Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Ανοι­ξε, λίγο μετά τις 11:30 η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να βρί­σκουν τη βαθ­μο­λο­γία τους (http://results.it.minedu.gov.gr), ενώ παράλ­λη­λα έχουν αναρ­τη­θεί οι βαθ­μο­λο­γί­ες στα λύκεια της χώρας.

Έτσι, κάθε ενδια­φε­ρό­με­νος μπο­ρεί να δει τα απο­τε­λέ­σμα­τά του είτε επι­σκε­πτό­με­νος το λύκειό του, είτε χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον οκτα­ψή­φιο κωδι­κό του και τους 4 αρχι­κούς χαρα­κτή­ρες από το επώ­νυ­μο, το όνο­μα, το πατρώ­νυ­μο και το μητρώ­νυ­μο, σε κεφα­λαί­ους ελλη­νι­κούς χαρακτήρες.

Επι­πλέ­ον, οι κατα­στά­σεις με τα απο­τε­λέ­σμα­τα έχουν αναρ­τη­θεί στα σχο­λεία της χώρας, χωρίς ωστό­σο να ανα­γρά­φο­νται τα ονο­μα­στι­κά στοι­χεία κάθε υπο­ψη­φί­ου, αλλά μόνο ο κωδι­κός και τα βαθ­μο­λο­γι­κά του στοι­χεία ανά εξε­τα­ζό­με­νο μάθημα.

Έτσι, από σήμε­ρα, οι περί­που 100.000 φετι­νοί υπο­ψή­φιοι για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και τις 77.970 θέσεις των ΑΕΙ, θα μπο­ρούν να υπο­λο­γί­σουν τα μόρια που συγκέ­ντρω­σαν, προ­κει­μέ­νου να κάνουν τις τελι­κές επι­λο­γές τους για το Μηχανογραφικό.

Παράλ­λη­λα, τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία των φετι­νών βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων θα δώσει μία πρώ­τη εικό­να για το πώς θα κυμαν­θούν οι φετι­νές βάσεις εισα­γω­γής των τμη­μά­των και των σχο­λών της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο