Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκαν ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ και οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Ελα­φρώς μειω­μέ­νος δια­μορ­φώ­νε­ται φέτος ο αριθ­μός εισα­κτέ­ων στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, σύμ­φω­να με την από­φα­ση «Καθο­ρι­σμός αριθ­μού εισα­κτέ­ων σπου­δα­στών στις Σχο­λές, τα Τμή­μα­τα και τις Εισα­γω­γι­κές Κατευ­θύν­σεις Τμη­μά­των της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2021–2022», που υπε­γρά­φη σήμε­ρα από την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Νίκη Κεραμέως.

H από­φα­ση, η οποία θα δημο­σιευ­θεί τις επό­με­νες ημέ­ρες στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης, ορί­ζει ότι ο συνο­λι­κός αριθ­μός εισα­κτέ­ων στα Ανώ­τα­τα Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώ­τα­τες Εκκλη­σια­στι­κές Ακα­δη­μί­ες για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2021–2022 ανέρ­χε­ται σε 77.415 αντί 77.970, που ήταν πέρ­σι. Επί­σης, το υπουρ­γείο ανα­κοί­νω­σε τους συντε­λε­στές βάσει των οπoί­ων καθο­ρί­ζε­ται η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής σε κάθε Πανε­πι­στη­μια­κή Σχολή/Τμήμα.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, η κατα­νο­μή του αριθ­μού στα επι­μέ­ρους Τμή­μα­τα έγι­νε με βάση τις ειση­γή­σεις των Ανώ­τα­των Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των για τον αριθ­μό των εισα­κτέ­ων, υπό το πρί­σμα και του ισχύ­ο­ντος θεσμι­κού πλαι­σί­ου των μετεγ­γρα­φών, τη στή­ρι­ξη τριών Ανώ­τα­των Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των ακρι­τι­κών περιο­χών (Δημο­κρί­τειο Πανε­πι­στή­μιο Θρά­κης, Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου, Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας), με αύξη­ση του αριθ­μού των εισα­κτέ­ων και “τη βελ­τί­ω­ση της σύν­δε­σης της ανώ­τα­της εκπαί­δευ­σης με την αγο­ρά εργα­σί­ας”, με την αύξη­ση εισα­κτέ­ων σε Τμή­μα­τα με ανα­με­νό­με­νη αύξη­ση της απορ­ρό­φη­σης των απο­φοί­των τους, όπως π.χ. στα Τμή­μα­τα Επι­στη­μών Αγω­γής στην Πρώ­ι­μη και Παι­δι­κή Ηλι­κία, στα Τμή­μα­τα Νηπια­γω­γών, στα τμή­μα­τα Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στην Κτη­νια­τρι­κή. Επί­σης, με βαση “τη βελ­τί­ω­ση της αντι­στοί­χι­σης εισα­κτέ­ων και προ­σω­πι­κού των Τμη­μά­των” και, τέλος, την πρό­τα­ση ανα­διάρ­θρω­σης του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών και τη σχε­τι­κή εισή­γη­ση της ΕΘΑΑΕ (Εθνι­κή Αρχή Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης), “οι οποί­ες υπο­βλή­θη­καν στο πλαί­σιο της συνο­λι­κής προ­σπά­θειας που είναι εν εξε­λί­ξει — και των ίδιων των Ιδρυ­μά­των, όπως η προ­κεί­με­νη — για εξορ­θο­λο­γι­σμό του ακα­δη­μαϊ­κού χάρ­τη”, ανα­φέ­ρει το υπουργείο.

Παράλ­λη­λα, ανα­κοι­νώ­νο­νται οι συντε­λε­στές που όρι­σε το κάθε Πανε­πι­στη­μια­κό Ίδρυ­μα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποί­ων θα προ­κύ­ψει η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ).

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι για την εισα­γω­γή υπο­ψη­φί­ων σε ΑΕΙ απαι­τεί­ται η επί­τευ­ξη στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις βαθ­μο­λο­γι­κής επί­δο­σης ίσης ή μεγα­λύ­τε­ρης της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής ανά Σχο­λή, Τμή­μα ή εισα­γω­γι­κή κατεύ­θυν­ση. Η ΕΒΕ δια­μορ­φώ­νε­ται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων στα τέσ­σε­ρα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα ανά επι­στη­μο­νι­κό πεδίο, ο οποί­ος πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται με συντε­λε­στή που καθο­ρί­ζε­ται από τα ιδρύ­μα­τα εισα­γω­γής για κάθε Σχο­λή, Τμή­μα ή εισα­γω­γι­κή κατεύ­θυν­ση και στρογ­γυ­λο­ποιεί­ται στο δεύ­τε­ρο δεκα­δι­κό ψηφίο. Ο συντε­λε­στής βρί­σκε­ται εντός του δια­στή­μα­τος ελά­χι­στης και μεγί­στης τιμής, που έχει δια­μορ­φω­θεί στο εύρος μετα­ξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελά­χι­στη και μέγι­στη τιμή του συντε­λε­στή της ΕΒΕ των ειδι­κών μαθη­μά­των ή πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών έχουν ορι­στεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Επι­συ­νά­πτο­νται πίνα­κες με τον αριθ­μό εισα­κτέ­ων και με την Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής σε κάθε τμήμα/σχολή.

pdf

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο