Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες Βάσης Εισαγωγής — Χιλιάδες μαθητές εκτός ανώτατης εκπαίδευσης

Στην τελι­κή ευθεία της δια­δι­κα­σί­ας επι­λο­γής για την ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση, επι­βε­βαιώ­νε­ται και στην πρά­ξη ότι η καθιέ­ρω­ση της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής οδη­γεί χιλιά­δες υπο­ψη­φί­ους εκτός σχο­λών και τμη­μά­των της ανώ­τα­της εκπαίδευσης.

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα τους πίνα­κες με τις Ελά­χι­στες Βάσεις Εισα­γω­γής που αντι­στοι­χούν στις σχο­λές και τα τμή­μα­τα της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης. Επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως η εφαρ­μο­γή του μέτρου δεν απο­σκο­πεί στον απο­κλει­σμό υπο­ψη­φί­ων που έγρα­ψαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις βαθ­μούς 2 και 3 στα 20 — στους οποί­ους ανα­φε­ρό­ταν υπο­κρι­τι­κά ξανά και ξανά η κυβέρ­νη­ση προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας την Ελά­χι­στη Βάση σαν μέσο δια­σφά­λι­σης ακα­δη­μαϊ­κών προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων και των ίδιων των υπο­ψη­φί­ων — αλλά και παι­διά που πέτυ­χαν πολύ υψη­λό­τε­ρες βαθ­μο­λο­γί­ες και δεν μπο­ρούν καν να δηλώ­σουν στο μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο τμήματα.

Αφή­νει έτσι εκτός δημό­σιας ανώ­τα­της εκπαί­δευ­σης χιλιά­δες απο­φοί­τους, που μάλι­στα αντι­με­τω­πί­ζουν τον νέο αυτό φραγ­μό έχο­ντας προ­σέλ­θει στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις μέσα σε δύσκο­λες συν­θή­κες, μετά από μια ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη χρο­νιά εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας και της δια­χεί­ρι­σής της που τους κρά­τη­σε μακριά από τα σχο­λεία. Τώρα οι οικο­γέ­νειες σπρώ­χνο­νται να ανα­ζη­τή­σουν λύσεις με πλη­ρω­μή χιλιά­δων ευρώ, προς τα ιδιω­τι­κά κολέγια…

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής προ­κύ­πτει από τις μέσες επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων ανά Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο και Τομέα σε συν­δυα­σμό με τους συντε­λε­στές που όρι­σαν οι ίδιες οι Σχο­λές και Τμή­μα­τα των Πανε­πι­στη­μί­ων. Κάθε σχο­λή ή τμή­μα μπο­ρεί να έχει επι­λέ­ξει ως Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής το 80% ή το 120% της μέσης επί­δο­σης των υπο­ψη­φί­ων ή οποια­δή­πο­τε από τις ενδιά­με­σες τιμές.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών

Στο μετα­ξύ ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα και ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 28 Ιού­λη οι δια­δι­κα­σί­ες για την υπο­βο­λή των Μηχα­νο­γρα­φι­κών Δελ­τί­ων. Οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας τους, την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και να επι­λέ­γουν το Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση ή/ και το Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο για εισα­γω­γή στα Δημό­σια ΙΕΚ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι υπο­ψή­φιοι που παρα­πέ­μπο­νται στις Επα­να­λη­πτι­κές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις του Σεπτεμ­βρί­ου, κατα­θέ­τουν Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο με τις προ­τι­μή­σεις τους, μετά τις Επα­να­λη­πτι­κές Εξε­τά­σεις, οπό­τε και θα μπο­ρέ­σουν να απο­κτή­σουν προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφαλείας.

  • Την ανη­συ­χία της «για τις επι­πτώ­σεις της εφαρ­μο­γής της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής κυρί­ως σε τμή­μα­τα περι­φε­ρεια­κών πανε­πι­στη­μί­ων, τα οποία δια­θέ­τουν επαρ­κείς πόρους λει­τουρ­γί­ας και προ­σφέ­ρουν ποιο­τι­κές σπου­δές» εκφρά­ζει η Σύνο­δος Πρυ­τά­νε­ων. Την ίδια στιγ­μή χαρα­κτη­ρί­ζει ως «απα­ραί­τη­τη τη συστη­μα­τι­κή μελέ­τη του ακα­δη­μαϊ­κού χάρ­τη της χώρας ώστε να εκπο­νη­θεί ένας μακρο­πρό­θε­σμος σχε­δια­σμός, ο οποί­ος θα λαμ­βά­νει υπό­ψη τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες του κάθε πανε­πι­στη­μί­ου, των περι­φε­ρειών και των επι­στη­μο­νι­κών κλάδων».

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο