαιο­ποί­η­σης, δηλα­δή στις ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εταιρείες.

Σε αυτό το σύστη­μα ξέρεις τι θα δίνεις, άγνω­στο τι θα πάρεις, αφού τα χρή­μα­τα τα δια­χει­ρί­ζο­νται “επεν­δυ­τές” που τα επεν­δύ­ουν, τα τζο­γά­ρουν στα χρη­μα­τι­στή­ρια. Τα γεγο­νό­τα χρε­ο­κο­πί­ας τέτοιων εται­ρειών, που άφη­σαν στην ένδεια εκα­τομ­μύ­ρια ασφα­λι­σμέ­νους, είναι πολύ πρόσφατα.

Τις τελευ­ταί­ες μέρες δεν μπο­ρούν να συγκρα­τή­σουν τη χαρά τους οι έμπο­ροι της Υγεί­ας, οι ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες, οι εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις των βιο­μη­χά­νων, των εφο­πλι­στών, των μεγα­λε­μπό­ρων, των μεγα­λο­ξε­νο­δό­χων, και όλοι, μαζί με τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, ανα­φω­νούν: “Η ώρα της ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης ήρθε!”…

🚩  Να τους κόψουμε τη φόρα!

Το σκη­νι­κό που χτί­ζε­ται και προ­ε­τοι­μά­ζει τα νέα δει­νά για συντα­ξιού­χους και ασφα­λι­σμέ­νους μπο­ρεί να το ανα­τρέ­ψει ο κοι­νός αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων, των συντα­ξιού­χων, σε συμ­μα­χία με τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, που θα έχει ως σημαία του τη διεκ­δί­κη­ση Δημό­σιας Υπο­χρε­ω­τι­κής Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

Αγώνας μαζικός, οργανωμένος, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις και τα χωριά, για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων και των τριών μνημονίων των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

Για να επι­στρα­φούν όλα τα κλεμ­μέ­να απο­θε­μα­τι­κά των Ταμεί­ων. Είναι ο ιδρώ­τας και το αίμα του εργα­ζό­με­νου λαού μας, δεν μπο­ρεί να περά­σει η λογι­κή που καλ­λιερ­γούν τα αστι­κά κόμ­μα­τα, “περα­σμέ­να — ξεχα­σμέ­να”! Να θυμί­σου­με ότι μόνο με το περι­βό­η­το PSI, το “κού­ρε­μα” δηλα­δή των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων για τη σωτη­ρία των τρα­πε­ζών, χάθη­καν πάνω από 10 δισ. ευρώ σε ένα βράδυ!

Να πλη­ρώ­σουν το κρά­τος και η εργο­δο­σία! Καμία μεί­ω­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών, που σημαί­νει νέα μεί­ω­ση του μισθού του εργα­ζό­με­νου στο τμή­μα που πηγαί­νει για τη σύντα­ξη και την Υγεία και απαλ­λα­γή της μεγαλοεργοδοσίας.

Πλήρης αποκατάσταση όλων των απωλειών, μαζί και της 13ης και 14ης σύνταξης. Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 ευρώ.

Διεκ­δί­κη­ση τώρα αυξή­σε­ων στους μισθούς, στις συντά­ξεις, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές, στις δημό­σιες και δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης.

Διεκ­δί­κη­ση συντά­ξε­ων που θα εξα­σφα­λί­ζουν αξιο­πρέ­πεια στα γηρα­τειά, στη βάση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικο­γέ­νειας και όχι με συν­θή­κες του προη­γού­με­νου αιώ­να, δου­λειάς σε άθλιες συν­θή­κες ως τα βαθιά γεράματα.

Διεκ­δί­κη­ση μεί­ω­σης των ορί­ων ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναί­κες. Με 5 χρό­νια λιγό­τε­ρης δου­λειάς για τα βαρέα και ανθυ­γιει­νά επαγγέλματα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο